Hotărârea nr. 23/1997

HOTARAREnr. 23 din 1997-02-26 HOTARIRE numar 23 din 02/26/97 privind trecerea unui imobil din administrarea SC Centrul Istoric SA in administararea directa a CGMB prin Directia Administrativ-Gospodaresc Transporturi
HOT. 23 26/02/1997
HOT. 23 26/02/1997

HOTARIRE numar 23 din 02/26/97

 

EMITENT:  C.G.M.B                   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

 

HOTARARE

    privind trecerea unui imobil din administrarea

S.C. CENTRUL ISTORIC S.A.

in administrarea directa a

Consiliului general al municipiului Bucuresti

prin Directia Administrativ-Gospodaresc, Transporturi

 

 

      Avand in vedere Expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care  se  propune  ca  imobilul  din  Str.Academiei  nr.3-5,  sector  3  sa  treaca  in  administrarea

S.C. CENTRUL ISTORIC S.A. in administrarea directa a Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului

Bucuresti;

      In temeiul art.20, alin.(2), lit."g" si art.28, alin.(2) din Legea nr. 69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

 

H o t a r a s t e :

 

 

      Art.1- Se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a municipiului Bucuresti, situat pe str.Academiei nr. 3-5, sector 3, din administrarea directa a Consiliului general al municipiului Bucuresti prin Directia Administrativ-Gospodaresc, Transporturi, pentru a fi utilizat cu functiuni de sedii si birouri pentru:

      - Centrul de proiectare urbana,

      - Oficiul de cadastru,

      - Federatia municipiilor din Romania,

      - Centrul de calcul,

      - Directia generala de urbanism si amenajarea teritoriului.

 

      Art.2- Predarea - preluarea  se face pe baza de protocol incheiat intre cele doua parti, in termen  de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, iat cheltuielile necesare intretinerii si repararii cladirii si instalatiilor se prevad si se efectueaza din sumele alocate prin bugetul Consiliul general al muncipiului Bucuresti.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,              SECRETAR,

 

                                      Toma Gabriel                      Dinu Grigorescu

 

Bucuresti, 26.02.1997

Nr.23