Hotărârea nr. 201/2000

HOTARAREnr. 201 din 2000-08-24 HOTARIRE 201 din 24/08/2000 PRIVIND APROBAREA PROPUNERII PROIECTULUI O.U.G. PENTRU COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA NR. 40/1999 PRIVIND PROTECTIA CHIRIASILOR SI STABILIREA CHIRIEI PENTRU SPATIILE CU DESTINATIA DE LOCUINTA
HOT. 201 24/08/2000
HOTARIRE 201 din 24/08/2000

HOTARIRE    201 din 24/08/2000

PRIVIND APROBAREA PROPUNERII PROIECTULUI O.U.G. PENTRU COMPLETAREA ORDONANTEI DE URGENTA NR. 40/1999 PRIVIND PROTECTIA CHIRIASILOR SI STABILIREA CHIRIEI PENTRU SPATIILE CU DESTINATIA DE LOCUINTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea propunerii proiectului O.U.G. pentru completarea

Ordonantei de Urgenta nr.40/1999 privind protectia chiriasilor

si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinta

 

     Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General, Nota Departamentului Juridic Contencios si Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

     Vazand Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

     In baza H.G. nr.400/18.05.2000 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile pentru pregatirea, elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de acte normative care se inainteaza Guvernului, precum si procedura de supunere spre adoptare a acestora;

     In temeiul art.1 (3), art.20 lit.”k” si “t” si art.28(1) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

     Art.1- Aproba propunerea proiectului de O.U.G. anexat pentru completarea Ordonantei de Urgenta nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatie de locuinte, potrivit anexei.

     Art.2- Primarul General al Municipiului Bucuresti va lua masurile care se impun pentru promovarea de catre Guvern a actului normativ propus.

 

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                SECRETAR AL MUNICIPIULUI

        Ioan Enciu                             BUCURESTI,

                                        Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 24.08.2000

Nr.201

 

Anexa la H.C.G.M.B.

nr.201/24.08.2000

 

 

GUVERNUL ROMANIEI

pentru completarea Ordonantei de Urgenta nr.40/1999 privind protectia

chiriasilor pentru spatiile cu destinatie de locuinte

 

 

          In temeiul prevederilor art.114 alin.4 din Constitutia Romaniei;

          Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.

 

     Articol unic - Ordonanta de Urgenta nr.40/1999 privind privind protectia chiriasilor pentru spatiile cu destinatie de locuinte, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.148 din 08.04.1999, se completeaza dupa cum urmeaza:

 

     La art.25 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:

 

     “25. In cazul locuintelor restituite fostilor proprietari ori mostenitorilor acestora, pe baza hotararilor judecatoresti, chiriasul care nu este in culpa in legatura cu executarea contractului de inchiriere, poate fi evacuat cu conditia ca proprietarul sa-i puna la dispizitie o locuinta conform Legii nr.114/1996.”

 

           PRIM - MINISTRU

      MUGUR CONSTANTIN ISARESCU

 

 

                               Contrasemneaza

                             Ministru de Stat - Ministru Justitiei

                              VALERIU STOICA

 

           Ministrul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

         NICOLAE STOICA

 

       Ministrul functiei publice,

      VLAD ROSCA