Hotărârea nr. 229/1997

HOTARAREnr. 229 din 1997-12-04 HOTARIRE numar 229 din 12/04/1997 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare retea termoficare Drumul Taberei - Compozitorilor"
HOT. 229 04/12/1997
HOTARIRE numar 229 din 12/04/1997

HOTARIRE numar 229 din 12/04/1997

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a investitiei "Modernizare retea termoficare Drumul Taberei - Compozitorilor"

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                   BUCURESTI

 

                                  HOTARARE

           privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

   a investitiei "Modernizare retea termoficare Drumul Taberei-Compozitorilor"

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general si raportul de specialitate al Departamentului Servicii Publice, Departamentul Patrimoniu Imobiliar si Departamentul Economic;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In temeiul prevederilor art.64 din Legea finantelor publice nr.72/1996, privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice;

     In conformitate cu prevederile art.20, lit."m" si art.28(2) din legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                     Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                              Hotaraste:

 

     Art.1- Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii "Modernizare retea termoficare Drumul Taberei - Compozitorilor", avand acordul Ministerului de Finante nr.1858/1997.

 

     Art.2- Finantarea obiectivului de inevstitii prevazut la art.1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                          Alexandru Popescu

 

Bucuresti, 04.12.1997

Nr.229