Hotărârea nr. 13/2000

HOTARAREnr. 13 din 2000-01-20 HOTARIRE 13 din 20/01/2000 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "FUNDATIE SI STRUNG DE BANDAJE LA R.A.T.B."
HOT. 13 20/01/2000
HOTARIRE 13 din 20/01/2000

HOTARIRE     13 din 20/01/2000

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A INVESTITIEI "FUNDATIE SI STRUNG DE BANDAJE LA R.A.T.B."

EMITENT : Consiliul General Al PMB

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei

“Fundatie si strung de bandaje la R.A.T.B.”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei “Fundatie si strung de bandaje la R.A.T.B.”;

          Tinand cont de raportul de specialitate al Departamentului Transport Public si Cai de Comunicatii;

          Lunad in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu Legea finantelor publice nr.189/1998, coroborata cu Legea bugetului de stat nr.36/1999;

          In temeiul prevederilor art.20 (2), lit.”e”, “l” si “m”, ale art.87, art.99 (1) si (2) si art.100 (1), (2) si (3), combinate cu art.28 (3) din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii “Fundatie si strung de bandaje la R.A.T.B.”, cu caracteristicile si indicatorii tehnico-economici din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

          Art.2- Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se face din surse proprii, din credite bancare, alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie si, in completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                    CONTRASEMNEAZA

                              Anton Parlagi                                               SECRETAR,

 

 

 

 

 

Bucuresti, 20.01.2000

Nr.13

Anexa la HCGMB nr. 13/20.01.2000

 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII

TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“FUNDATIE SI CONSTRUCTIE USOARA PENTRU STRUNG DE BANDAJE

LA DEPOUL VICTORIA”

 

 

          INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:

 

1. Valoarea totala                                                                       5.960.912.000 lei

(conform evaluarii proiectului, in preturi septembrie 1999)

din care C + M                                                                         5.197.324.000 lei

 

2. Esalonarea investitiei

- Anul I de executie 1999                                                              850.000.000 lei

- Anul II de executie 2000                                                          5.110.912.000 lei

 

3. Capacitati

- Suprafata construita                                                                350,00 mp

- Linie de tramvai                                                                        25,00 m c.s.

- Retea de contact                                                                     40,00 m c.s.

 

4. Durata de executie                                                                 6 luni

 

5. Lucrarea se va realiza din sursele proprii ale RATB - RA