Hotărârea nr. 90/1997

HOTARAREnr. 90 din 1997-06-13 HOTARIRE numar 90 din 06/13/1997 privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii pe domeniul privat/public al municipiului Bucuresti
HOT. 90 13/06/1997
HOTARIRE numar 90 din 06/13/1997

HOTARIRE numar 90 din 06/13/1997

privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii pe domeniul privat/public al municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                      HOTARARE

              privind aprobarea unui plan urbanistic de detaliu

         pentru constructii provizorii pe domeniul privat/public

                            al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al Muncipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, pct.2, lit."m" si art.28, pct.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

 

                                 H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii provizorii - parcaje, amplasate pe domeniul privat/public al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                     C O N T R A S E M N E A Z A

                                                      SECRETAR GENERAL,

         Gabriel Toma                                  Dinu Grigorescu

 

 

 

Bucuresti, 13.06.1997

Nr.90

 

                           ANEXA LA HOT.90/13.06.1997

 

                                   T A B E L

                     CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU

                  PENTRU CONSTRUCTII PROVIZORII - PARCAJE

             AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI    

 

NR.            Denumirea    Functiune      Aviz             Aviz

CRT           lucrarii                   CTUAT            CULPAT

   1SECTORUL 6

PUD      - Bd.Preciziei   parcaje       8/12/97        2189/97

 

      ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

              BUCURESTI                                INTOCMIT,

        DR.ARH.PETER DERER                        SING.MARIANA HOREA