Hotărârea nr. 248/1997

HOTARAREnr. 248 din 1997-12-18 HOTARIRE numar 248 din 12/18/1997 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al P.M.B.
HOT. 248 18/12/1997
HOTARIRE numar 248 din 12/18/1997

HOTARIRE numar 248 din 12/18/1997

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu ptr.constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al P.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                 BUCURESTI

 

                                 HOTARARE

               privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

               pentru constructii definitive amplasate pe terenuri

                       apartinand domeniului privat al

                       Primariei municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.1, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In conformitate cu prevederile art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand domeniului public al Primariei municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                               Radu Dumbraveanu

 

Bucuresti, 18.12.1997

Nr.248

 

                                Anexa la Hot. C.G.M.B. nr.248/18.12.1997

 

                                  TABEL

                 cu planurile urbanistice de detaliu pentru

            constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand      

             domeniului public al Primariei municipiului Bucuresti

--------------------------------------------------------------------------------

Nr.     Denumirea lucrarii                   Functiune       Aviz        Aviz

crt.                                                        CTUAT       CULPAT

--------------------------------------------------------------------------------

 

        SECTOR 1

1. Bd.1 Mai - statia de metrou          lifturi pentru

                                          handicapati     30M/5/1997  2477/1997

 

        SECTOR 6

1. Bd.Iuliu Maniu-statia de metrou      lifturi pentru

   Gorjului                               handicapati     30M/6/1997  2478/1997

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Arhitect sef al municipiului Bucuresti,

 

          arh.Adrian Bold                         Sef serviciu,

  

                                                arh. Maria Rodeanu