Hotărârea nr. 236/1997

HOTARAREnr. 236 din 1997-12-11 HOTARIRE numar 236 din 12/11/1997 -privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome de Distributei a Energiei Termice Bucuresti
HOT. 236 11/12/1997
HOTARIRE numar 236 din 12/11/1997

HOTARIRE numar 236 din 12/11/1997

-privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome de Distributei a Energiei Termice Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                    HOTARARE

               privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

                            rectificat pe anul 1997

               al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice

 

     Analizand expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Economic si Departamentului Servicii Publice;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile Legii nr.72/1997, privind bugetul de stat pe anul 1997 si ale Ordonantei de Guvern nr.14/1997, privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997;

     In baza art.9(2) din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.15/1993, privind unele masuri pentru restructurarea activitatii regiilor autonome;

     Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al municipiului Bucuresti nr.114/1997 si 179/1997 privind aprobarea, respectiv rectificarea bugetului Consiliului General al municipiului Bucuresti pe anul 1997;

     In temeiul art.20, lit."e" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                 Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                             Hotaraste:

 

     Articol unic - Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 1997 al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice Bucuresti conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                        Lucian Radu

 

 

Bucuresti, 11.12.1997

Nr.236

 

 

                                     ANEXA LA HOT.NR.236/11.12.1997

 

                BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 1997

                              - RECTIFICAT -

 

                                       - milioane lei -

--------------------------------------------------------------------------------

                         INDICATORI                Nr.    ANUL          ANUL

                                                   rd.    1997          1997

                                                         INITIAL     RECTIFICAT

--------------------------------------------------------------------------------I.VENITURI TOTALE, DIN CARE:

  (Rd.0+rd.04+rd.05)                               01    870261      926562

1. Venituri din expl.,total,din care               02    865381      899649

a)1 subventii pentru acoperirea diferentelor de

2.7  pret la populatie                             03    242678      245416

b) venituri din Asociere RADET-VICARB                     22015        6015

2. Venituri financiare                             04       460         863

3. Venituri exceptionale                           05      4420       26050

II. CHELTUIELI TOTALE,din care:

   (07+19+20+22+23)                                06    862110      924091

1. Cheltuieli ptr.exploatare,din care              07    857041      920086

a) cheltuieli materiale,din care:                  08    759424      810310

   - materii prime                                 09    367362      434036

   - materiale consumabile                         10     24000       24000

   - energie, apa rece                             11    138355      138355

   - alte cheltuieli                               12    209654      209654

   - cheltuieli cu Asocierea RADET-VICARB          13     20054        4265

b) cheltuieli cu salariile                         14     84650       84650

   - ponderea chelt.cu salariile in total chelt.%  15        10          10

c) impozite si taxe                                16      2993        2993

d) contributia la sigurarile sociale               17     22009       22009

e) chelt.protocol,reclama,publicitate              18       124         124

2. Cheltuieli financiare                           19        64         847

3. Cheltuieli exceptionale                         20        10        1643

4. Rezerve legale                                  21       658         199

5. Acoperire pierderi anul precedent               22       -

6. Impozit pe profit                               23      4995        1515

III. REZULTATUL NET DE REPARTIZAT(01-06)           24      8151        2471

1. Fondul de participare la profit                 25       815         247

2. Varsaminte la bugetul de stat sau bugetul local 26      3662        1106

3. Resurse proprii de finantare,total,din care:    27      3662        1106

a) fondul de dezvoltare                            28      3662        1106

b) alte fonduri                                    29        -

4. Cota managerului                                30        12          12

IV. FONDURI PROPRII                                31     43069       40485

1. Fondul de dezvoltare                            32     42794       40238

a) disponibil la inceput de perioada               33       132         132

b) amortizarea imobilizari corporale               34     39000       39000

c) sume din vanzari de mijloace fixe               35     -

d) sume din vanzarea activelor                     36     -

e) sume rezult.din vanz.mat.din dezmemb.mijl.fixe  37     -

f) alte surse proprii                              38     -

g) sume repartizate din profit                     39      3662        1106

2. Fondul de participare la profit                 40       815         247

V. ALOCATII PENTRU INVESTITII                      56     35502       33894

VI. CREDITE BANCARE PTR.INVESTITII,TOTAL,DIN CARE: 57     -

a) interne                                         58     -

b) externe                                         59     -

VII. CHELTUIELI PTR.INVESTITII,TOTAL,DIN CARE:     60     78296       74132

a) dotari si utilaje independente                  61     15659        7407

b) alte cheltuieli                                 62

c) lucrari constructii - montaj                    63     62637       66725

VII. DATE DE FUNDAMENTARE                          67

1. Productia marfa                                 68    865381      899649

2.Costuri aferente prod.marfa,total,din care:      69    857041      920086

a) materii prime si materiale                      70    391362      458036

b) combustibil,energie,apa                         71    144529      150355

c) amortizare mijloace fixe                        72     39000       39000

d) cheltuieli cu salariile                         73     84650       84650

 - ponderea chelt.cu salariile in total costuri %  74        10          10

3. Rezultate

a) Profit din exploatare                           75      8340      -20437

b) Pierdere                                        76     -

4) Numar mediu personal,total,din care             77      5750        5750

a) numar mediu personal ad-tiv de conducere        78       499         499

b) numar mediu personal ptr.productie              79      5231        5231

c) numar mediu personal ptr.investitii             80        20          20

5. Castigul mediu pe salariat total regie rd.14/77 81     14721       14722

6. Rentabilitatea rd.75/rd69x100                   82         0,90        -

7.Productivitatea muncii pe total personal

  mii lei/persoana rd.68/rd.79                     83    165433      171984

8. Rata rentabilitatii financiare (nivelul minim

  al profitabilitatii)

  profit net/capitaluri proprii                    84         0,14        0.004

--------------------------------------------------------------------------------

                 DIRECTOR GENERAL,               DIRECTOR ECONOMIC,

                  ing.Gh.Dabela                    Ec.V.Oltean