Hotărârea nr. 157/2000

HOTARAREnr. 157 din 2000-06-01 HOTARIRE 157 din 01/06/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE
HOT. 157 01/06/2000
HOTARIRE 157 din 01/06/2000

HOTARIRE    157 din 01/06/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu  in Municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

          - Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului general al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          - Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti.

          Tinand seama de prevederile:

          - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

          - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

          - Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

          - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

          In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii

definitive aflate in domeniul privat al Municipiului Bucuresti

 

          Art.1- Terenurile din anexa se afla in domeniul privat al municipiului Bucuresti.

 

          Art.2- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.3- Prezentele documentatii reprezinta regulament de urbanism si nu dau dreptul la construire.

 

          Art.4- Atribuirea terenului se va face prin licitatie publica conform prevederilorr legale, cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

 

          Art.5- Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

          Art.6- Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

          Art.7- Prezenta hotarare contine 1 (una) anexa cu 3 (trei) pozitii.

 

 

     

 PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza

                                                                           SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

                    Doru Negrau                                      Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 01.06.2000

Nr.157


 

Anexa la H.C.G.M.B.

nr.157/01.06.2000

 

Tabel cu Planurile Urbanistice de Detaliu:

constructii definitive pe terenuri aflate in domeniul privat

 al municipiului Bucuresti

 

Terenurile vor fi concesionate prin licitatie publica

NR.

CRT.

DENUMIREA LUCRARII

FUNCTIUNILE

S TEREN DOMENIU PRIVAT P.M.B.

AVIZ

CTUAT

AVIZ

CULPAT

1.

PUD - str.Pascal Cristian x str.Carbunarilor, sector 1, - birouri

464 m.p.

1M3/3

243/2000

2.

PUD - str.Erou Calin nr.13, sector 5,

birouri

246 m.p.

3M3/3

247/2000

3.

PUD - Str.Apolodor nr.7, sector 5

locuinte, biouri

435 m.p.

10M3/2

320/27.07

 

 

                                                                           SEF SERVICIU,

                                                                     ing.IOANA CHILIMAN

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD