Hotărârea nr. 53/1997

HOTARAREnr. 53 din 1997-03-27 HOTARIRE numar 53 din 03/27/97 privind aprobarea unui proiect de urbanism zonal al mun. Bucuresti
HOT. 53 27/03/1997
HOTARIRE numar 53 din 03/27/97

HOTARIRE numar 53 din 03/27/97

privind aprobarea unui proiect de urbanism zonal al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea unui proiect de urbanism zonal

al municipiului Bucuresti

"Drumul Gura Calitei nr.34-38, sector 3"

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea proiectului de urbanism zonal  "Drumul Gura Calitei, nr.34-38, sector 3" al municipiului Bucuresti, tinand seama de avizul CTU - DGUAT nr.5M/i/29.01.1997 si CULPAT nr.2134/1997;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

      In temeiul art.20, lit."m" si al art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba proiectul de urbanism zonal "Drumul Gura Calitei nr.34-38, sector 3".

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,          CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                         Dumitru Enescu                                               Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.1997

Nr.53