Hotărârea nr. 48/1997

HOTARAREnr. 48 din 1997-03-27 HOTARIRE numar 48 din 03/27/97 privind aprobarea unor planuri de urbanism pt. constr. amplasate pe domeniul privat al mun. Bucuresti
HOT. 48 27/03/1997
HOTARIRE numar 48 din 03/27/97

HOTARIRE numar 48 din 03/27/97

privind aprobarea unor planuri de urbanism pt. constr. amplasate pe domeniul privat al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat

al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT si prin Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea terioriului din cadrul Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si al art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e:

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe cae au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

 

                          PRESEDINTE DE SEDINTA,              CONTRASEMNEAZA SECRETAR,

                                   Dumitru Enescu                                          Dinu Grigorescu

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 27.03.1997

Nr.48

 

 

 

                                                ANEXA NR.1

                                                 LA HOT.48/27.03.1997

 

 

 

 

 

 

T A B E L

CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

CONSTRUCTII DEFINITIVE

AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

=================================================================

  Nr.crt.          Denumirea lucrarii                Functiune                 Aviz CTU    Aviz CULPAT

================================================================= SECTOR 2

 1.  PUD - Sos.Garii Catelu         parc distractii         5/16/97            2156/97

================================================================

 

 

 

 

 

ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

dr.arh. PETER DERER