Hotărârea nr. 25/1997

HOTARAREnr. 25 din 1997-02-26 HOTARIRE numar 25 din 02/26/97 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al mun. Bucuresti
HOT. 25 26/02/1997
HOT. 25 26/02/1997

HOTARIRE numar 25 din 02/26/97 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al mun. Bucuresti

 

EMITENT:  C.G.M.B.                   

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                              HOTARARE

         privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

                   pentru constructii definitive

       amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanisrice de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT,

- Comisia de urbanism, lucrari publice  si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului general municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.(2) ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului lucrarilor publice si amenajarea teritoriului, Departamentului pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.(2) din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul local al municipiului Bucuresti

 

 

                                       Hotarare:

 

 

      Articol unic - Se aproba planurile de urbanism de detaliu pentru constructii definitv amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexelor 1-3, care fac parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurilor pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

            PRESEDINTE DE  SEDINTA,                     SECRETAR,

           Toma Gabriel                         Dinu Grigorescu

 

 

 

Bucuresti, 26.02.1997

Nr.25

 

 

                                     ANEXA 1

                              LA HOT.25/26.02.97

 

 

                           T A B E L

   CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTII DEFINITIVE

         AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.crt.     Denumirea lucrarii                                        Functiune                 Aviz CTU       Aviz CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

 

      SECTOR 6

 

 1. PUD - Piata agroalimentara Crangasi               3CA1/2/96        2092/97

--------------------------------------------------------------------------------

                                                     

                                                     

                                                      ANEXA 2

 

      SECTOR 1

 

1.  PUD - Cal.Grivitei (intre      statie benzina    1M / 1 / 96        2090/97

       Muzeul CFR - Pod Grant)      Shell

 

      SECTOR 3

 

1. PUD - Bd.I.C. Bratianu nr.16  modernizare si extindere 25M/16/96     2036/97

                                            terasa Navodari

      SECTOR 5

 

 1. PUD- Str.M.Cioran-Sos.Panduri  statie benzina Shell   1M/2/96       2092/97

--------------------------------------------------------------------------------

                                                     

                                                     

                                                      ANEXA  3

 

      SECTOR 3

 

 1. PUD - Ansamblul Dudesti zona J2                 28M/7/96          2142/97

 2. PUD - Ansamblul Dudesti zona D8                 28M/9/96          2143/97

 3. PUD - Ansamblul Dudesti zona H1                 28M/8/96         2144/96

 4. PUD - Ansamblul Dudesti zona I7                 28M/10/96        2145/97

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

                  ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                    dr.arh.PETER DERER