Hotărârea nr. 219/2000

HOTARAREnr. 219 din 2000-09-28 HOTARIRE 219 din 28/09/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE
HOT. 219 28/09/2000
HOTARIRE 219 din 28/09/2000

HOTARIRE    219 din 28/09/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice

 

     Avand in vedere Expunerea de Motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

     Vazand avizele obtinute de la:

     - Comisia tehnica de Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

     - Comisia de Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     - Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     Tinand seama de prevederile:

     - Legii 50/1991, republicata in 1997, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

     - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

     - Hotararii Guvernului 525/1996, de aprobare a Regulamentului general de Urbanism;

     In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m”, combinat cu art.28(2), din Legea privcind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de detaliu: constructie definitiva

pe teren domeniul privat al Statului in administrarea AIBB

     Art.1- Terenul din anexa se afla in domeniul privat al Statului in administrarea AIBB.

     Art.2- Se aproba planul urbanistic de detaliu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

     Art.3- Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

     Art.4- Se abroga prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

      Art.5- Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

     Art.5- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 1 (una) pozitii.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA,                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                        BUCURESTI,

        Liviu Harbuz                   Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 28.09.2000

Nr.219

 

 

 

ANEXA LA HCGMB

NR.219/28.09.2000

 

 

TABEL CU PLAN URBANISTIC DE DETALIU:

constructie definitiva pe teren domeniul privat al

Statului in administrarea AIBB

 

 

 

Nr

crt

Denumirea lucrarii

Functiune

Suprafata teren

Aviz

CTUAT

Aviz CULPAT

1.

PUD - Sos.Bucuresti-Ploiesti, sector 1, SHOW ROOM “MIT MOTORS”

8955 mp

3CA1/9/2000

17/2000

 

 

 

                                                                                SEF SERVICIU,

                                                                         ing.IOANA CHILIMAN

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD