Hotărârea nr. 243/1997

HOTARAREnr. 243 din 1997-12-18 HOTARIRE numar 243 din 12/18/1997 privind rectificarea bugetului C.G.M.B. pe anul 1997
HOT. 243 18/12/1997
HOTARIRE numar 243 din 12/18/1997

HOTARIRE numar 243 din 12/18/1997

privind rectificarea bugetului C.G.M.B. pe anul 1997

 

 

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

 

                                             HOTARIREA.NR.243/18.12.1997                 

                                             Anexa 3                                                                                            

                                                                                

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                    CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

 

 

                             H O T A R A R E

             privind rectificarea bugetului Consiliului General

                 al municipiului Bucuresti pe anul 1997

 

 

 

 

 

      Analizand raportul primarului general;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, Legii bugetului de stat pe anul 1997,nr.72/1997,Ordonantei Guvernului nr.14/1997 si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.77/1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997;

      Avand in vedere prevederile Hotararilor Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.80, 178 si 242/1997 privind repartizarea pe bugete componente a surselor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti si Hotararile C.G.M.B. nr.114 si 179/1997 privind aprobarea si respectiv rectificarea bugetului propriu al Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."e", si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.22/1997,

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              H o t a r a s t e :

 

 

      Art.1 - Veniturile bugetului propriu al Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997 se majoreaza cu 94.450.977 mii lei, din care:

      + 83.344.000 mii lei venituri proprii;

      + 30.500.000 mii lei sume defalcate din impozitul pe salarii;

      +   4.270.000 mii lei transfer pentru investitii;

      -  23.663.023 mii lei transfer pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe.

 

      Nivelul si structura veniturilor cuprinzand modificarile mentionate mai sus, pe categorii, capitole, subcapitole si surse potrivit clasificatiei bugetare, sunt prezentate in anexa 1 - 2.

      Suma de 23.663.023 mii lei, ce nu poate fi utilizata in acest an potrivit destinatiei stabilite prin Legea bugetului de stat, se disponibilizeaza la bugetul de stat.

 

      Art.2 - Cheltuielile bugetului propriu al Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997 se suplimenteaza pe total cu 94.450.977 mii lei si se modifica in structura pe capitole, categorii de cheltuieli, articole si ordonatori cu influentele din cuprinsul anexelor 1, 3 si 3.1.

 

      Art.3 - Primarul general, prin Departamentul Economic - Directia Generala Buget, Contabilitate,

Financiar, va introduce modificarile corespunzatoare in bugetul Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997 aprobat prin Hotararea nr.179/1997, potrivit prevederilor de la art.1 si 2 si anexelor mentionate. 

 

 

 

      Art.4 - Structura veniturilor bugetelor fondului special pentru salubritate si fondului special pentru igenizare se modifica corespunzator influentelor in nivelul alocatiilor de la buget pentru aceste fonduri cuprinse in anexa 3.

 

 

 

      Art.5 - Bugetele Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti, Regiei Autonome de Transport Bucuresti si Regiei Generala de Apa Bucuresti, aprobate prin Hotararile nr.233, 234 si nr.235/11.12.1997 se modifica in mod corespunzator modificarilor in nivelul alocatiilor pentru investitii si subventii pentru diferente de pret si tarif, aprobate acestora potrivit datelor din anexa 3 - 3.1

 

 

 

      Art.6 - Consiliul General abiliteaza primarul general, sa adapteze repartizarea prevederilor de cheltuieli, corespunzator surselor existente.

 

 

 

      Art.7 - Anexele 1 - 3.1. fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA

 

                           Radu Florinel Dumbraveanu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 18.12.1997

Nr.243

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                     

                                                                    ANEXA   1

         BUCURESTI                                  HOTARAREA NR.243/18.12.1997

 

 

 

 

                   B U G E T U L  P E  A N U L  1997

           INFLUENTE IN NIVELUL SI STRUCTURA VENITURILOR

                          SI CHELTUIELILOR

              (categorii de venituri si cheltuieli)

                        -  SINTEZA -

 

 

                                                                    - MII LEI -                                                                                              

_______________________________________________________________________________                                                                 

                                                                  

                              PREVEDERI         INFLUENTE         PREVEDERI                                                                              

I N D I C A T O R I           APROBATE          (+/-)             ACTUALIZATE                        

_______________________________________________________________________________         

V E N I T U R I              1987721234          94450977         2082172211 

 

 

I. VENITURI PROPRII           389580312          83344000          472924312

 

II. SUME DEFALCATE DIN

    IMPOZITUL PE SALARII      471507900          30500000          502007900

 

III.SUBVENTII PRIMITE DIN

    BUGETUL DE STAT          1126633022        - 19393023         1107239999

   1. Subventii primite de bugetele locale pentru

      asigurarea protectiei sociale a populatiei pentru

      energie termica si transport urban de calatori  

                              668516000                 0          668516000

   2. Subventii primite de bugetele locale pentru investitii

                              420632000           4270000          424902000   

                                                                   

   3. Subventii primite de bugetele locale pentru

      investitii finantate partial din imprumuturi

      externe                                                         

                               37485022         - 23663023          13821999    

 

 

           

        C H E L T U I E L      1987721234           94450977        2082172211  

 

 I.   CHELTUIELI CURENTE     1397558544           85234614        1482793158     

          1.  Cheltuieli de personal                                              

                               45327458           - 235529          45091929   

          2.  Cheltuieli materiale si servicii                                     

                              520731089           59600143         580331232 

          3.  Alocatii pentru institutiile publice                                 

                               27499997             550000          28049997

          4.  Subventii pentru acoperirea diferentelor

               de pret si tarif                                                                

                              763000000            3320000         766320000                    

          5.  Transfer la fondul pentru igenizare                               

                               15000000           11000000          26000000

          6.  Transfer la fondul pentru salubritate                             

                               26000000           11000000          37000000

 

     II.       CHELTUIELI DE CAPITAL                                     

                              585062690           14316363         599379053

 

     III.      FOND DE REZERVA                                                   

                                5100000          - 5100000                 0     

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       ANEXA 2

BUCURESTI                                           HOTARAREA NR.243/18.12.1997

 

 

 

 

 

 

      B U G E T U L  P E  A N U L  1997

- INFLUENTE IN NIVELUL SI STRUCTURA VENITURILOR -

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                               PAG.1       

                                                              -MII LEI -                                                                                 

____________________________________________________________________________                                                                 

 

 

           

                              PREVEDERI      INFLUENTE        PREVEDERI                                                    COD     I N D I C A T O R I   APROBATE        ( +/- )         ACTUALIZATE   

______________________________________________________________________________

 

 

0001    V E N I T U       1.987.721.234      94.450.977      2.082.172.211                                  

4802    VENITURI PROPRI     389.580.312      83.344.000        472.924.312   0002 I. VENITURI CURENTE    382.080.312      81.144.000        463.224.312

0003 A. VENITURI FIS        267.459.072      56.000.000        323.459.072      0004 A1.IMPOZITE DIRECT     247.113.072      44.300.000        291.413.072

0102    IMPOZITUL PE PROFIT   3.100.000               0          3.100.000             

0302    IMPOZITE SI TAXE DE

         LA POPULATIE        68.202.000      15.500.000         83.702.000

030201  IMPOZITUL pe veniturile liber - profesionistilor

        meseriasilor si ale altor persoane fizice

        independente si asociatii familiale

                             37.652.000      13.000.000         50.652.000

030204  Taxe de timbru asupra succesiunilor si alte

        taxe de timbru de la populatie

                             29.550.000       2.500.000         32.050.000

030230  ALTE impozite si taxe

        de la populati        1.000.000               0          1.100.000       

0402    TAXA PENTRU FOLOSIREA TERENURILOR

        PROPRIETATE DE STAT

                              2.841.500               0          2.841.500        

0502    IMPOZITUL PE CLADIRI SI PE TERENURI

        OCUPATE DE CLADIRI  SI ALTE CONSTR.

        DE LA PERSOANE JURIDICE

                             41.341.000               0         41.341.000

0602    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSP.

        DETINUTE DE PERSOANE JURIDICE

                              9.341.007      - 1.200.000         8.141.007

0802    ALTE IMPOZITE DIRECTE

                            122.287.565       30.000.000       152.287.565      080201  Impozitul pe veniturile realizate de pers.

        fizice si juridice nerezidente                                          

                            109.287.565       30.000.000       139.287.565

080230  ALTE incasari din impozite directe                                 

                             13.000.000                0        13.000.000

1300A2 IMPOZITE INDIRECTE                                                   

                             20.346.000       11.700.000        32.046.000

1502   IMPOZITUL PE SPECTACOL                                            

                              1.700.000           100.000        1.800.000        

1702   ALTE IMPOZITE INDIRECTE                                            

                             18.646.000        11.600.000       30.246.000 170201 TAXE DE TIMBRU de la persoane juridice                             

                             18.546.000        11.600.000       30.146.000

170202 Majorari si penalitati de intarziere

       pentru venituri nevarsate la termen

                                      0                 0                0

170230 ALTE incasari din impozite indirec 100.000       0          100.000

 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                                                          

 

 BUCURESTI                                          HOTARAREA NR.243/18.12.1997

                                                                                                                                              

                                                                   PAG.2   

 

_______________________________________________________________________________  -                              PREVEDERI      INFLUENTE          PREVEDERI                                               

 COD   I N D I C A T O R I     APROBATE       (+/-)              ACTUALIZARE  

--------------------------------------------------------------------------------    

 

2000 B.VENITURI NEFISCALE    114.621.240     25.144.000          139.765.240

2002   VARSAMINTE DIN PROFITUL NET

       AL REGIILOR AUTONOME

                               2.700.000              0            2.700.000

2102   VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE

          PUBLICE

                              91.783.000     23.300.000          115.083.000

210206 Taxe pentru examinarea conducatorilor

       de autovehicule, eliberarea permiselor

       de conducere si alte venituri privind

       circulatia pe drumurile publice.

                               3.266.000      1.300.000            4.566.000 

210212 VARSAMINTE din disponibilitatile institutiilor

       publice si activitatilor autofinantate

                                  17.000              0               17.000

210230 ALTE VENITURI de la institutiile publice                               

                              88.500.000     22.000.000          110.500.000

2202   DIVERSE VENITURI       20.138.240      1.844.000           21.982.240

220202 VENITURI din recuperarea cheltuielilor de

       judecata, imputatii si despagubiri

                                 680.000        300.000              980.000

220203 VENITURI din amenzile aplicate potrivit

       dispozitiilor legale

                               5.370.000      - 500.000            4.870.000

220205 RESTITUIRI de fonduri din finantarea

       bugetara locala a anilor precedenti

                               6.001.715              0            6.001.715

220207 VENITURI din concesiuni 

                               6.500.000      2.000.000            8.500.000

220212 VENITURI din valorificarea unor bunuri

       confiscate conform legii

                                   6.000         44.000               50.000

220230 INCASARI din alte surse

                               1.580.525              0            1.580.525

3000II.VENITURI DIN CAPITAL

                               7.500.000      2.200.000            9.700.000

3002   VENITURI DIN VALORIFICAREA

       UNOR BUNURI ALE STATULUI  

                               7.500.000      2.200.000            9.700.000

300201 VENITURI din valorificarea unor bunuri

            ale institutiilor publice

                               1.000.000      - 900.000              100.000

300203 VENITURI din vinzarea locuintelor

       din fondurile statului  6.500.000      3.000.000            9.500.000                                      

300204 VENITURI din privatizare

                                       0        100.000              100.000

3400   III. SUME DEFALCATE DIN

       VENITURILE BUGETULUI DE STAT

                             471.507.900     30.500.000          502.007.900

3402   SUME DEFALCATE DIN

       IMPOZITUL PE SALARII

                             471.507.900     30.500.000          502.007.900

3700   IV.  SUBVENTII 

                           1.126.633.022   - 19.393.023        1.107.239.999

3702   SUBVENTII PRIMITE DIN

       BUGETUL DE STAT     1.126.633.022   - 19.393.023        1.107.239.999

37020  SUBVENTII primite de bugetele locale

                pentru asigurarea protectiei sociale a

                populatiei pentru energie termica si

                transport urban de calatori

                             668.516.000              0          668.516.000

370202 SUBVENTII primite de bugetele locale

       pentru investitii

                             420.632.000      4.270.000          424.902.000

370203 SUBVENTII primite de bugetele locale

                 pentru investitii finantate partial din

                 imprumuturi externe

                              37.485.022   - 23.663.023           13.821.999

 

 

 

 

 

 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI                                                        

          BUCURESTI                                                              HOTARAREA NR.243/18.12.1997

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  -  MII LEI-

-------------------------------------------------------------------------------                                                                                                             COD  I N D I C A T O R I        PREVEDERI       INFLUENTE        PREVEDERI

                                APROBATE        (+/-)           ACTUALIZATE     

--------------------------------------------------------------------------------

 

CHELTUIELI DIN ALOCATII DE LA BUGET

                              1987721234        94450977         2082172211

CHELTUIELI CURENTE            1397558544        85234614         1482793158

CHELTUIELI DE PERSONAL          45327458        - 235529           45091929

CHELTUIELI materiale

 si servicii                   520731089        59600143          580331232

SUBVENTII                      790499997          550000          791049997                                   Alocatii pentru institutiile publice

                                27499997          550000           28049997

SUBVENTII diferente pret si tarif

                               763000000         3320000          766320000

TRANSFERURI                     41000000        22000000           63000000

TRANSFER la fondul pentru

igienizare                      15000000        11000000           26000000

TRANSFER la fondul pentru

 salubritate                    26000000        11000000           37000000

CHELTUIELI  DE  CAPITAL        585062690        14346363          599379053

FOND  DE  REZERVA                5100000       - 5100000                  0

 

 

510200 AUTORITATI  EXECUTIVE    11543026          577918           12120944

   

 

                      Ordonator   PRIMAR GENERAL

 

 

 

CHELTUIELI - TOTALE            11543026           577918           12120944

CHELTUIELI CURENTE              9552276           528453           10080729

CHELTUIELI DE PERSONAL          5702024           416530            6118554

CHELTUIELI CU SALARIILE         4330625           329085            4659810

CHELTUIELI pentru asig.

 sociale de stat                 957312            86878            1044190

CHELTUIELI pentru constituirea

 fondului de somaj                                                                

                                 194087            20467             214554

DEPLASARI, detasari,

 transferari                     220000          - 20000             200000

CHELTUIELI  MATERIALE           3850252           111923            3962175

CHELTUIELI pt.intretinere

 si gospodarie                  1583132            38749            1621881

MATERIALE si prestari de servicii

                                 707000           398174            1105174

OBIECTE de inventar de

 mica valoare                    200000            25000             225000

REPARATII CURENTE               1089350         - 360000             729350

CARTI si publicatii               20000            10000              30000

CHELTUIELI  DE  CAPITAL         1990750            49465            2040215

 

 

570200 INVATAMANT             135000000         10500000          145500000

                     Ordonator  INSPECTORATUL  SCOLAR

CHELTUIELI - TOTALE           135000000         10500000          145500000

CHELTUIELI CURENTE            135000000         10500000          145500000

CHELTUIELI MATERIALE          135000000         10500000          145500000

REPARATI CURENTE               60579000         10500000           71079000       

       

                                                                  - MII LEI -                                                                          

-------------------------------------------------------------------------------

    I N D I C A T O R I         PREVEDERI       INFLUENTE        PREVEDERI

                                APROBATE          (+/-)         ACTUALIZATE

-------------------------------------------------------------------------------                                                                                                       

580200   SANATATE              180500000        16700000         197200000

                     Ordonator  DIRECTIA SANITARA                   

CHELTUIELI - TOTALE            180500000        16700000         197200000

CHELTUIELI CURENTE             180500000        16700000         197200000

CHELTUIELI MATERIALE           180500000        16700000         197200000

DREPTURI cu caracter social      4769629        - 281699           4487930

HRANA                           35607137       - 1917107          33690030

CHELTUIELI pt.intretinere

 si gospodarie                  62893360         4962590          67855950

MATERIALE si prestari

 de servicii                    25972326        - 232484          25739842

OBIECTE de inventar

 de mica valoare                 8176184         2502984          10679168

REPARATII curente               33506642        11444684          44951326

REPARATII capitale               8573324          142271           8715595

CARTI si publicatii               171860          - 7170            164690

ALTE cheltuieli                   829538           85931            915469

 

590200    CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI

        PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA

               SI DE TINERET

                                41726197        - 121282          41604915

          CHELTUIELI DIN VENITURI

                  PROPRII

                                 7025300          305860