Hotărârea nr. 153/2000

HOTARAREnr. 153 din 2000-06-01 HOTARIRE 153 din 01/06/2000 PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE
HOT. 153 01/06/2000
HOTARIRE 153 din 01/06/2000

HOTARIRE    153 din 01/06/2000

PRIVIND APROBAREA UNOR PLANURI URBANISTICE

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri urbanistice

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT, se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu  in Municipiul Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la:

            - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului - DUAT;

            - Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului general al Municipiului Bucuresti;

            - Comisiile de specialitate ale CGMB;

            - Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti.

            Tinand seama de prevederile:

            - Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

            - Ordinului MLPAT nr.91/1991;

            - Hotararii Guvernului nr.525/1996 de aprobare a Regulamentului General de Urbanism;

            - Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            - Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            In temeiul prevederilor art.20(2), lit.”m” combinat cu art.(2) din Legea privind administratia publica locala nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu:

amenajari si constructii pe terenuri aflate in domeniul privat sau public

 

            Art.1- Se aproba planurile urbanistice de detaliu, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2- Terenurile din anexe sunt in domeniul privat si public al municipiului Bucuresti si atribuirea lor se va face prin licitatie publica cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti

            Art.3- Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

            Art.4- Prezenta hotarare contine 4 (patru) anexe cu 55 (cincizecisicinci) pozitii in total.

 

 

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                              Contrasemneaza

                                                                           SECRETAR AL MUNICIPIULUI

                                                                                            BUCURESTI,

                    Doru Negrau                                      Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 01.06.2000

Nr.153

 

 

 

 

Anexa 1 la H.C.G.M.B.

nr.153/01.06.2000

 

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

amenajari provizorii

 

 

 

NR.

DENUMIREA LUCRARII

FUNCTIUNI

REGIM JURIDIC

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

1.

 

PUD - str.Siminocului nr.24, sector 3, S = 160 mp

 

terasa neacoperita+grup sanitar - dom.privat

 

25/22/99

 

4/2000

 

2.

 

PUD - str.Odobesti nr.13, bl.V35, sc.B, ap.44, sector 3

S podest = 2,25 mp

S rampa = 15 mp

 

rampa de acces pentru ahndicapati

dom.privat

 

30/39/99

 

65/1999

 

3.

 

PUD - str.Dr.Taberei nr.28, bl.T2, sector 6

S terasa= 100 mp

S parcare + alee de acces

 

terasa sezoniera +pacare auto + alee acces

dom.privat

 

27/1999

 

37/2000

 

 

 

 

 

 

                                                                                 SEF SERVICIU,

                                                                     ing.ALEXANDRA FAGARASANU

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

arh.ADRIAN BOLD

 

 

 


 

Anexa 2 la H.C.G.M.B.

nr.153/01.06.2000

 

 

Tabel cu Planuri Urbanistice de Detaliu:

constructii provizorii - microcentrale comerciale

 

NR.

DENUMIREA LUCRARII

FUNCTIUNI

REGIM JURIDIC

AVIZ

CTCAS

AVIZ

CULPAT

 

1.

 

PUD - sos.Bucuresti-Targoviste in fata imobil nr.18, sector 1,

 S = 60 mp

 

comert

dom privat

 

 

22/19/99

 

349/2000

 

2.

 

PUD -  bd.Bucurestii Noi colt cu str.Pietei, sector 1, S = 150 mp

 

comert

dom privat

30/20/99

350/99

 

3.

 

PUD - str.Zece Mese nr.3, sector 2, S = 46 mp

 

comert

dom privat

 

20/1/99

 

413/99

 

4.

 

PUD - str.Maior Ion Coravu nr.23, sector 2, S = 35 mp

 

comert

dom privat

 

16/23/99

 

342/99

 

5.

 

PUD - str.Popa Nicolae nr.4, sector 2, S = 12 mp

 

comert

dom privat

 

24/4/99

 

431/99

 

6.

 

PUD - str.Radoveanu nr.23, sector 2, S = 15 mp

 

comert

dom privat

 

4/11/98

 

114/98

 

7.

 

PUD - bd.Basarabiei nr.23 Casa de Cultura M.Eminescu, sector 2, S = 110 mp

 

comert

dom public

 

30/10/99

 

462/99

 

8.

 

PUD = str.Popa Nan nr.62, sector 2, S contr. =  105 mp

S dalata = 80 mp

 

comert

dom privat

 

30/8/99

 

5/2000

 

9.

 

PUD - Cal.Vitan - sos.Mihai Bravu, sector 3

S = 95 mp

 

comert

dom privat

 

3/4/99

 

207/99

 

10.

 

PUD - str.Racari nr.6-8, sector 3

S = 108 mp

 

comert + parcare

dom privat

 

9/18/99

 

150/99

 

11.

 

PUD - Gradinarilor nr.12, sector 3

S = 40 mp

 

comert

dom privat

 

9/24/99