Hotărârea nr. 246/1997

HOTARAREnr. 246 din 1997-12-18 HOTARIRE numar 246 din 12/18/1997 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive aplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al P.M.B.
HOT. 246 18/12/1997
HOTARIRE numar 246 din 12/18/1997

HOTARIRE numar 246 din 12/18/1997

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu pentru constructii definitive aplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al P.M.B.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                      CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                BUCURESTI

 

                                HOTARARE

            privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu

        pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand

             domeniului privat al Primariei municipiului Bucuresti

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu in municipiul Bucuresti;

     Tinand seama de avizele obtinute prin:

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

- Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91/25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     In conformitate cu prevederile art.20, lit."m" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                      Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe terenuri apartinand domeniului privat al Primariei Municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                           Radu Dumbraveanu

 

Bucuresti, 18.12.1997

Nr.246

 

                               Anexa la Hot.C.G.M.B. nr.246/18.12.1997

 

                                   TABEL

                   cu planurile urbanistice detaliu pentru

                 constructii definitive amplasate pe terenuri 

             apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti

-------------------------------------------------------------------------------

Nr.     Denumirea Lucrarii            Functiune            Aviz         Aviz

crt.                                                      CTUAT        CULPAT

-------------------------------------------------------------------------------

 

        SECTOR 3

 1. Calea Calarasi - Mircea Voda    statie carburanti     3OM1/1/1997  2462/1997

 

        SECTOR 4

 1. Str.Crisului nr.9               farmacie, comert     3CA16/6/1997  2485/1997

 

        SECTOR 6

 1. Sos.Virtutii - Piatra Craiului

    Splaiul Independentei           birouri              3CA17/4/1997  2476/1997

 

================================================================================

 

   Arhitect sef al municipiului Bucuresti

 

            arh.Adrian Bold                        Sef Serviciu,

   

                                                arh.Maria Rodeanu