Hotărârea nr. 88/1997

HOTARAREnr. 88 din 1997-06-13 HOTARIRE numar 88 din 06/13/1997
HOT. 88 13/06/1997
HOTARIRE numar 88 din 06/13/1997

HOTARIRE numar 88 din 06/13/1997

 

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                  HOTARARE

       privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

      pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al

                              municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanictic de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritorului din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri privind realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Pub;ice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.120, pct.2, lit."m" si art.28, pct 2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

                               H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru "Piata agroalimentara Soseaua Colentina - Str.Maior Bacila", sector 2 pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor  pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                         C O N T R A S E M N E A Z A,

                                                          SECRETAR GENERAL

       Gabriel Toma                                       Dinu Grigorescu

 

 

Bucuresti, 13.06.1997

Nr.88

 

 

ANEXA LA HOT.88/13.06.1997

 

                                T A B E L

                      CU PLANUL URBANISTIC DE DETALIU

                       PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA

                       AMPLASATA PE DOMENIUL PRIVAT AL

                           MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

NR.

CRT

  DENUMIREA LUCRARII

  FUNCTIUNE

                    Aviz           Aviz

                                                         CTUAT

        CULPAT

       

        SECTORUL 2

1

PUD - Sos.Colentina

      -Str.Maior Bacila 

piata agroalimentara

        16/1/96

         2206/97

 

 

 

   ARHITEC SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                   INTOCMIT,

      dr.arh.PETER DERER                               sing.MARIANA HOREA