Hotărârea nr. 16/2000

HOTARAREnr. 16 din 2000-01-20 HOTARIRE 16 din 20/01/2000 PRIVIND INFIINTAREA COMISIEIDE SPECIALITATE PENTRU ANALIZAREA CERERILOR SI INTOCMIREA DOSARELOR, IN VEDEREA ACORDARII INLESNIRILOR LA PLATA IMOZITELOR, TAXELOR SI ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL
HOT. 16 20/01/2000
HOTARIRE 16 din 20/01/2000

HOTARIRE     16 din 20/01/2000

PRIVIND INFIINTAREA COMISIEIDE SPECIALITATE PENTRU ANALIZAREA CERERILOR SI INTOCMIREA DOSARELOR, IN VEDEREA ACORDARII INLESNIRILOR LA PLATA IMOZITELOR, TAXELOR SI ALTOR VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind infiintarea Comisiei de specialitate pentru analizarea cererilor

si intocmirea dosarelor, in vederea acordarii inlesnirilor la plata impozitelor,

taxelor si a altor venituri ale bugetului local, precum si modul de esalonare

a debitelor restante

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun al Departamentului Economic si al Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr.714/1999 privind aprobarea procedurii si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale si

          In temeiul prevederilor art.20(1) combinat cu art.28(3) din Legea administratiei publice locale nr.69/191, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Aprobarea constituirii Comisiei de specialitate pentru analizarea cererilor si intocmirea dosarelor, in vederea acordarii inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetului local, precum si modul de esalonare a debitelor restante, dupa care face propuneri spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.

          Solicitantul va fi instiintat in scris despre hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in termen de 5 zile lucratoare de la data doptarii acesteia.

 

          Art.2- Se aproba modalitatea de esalonare a debitelor restante dupa cum urmeaza:

          a) peste 100 milioane lei, perioada de esalonare va fi de 12 luni, cu un termen de gratie de o luna;

          b) peste 250 milioane lei, perioada de esalonare va fi de 2 ani, cu un termen de gratie de 2 luni;

          c) peste 500 milioane lei, perioada de esalonare va fi de 4 ani, cu un termen de gratie de 4 luni;

          d) peste 750 milioane lei, perioada de esalonare va fi de 5 ani, cu un termen de gratie de 6 luni.

          Majorarile de intarziere in cazul debitelor supuse esalonarii, vor fi calculate cu o cota diminuata, care va fi de 0,1% pe zi, de la data aprobarii cererii de esalonare de catre Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

         

Art.3- Plata ratei lunare a debitului supus esalonarii si a majorarilor diminuate la cota de 0,1% pe zi, se face pana la data de 30 ale lunii.

          Nerespectarea acestui termen atrage dupa sine rezilierea contractului conform art.1079, a;in.(2), pct.2 din Codul Civil, fara a fi notificat prin executorul judecatoresc.

         

          Art.4- In cazul contractelor de asociere incheiate de Primaria Municipiului Buuresti - Departamentul Economic cu agentii economici, conform art.6.3 din Ordinul 620/1997 privind executarea creantelor bugetare de intarziere se calculeaza in lei, atat pentru debitele stabilite in lei, cat si pentru cele stabilite in valuta, daca legea nu prevede altfel.

          Pentru debitele datorate in valuta, calculul majorarilor de intarziere se efectueaza prin aplicarea cotei majorarilor de intarziere asupra debitului datorat in valuta, transformat in lei, la cursul de schimb valutar din ziua scadentei debitului.

 

          Art.5- Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica, potrivit legii.

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                   CONTRASEMNEAZA

                              Anton Parlagi                                            SECRETAR,

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 20.01.2000

Nr.16