Hotărârea nr. 15/2000

HOTARAREnr. 15 din 2000-01-20 HOTARIRE 15 din 20/01/2000 PRIVIND APROBAREA INFIINTARII AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICIU A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTIUNEA APA-CANAL
HOT. 15 20/01/2000
HOTARIRE 15 din 20/01/2000

HOTARIRE     15 din 20/01/2000

PRIVIND APROBAREA INFIINTARII AGENTIEI DE REGLEMENTARE A NIVELELOR DE SERVICIU A MUNICIPIULUI BUCURESTI, SECTIUNEA APA-CANAL

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.271/1999 privind

aprobarea infiintarii, organizarii si functionarii Agentiei de Reglementare

a nivelelor de serviciu a municipiului Bucuresti,

sectiunea Apa - Canal  ARBAC

 

          Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economi, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii solutiilor propuse;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In aplicarea Hotararilor C.G.M.B. nr.232/1997, 273/1998 si 54/1999;

          In temeiul articolelor 20 lit.”c”, “g”, “h”, “k”, “l”, “s” si ale art.28, 31 si 84 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala si art.2 alin.(3), din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

          Articol unic - Se aproba modificarea art.2 al Hotararii C.G.M.B. nr.271 din 11 noiembrie 1999 privind infiintarea Agentiei de Reglementare a nivelelor de serviciu a municipiului Bucuresti, sectiunea Apa - Canal si in mod corespunzator a art.10, privind finantarea, din Statutul ARBAC, care vor avea urmatorul continut:

          Finantarea activitatii ARBAC, inclusiv pentru contractarea expetilor externi, se asigura din venituri extrabugetare obtinute prin plata de catre concesionar a unei cote de 0,3% din sumele facturate anual pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare prestate utilizatorilor, dar nu mai mult de o valoare plafon, egala cu echivalentul in lei la cursul zilei a valorii de 300.000 USD anual, din care maxim 200.000 USD anual pentru cheltuielile proprii de functionare, diferenta urmand a fi utilizata pentru plata expertilor externi (“Expert Panel”, conform contract de concesiune).

          Veniturile astfel obtinute pentru functionarea ARBAC vor fi incasate de catre concesionar odata cu plata facturirlor si vor fi transferate neconditionat acestuia.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                          CONTRASEMNEAZA

                                                                                                   SECRETAR,

                       Anton Parlagi

 

Bucuresti, 20.01.2000

Nr.15