Hotărârea nr. 214/1997

HOTARAREnr. 214 din 1997-11-27 HOTARIRE numar 214 din 11/27/1997 priv.organizarea licitatiei ptr.concesionarea unor terenuri din mun.Bucuresti,in vederea realizarii de locuinte,spatii comerciale, spatii birouri etc.
HOT. 214 27/11/1997
HOTARIRE numar 214 din 11/27/1997

HOTARIRE numar 214 din 11/27/1997

priv.organizarea licitatiei ptr.concesionarea unor terenuri din mun.Bucuresti,in vederea realizarii de locuinte,spatii comerciale, spatii birouri etc.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

                       CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

                                  BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

            privind organizarea licitatiei pentru concesionarea unor

            terenuri din municipiul Bucuresti, in vederea realizarii

              de locuinte, spatii comerciale, spatii birouri, etc.

 

     Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul de specialitate al Departamentului Patrimoniu Imobiliar si Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

     Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

     In conformitate cu prevederile art.10, 13(4), 14 si 19 din Legea nr.50/1991 republicata, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

     In temeiul prevederilor art.20, lit."h" si 28(2) din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997,

 

                   Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                               Hotarasate:

 

     Art.1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica, a terenurilor nominalizate in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea realizarii de locuinte, spatii comerciale, spatii pentru alte servicii, etc., ce se vor incadra in parametrii precizati in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

     Licitatia se va organiza de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar, prin Directia de Investitii.

     Departamentul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va elibera certificate de urbanism si va furniza toate elementele specifice ce se vor cuprinde in caietele de sarcini ce se vor intocmi prin grija organizatorului.

 

     Art.2- Pretul minim al concesiunii se va determina de Departamentul Patrimoniu Imobiliar pe baza prevederilor Hotararii C.L.M.B. nr.79/1992 si a Dispozitiilor primarului general nr.421/1992 si nr.191/1993, la data publicarii in presa a anuntului licitatiei.

 

     Art.3- Concesionarea terenurilor se face pe durata existentei constructiilor.

 

     Art.4- Se aproba componenta comisiei de licitatie si a comisiei de verificare, asa cum sunt prezentate in anexa nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

     Art.5- Se autorizeaza Departamentul Patrimoniu Imobiliar sa perfecteze contractele de concesiune, cu respectarea contractului-cadru aprobat prin Dispozitia primarului general nr.872/1996.

     Urmarirea incasarii pretului anual al concesiunii se va asigura de catre Departamentul Patrimoniu Imobiliar, prin Directia Generala de Administrare a Fondului Imobiliar.

 

                       PRESEDINTE DE SEDINTA,

                           Vasile Olaru

 

Bucuresti, 27.11.1997

Nr.214

 

                                               Anexa nr.1 la

                                         Hot.C.G.M.B. nr.214/27.11.1997

 

                               L I S T A

                    terenurilor ce urmeaza a face

                     obiectul licitatiei publice

================================================================================

Ansamblul/          Suprafata   Nr.ap.      A.C.D. ptr.spatii cu alta destinatie

sectorul            terenului   Nr.bl.      Total   Comert   Birouri   Garaj

                    ce se                           servi-   dotari    subsol

                    concesion.                      cii

================================================================================

1.Dudesti-Vitan        4.000       90      11.900    3.250    5.150   3.500

  zona H1,sector 3                  3                                   100 loc.

 

2.Dudesti-Vitan        4.950      136       9.240    5.740        -   3.500

  zona I7,sector 3                  4                                   100 loc.

 

3.Dudesti-Vitan        5.250       63      11.960    4.700    5.100   2.160

  zna D6,sector 3                   3                                    60 loc.

 

4.Socului-Colentina    1.950       55       1.140      720        -     420

  D-na Ghica,zona A                 2                                    12 loc.

 

             zona B   13.000       56      27.350   18.600        -   8.750

                                    3                                   250 loc.

 

             zona C   20.800      224      23.840    2.840        -  21.000

                                    5                                   600 loc.

================================================================================

 

                                                      ANEXA NR.2

                                           La Hot.C.G.M.B. nr.214/27.11.1997

 

          I. COMPONENTA COMISIEI DE LICITATIE PENTRU CONCESIONAREA

             UNOR TERENURI

1. ing.Aurel Vlaicu     - sef Departament Patrimoniu            - PRESEDINTE

                                imobiliar

 

2. arh.Adrian Bold      - arhitect sef al municipiului          - VICEPRESEDINTE

                                Bucuresti

 

3. ing.Bogdan Sosoaca   - director general - Directia           - MEMBRU

                                Generala de Investitii

 

 

4. ing.Dumitru Tache    - director general - Directia Generala  - MEMBRU

                          de Administrare a Fondului Imobiliar

 

5. ec.Manuela Mititeanu - director adj.-Directia Evaluarea      - MEMBRU

                          Eficientei Licitatiilor si Contr.Econ.

 

6. PRIMAR/VICEPRIMAR    - din sectorul in care se situeaza      - MEMBRU

                          terenul

 

          II. COMPONENTA COMISIEI DE VERIFICARE

 

1. jr.Vasile Chirila    - director-Directia Juridic,Legislatie, - PRESEDINTE

                          Contencios

 

2. ec.St.Mihalascu      - director gen.adj.- Directia Generala  - MEMBRU

                          de Investitii

 

3. ing.Elena Nastase    - director gen.adj.-Directia Generala   - MEMBRU

                          de Adinistrare a Fondului Imobiliar