Hotărârea nr. 70/1997

HOTARAREnr. 70 din 1997-04-22 HOTARIRE numar 70 din 04/22/1997 privind modificarea si completarea Hotararii CLMB nr. 91/28.05.1996
HOT. 70 22/04/1997
HOTARIRE numar 70 din 04/22/1997

HOTARIRE numar 70 din 04/22/1997

privind modificarea si completarea Hotararii CLMB nr. 91/28.05.1996

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

    privind modificarea si completarea Hotararii C.L.M.B. nr.91/28.05.1996

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Directiei pentru cultura si culte;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B;

      In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.117/14.04.1997;

      In temeiul prevederilor art.20 (2), lit."h", "k" si "n" si ale art.84 (1) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

                                   H o t a r a s t e :

 

 

      Art.1- Incepand cu data prezentei, sediul social al Centrului de Proiecte Culturale al municipiului Bucuresti - ARCUB se va situa in imobilul din str.Batistei nr.14, sector 1, Bucuresti, imobil ce se transmite, impreuna cu terenul aferent, in administrarea institutiei respective.

 

      Art.2- Art.1 din Hotararea CLMB nr.91/28.05.1996, precum si art.2 al anexei nr.1 la hotararea in cauza, se modifica in mod corespunzator.

      Alin.2 din art.5 al Hotararii CLMB nr.91/28.05.1996 se abroga, urmand a se da alineatelor articolului respectiv o noua numerotare.

 

 

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,             CONTRASEMNEAZA SECRETAR                 

            Vasile Olaru                          Dinu Grigorescu

 

 

 

 

Bucuresti, 22.04.1997

Nr.70