Hotărârea nr. 58/1997

HOTARAREnr. 58 din 1997-04-22 HOTARIRE numar 58 din 04/22/97 privind transformarea Administratiilor domeniului public ale celor 6 sectoare in societati comerciale
HOT. 58 22/04/1997
HOTARIRE numar 58 din 04/22/97

HOTARIRE numar 58 din 04/22/97

privind transformarea Administratiilor domeniului public ale celor 6 sectoare in societati comerciale

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind transformarea Administratiilor domeniului public

ale celor 6 sectoare in societati comerciale

 

 

      Avand in vedere raportul Departamentului Servicii Publice;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."h", art.28 (1), 29 (1) si 77 (1) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

H o t a r a s t e :

 

 

      Art.1- Se imputernicesc Consiile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti 1-6 sa hotarasca infiintarea de societati comerciale prin transformarea actualelor Administratii ale domeniului public aflate in subordinea lor.

      Art.2- In termen de 30 de zile, Consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor adopta hotarari, in conformitate cu prevederile art.1.

      Art.3- Primariile de sector vor stabili regimul juridic al terenurilor, constructiilor si ale masinilor si utilajelor ce fac parte din patrimoniul acestora.

      Art.4- Decizia Comitetului Executiv al CPMB nr.696 din 31 mai 1974 isi inceteaza aplicabilitatea prin infiintarea societatilor comerciale .

 

 

 

 

                 PRESEDINTE DE SEDINTA,                 CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                Vasile Olaru                                       Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 22.04.1997

Nr.58