Hotărârea nr. 136/2000

HOTARAREnr. 136 din 2000-05-18 HOTARIRE 136 din 18/05/2000 PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU
HOT. 136 18/05/2000
HOTARIRE 136 din 18/05/2000

HOTARIRE    136 din 18/05/2000

PRIVIND APROBAREA UNUI PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea unor Planuri Urbanistice 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate DUAT , se propune aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu in Municipiul Bucuresti;

          Vazand avizele obtinute de la:

          - Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului- DUAT

          -Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului  a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          - Comisiile de specialitate ale CGMB;

          - Acordul Agentiei de Protectie a Mediului Bucuresti.

          Tinand seama de prevederile:

          Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997;

          Ordinului MLPAT nr. 91/1991;

          Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit."m" cominta cu art.(2) din Legea privind administratia publica locala nr. 69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE

Aprobarea unor Planuri Urbanistice de Detaliu: constructii provizorii pe terenuri

aflate in  domeniul privat sau public al Municipiului Bucuresti

 

          Art.1.- Terenurile din anexe se afla in domeniul privat al Primariei Municipiului Bucuresti.

          Art.2.- Se aproba Planurile Urbanistice de Detaliu, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.3.-Incheierea sau locatia terenurilor se va face prin licitatie publica cu avizul prealabil (privind situatia revendicarilor) al Prefecturii Municipiului Bucuresti.

          Art.4.- Perioada de valabilitate a prezentelor documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

          Art.5.- Prezenta hotarare contine 1 (una)  anexe cu 5 (cinci) pozitii.

                                         CONTRASEMNEAZA

PRESEDINTE DE SEDINTA          SECRETAR AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Radu Florinel Dumbraveanu                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 18.05.2000

Nr. 136


Anexa

la Hotararea CGMB

Nr. 136/18.05.2000

 

Tabel cu Plan Urbanistice Detaliu: Constructii provizorii aflate  pe domeniul privat sau public al Municipiului Bucuresti

 

 

Nr.    Denumirea lucrarii            Regimul juridic                Aviz                      Aviz

          Functiune                        S teren                         CTUAT                          CULPAT

 


1.     PUD- Bd. O. Goga nr. 22,    domeniul public           3CA20/9      19/18.01.2000

          tronson II, bl.M 63, sector 3      S= 40 mp.            2000        

          extindere spatiu comercial

           

2.     PUD- Calea Giulesti- str.         domeniul privat         25M3/1/        25/18.01.2000       

          Constructorilor , sector 6          S=920 mp.             2000

          cpmplex comercial

 

3.       PUD-Str. Cetatea de Balta      domeniul privat        16/20/          298/27.07.2000

          Intre blocurile M24-M25              S=504 mp.          2000

          sector 6, prestari servicii,

          comert        

 

4.       PUD_ Str. Drumul Taberei       domeniul privat       20/17/        371/21.09.1999

          nr. 77-79, sector 6, comert             S=655 mp.       2000

 

5.       PUD- str. Nerva Traian nr.        domeniul privat      5M1/4/                  129/2000

          2, bl. M66, sector 3-                       S=20 mp.

          extindere spatii comerciale

 

 

          SEF SERVICIU

ING.  IOANA CHILIMAN

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

ARH. ADRIAN BOLD