Hotărârea nr. 171/2000

HOTARAREnr. 171 din 2000-06-15 HOTARIRE 171 din 15/06/2000 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC
HOT. 171 15/06/2000
HOTARIRE 171 din 15/06/2000

HOTARIRE    171 din 15/06/2000

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

H O T A RA R E

privind aprobarea unui plan urbanistic

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DUAT:

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a CGMB.

-         Comisiile de specialitate ale CGMB;

-         Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti.

Tinand seama de prevederile:

Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

Ordinului MLPAT nr.91/1991;

Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”m” combinat cu art. 28(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREsTI

HOTARAsTE

Aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu: constructii definitive pe terenuri ce sunt partial proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice si partial domeniu privat sau public  al Muncipiului Bucuresti

            Art.1 Terenurile din anexa se afla in domeniul public PMB si proprietate privata persoane fizice sau juridice.

            Art.2 Se aproba planul urbanistic de detaliu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 Închirierea terenului se va face conform prevederilor legale, cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

Art.4 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si  nu da dreptul la construire.

Art.5 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.6 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

            Art.7  Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 1 pozitie.

 

 

                                                                                                            Contrasemneaza

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                        Vasile Forascu                                                                BUCURESTI,

                                                                 Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 15.06.2000

Nr. 171