Hotărârea nr. 67/1997

HOTARAREnr. 67 din 1997-04-22 HOTARIRE numar 67 din 04/22/97 privind trecerea in administrarea RGAB a unor terenuri necesare realizarii Dispeceratului sistemului de alimentare cu apa al mun. Bucuresti
HOT. 67 22/04/1997
HOTARIRE numar 67 din 04/22/97

HOTARIRE numar 67 din 04/22/97

privind trecerea in administrarea RGAB a unor terenuri necesare realizarii Dispeceratului sistemului de alimentare cu apa al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind trecerea in administrarea Regiei Generale de Apa Bucuresti

a unor terenuri necesare realizarii Dispeceratului sistemului de

alimentare cu apa al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate comun al Departamentului Servicii Publice si Departamentului Patrimoniu Imobiliar;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate al C.G.M.B.;

      In temeiul prevederilor art.84 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

 

H  o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se trec in administrarea Regiei Generale de Apa Bucuresti terenurile identificate conform planurilor anexate, in vederea amplasarii unor obiective din cadrul investitiei "Alimentare cu apa a municipiului Bucuresti, Statia de pompare, ateliere si dispecerat central Grozavesti".

 

 

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Vasile Olaru                             CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                                                                            Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 22.04.1997

Nr.67