Hotărârea nr. 225/2000

HOTARAREnr. 225 din 2000-10-26 HOTARIRE 225 din 26/10/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE
HOT. 225 26/10/2000
HOTARIRE 225 din 26/10/2000

HOTARIRE    225 din 26/10/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE  

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in municipiul Bucuresti;

     Vazand avizele obtinute de la:

     - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

     - Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     - Comisiile de specialitate ale CGMB;

     Tinand seama de prevederile:

     - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     - Hotararii Guvernului 525/1996, de aprobare Regulament General de Urbanism;

     - Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

     - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii definitive pe

terenuri proprietate ce sunt partial proprietate privata a persoanelor fizice

sau juridice si partial domeniu privat al municipiului Bucuresti

 

     Art.1- Terenurile din anexe se afla in domeniul privat al PMB si proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice.

     Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.3- Concesionarea, schimbul de terenului se va face conform prevederilor legale, cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

     Art.4- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

     Art.5- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

     Art.6- Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii este de 2 ani.

     Art.7- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 8 (opt) pozitii.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                              BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.225

Anexa

la Hotararea CGMB

nr.225/26.10.2000

 

Planuri Urbanistice de Detaliu: Constructii pe terenuri

cu proprietate mixta: partial persoane fizice sau juridice,

partial domeniu privat al municipiului Bucuresti

 

Denumirea lucrarii      Terenuri afectate       Aviz      Aviz

                                                CTUAT         CULPAT

1.     PUD - Cal.Victoriei     - teren propr.            3CA6/3        291/2000

Nr.36-38, sector 1        pers.juridica           2000

   Amenajare piateta si acces   S = 123 mp          

   carosabil la hotelul    - teren dom.privat al mun.

   Majestic                   S = 140 mp, concesionat

                          prin HCGMB nr.160/1998

 

2.     PUD - Str.Dornei      - teren propr.              8M3/1     29/2000

   - Str. Sacele               persoana fizica            2000

   , sector 1           S = 360 mp            

   gradinita pentru    - teren dom.privat al municip.

  copii si locuinta      S = 578 mp

 


3.     PUD - str.Barbu    - teren propr.                 3CA/22/9   16/2000

   Vacarescu            persoana fizica             2000

   nr.102-104, sector 2 S = 11000 mp

   Centrala si        - teren dom.privat

   magazin Billa            al municipalitatii

                        S = 6600 mp

 


4. PUD - Str.Popa Nan, nr. - teren propr.pers.juridica     3CA15/4    10/2000

   90-92, sector 3           S = 194 mp               2000

  -extindere Universitatea - teren dom.privat al municipiului

  Hyperion             concesionat cu HCGMB nr.93/1999

                       S = 299 mp

                     - teren ce urmeaza a fi

                       concesionat in vederea extinderii

                       S = 550 mp

 


5. PUD - Str.Delea Veche   - teren propr.pers.juridica     3CA/22/1   30/2000

   nr.51, sector 3           S = 150 mp               2000

  - extindere spatiu comercial  - teren dom.privat al

  existent                  municipalitatii

                            S = 60 mp

 


6. PUD - Bd.Tineretului   - teren propr.pers.juridica 3CA/10/   249/2000

   nr.1, bl.5, sector 4      S = 708 mp              2000

   -extindere supermarket  - teren destinat schimbului

   MEGAIMAGE               intre proprietate pers.juridica

                           si dom.privat al municip.

                            S = 36 mp

 


7. PUD - Str.Moinesti nr.66     - teren propr.pers.fizica  3CA19/     21/2000

   bis, sector 6                  S = 241 mp               2000

   Locuinta, birouri       - teren dom.privat al muncip.

                            S = 623 mp

 

 

 


8. Str.Varful cu Dor nr.6-8, - teren propr.          11M1/1/      35/2000

   sector 1                  pers.fizica       2000

 locuinta, birouri            S = 120 mp

                             - teren dom.privat al municip.

                              S = 277 mp

 

 


                                                                                               SEF SERVICIU,

                                                                                       ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD