Hotărârea nr. 42/1997

HOTARAREnr. 42 din 1997-03-06 HOTARIRE numar 42 din 03/06/97 privind modif. organigramei aparatului propriu al PMB prin reorganizarea Dep. Patrimoniu Imobiliar
HOT. 42 06/03/1997
HOTARIRE numar 42 din 03/06/97

HOTARIRE numar 42 din 03/06/97

privind modif. organigramei aparatului propriu al PMB prin reorganizarea

Dep. Patrimoniu Imobiliar

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea organigramei aparatului propriu al P.M.B.

prin reorganizarea Departamentului patrimoniu imobiliar

 

      Avand in vedere Raportul Directiei personal, privind modificarea organigramei aparatului propriu al Primariei municipiului Bucuresti prin reorganizarea Departamentului patrimoniu imobiliar;

      Vazand avizele comisiilor pe domenii ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.20, alin.(2), lit."d" si art.28, alin.(1) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

Consiliul general al municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e:

      Art1.- Incepand cu data prezentei, Departamentul patrimoniu imobiliar se reorganizeaza, dupa cum urmeaza:

      - Departamentul patrimoniu imobiliar      - total 703 posturi,

            din care:

 - Directia generala de administratie a fondului imobiliar  - 436 posturi

 - Directia generala de investitii                    - 153 posturi

 - Directia evidenta proprietati                      - 23 posturi

 - Directia de cadastru                         - 91 posturi

in subordinea directa a primarului general, conform anexelor nr.1, 1.1, 1.2, 1.3 si 1.4, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

      Art.2- Numarul de personal total din aparatul propriu al Primariei municipiului Bucuresti se suplimenteaza cu 703 posturi (din care 434 posturi prin preluare de la institutiile publice fara personalitate juridica).

      Ocuparea posturilor aprobate se va face esalonat, pana la aprobarea bugetului pe anul 1997, in limita cotei legale din cheltuielile de personal prevazute in bugetul P.M.B. pe anul 1996.

      Art.3- Departamentul patrimoniu imobiliar va prelua si activitatea de administrare a fondului imobiliar provenit prin preluarea activitatii societatilor comerciale foste I.C.R.A.L-uri.

      Art.4- Se abroga prevederile art.5, alin.(2) si punctele 1, 2 si 4 din anexa nr.5 la Hotararea C.L.M.B. nr.66/1993, referitoare la infiintarea D.A.F.I. - Directia de investitii, Oficiul de cadastru ca institutii publice fara personalitate juridica, precum si ale art.1 si pct.1, 2 si 4 din anexa nr.5 la Hotararea C.L.M.B. nr.83/1993.

      Art.5- Cu data prezentei, institutiile publice fara personalitate juridica - Directia de administrare a fondului imobiliar, Directia de investitii si Oficiul de cadastru - isi inceteaza activitatea.

      Art.6- Tot cu data prezentei, personalul institutiilor publice - Directia de administrare a fondului imobiliar, Directia de investitii si Oficiul de cadastru - va fi preluat in aparatul propriu al Primariei municipiului Bucuresti, conform legislatiei in vigoare.

      Art.7- Hotararile C.L.M.B. nr.72/1992 si nr.72/1993 se modifica in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

      PRESEDINTE DE SEDINTA,               S E C R E T A R,

                            Toma Gabriel                             Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 06.03.1997

Nr.42

                                          ANEXA NR.1

 

 

 

PRIMAR

GENERAL

   DEPARTAMENTUL

PATRIMONIU

IMOBILIAR

                                              703  

DIRECTIA GENERALA

DE ADMINISTRARE A

FONDULUI IMOBILIAR

                                                  436

DIRECTIA GENERALA

DE INVESTITII

                                              153

DIRECTIA DE EVIDENTA

PROPRIETATI

                                         23

DIRECTIA DE

CADASTRU

                                         91

                                                      ANEXA 1.3.

DIRECTIA      23

                            EVIDENTA          5*

                        PROPRIETATII      18

 

                               DIRECTOR

                           SERVICIUL           7

                           STRATEGIE                 1

                           PATRIMONIU          6

                       SERVICIUL            7

                    EVIDENTA               1

                        PROPRIETATII        6

                     SERVICIUL              7

                        NOMENCLATURA    1

                   STRADALA                 6

 

  *) INCLUSIV UN POST SEF DEPARTAMENT

                                              ANEXA 1.4.

ORGANIGRAMA

                    

                              DIRECTIA          91

                            DE                         7

                          CADASTRU       84

DIRECTOR

                DIRECTOR ADJUNCT

    Serviciul          28        Birou fond         9           Serviciul         20          Serviciul         17                 Serviciul financiar   15

    cadastru             1         topografa           1            cadastru           1           cadastru           1                contabil,personal      1

    general             27        geodezic            8            edilitar             19          imobiliar        16                administrativ            14