Hotărârea nr. 223/2000

HOTARAREnr. 223 din 2000-10-26 HOTARIRE 223 din 26/10/2000 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC
HOT. 223 26/10/2000
HOTARIRE 223 din 26/10/2000

HOTARIRE    223 din 26/10/2000

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE 

privind aprobarea unui Plan Urbanistic

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti;

     Vazand avizele obtinute de la:

     - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

     - Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     - Comisiile de specialitate ale CGMB;

     Tinand seama de prevederile:

     - Legii nr.50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

     - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     - Hotararii Guvernului 525/1996, de aprobare Regulament General de Urbanism;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28(2) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: constructie provizorie pe teren

proprietate privata, persoana fizica

 

     Art.1- Se aproba planul urbanistic de detaliu, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.2- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

     Art.3- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

     Art.4- Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii este de 2(doi) ani.

     Art.5- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 1 (una) pozitie total.

 

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                 SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                              BUCURESTI,

Drd.Radu Florinel Dumbraveanu          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 26.10.2000

Nr.223

 

Anexa

la Hotararea CGMB

nr.223/26.10.2000

 

 

 

 

TABEL CU PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

constructie provizorie pe teren proprietate privata, persoana fizica

 

Nr.  Denumirea lucrarii      Functiune     Aviz      Aviz

                                            CTUAT    CULPAT

 


1.   PUD - Str.Suhaia 42-44  turn metalic pt.echip.  13M1/1/2000   5/2000

     sector 5                telefonie mobila

 

 

 

 

                                                                                               SEF SERVICIU,

                                                                                       ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh. ADRIAN BOLD