Hotărârea nr. 210/1997

HOTARAREnr. 210 din 1997-11-27 HOTARIRE numar 210 din 11/27/1997 privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea de arta monumentala-Napoleon al III lea amplasata pe domeniul public al mun. Bucurest
HOT. 210 27/11/1997
HOTARIRE numar 210 din 11/27/1997

HOTARIRE numar 210 din 11/27/1997

privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea de arta monumentala-Napoleon al III lea amplasata pe domeniul public al mun. Bucurest

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

 

                            H O T A R A R E

      privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru lucrarea

   de arta monumentala - Napoleon al III - lea amplasata pe domeniul public

                         al municipiului Bucuresti

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti prin care se propune aprobarea planului urbanistic de detaliu - lucrare de arta monumentala Napoleon al III - lea in sectorul 1 - municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

              - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

              - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teriroriului din cadrul C.G.M.B.;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 si ale anexei la Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in 1997 si ale Ordinului nr.91/1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului - Departamentul de urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, lit."m" si art. 28, alin.2 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala, modificata si completata cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.22/1997

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru lucrare de arta monumentala - Napoleon al III- lea amplasata in sectorul 1, la intersectia strazilor Paris - Haga - Londra, pe domeniul public al municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

                       PRESEDINTE DE SEDINTA

                           Vasile Olaru

 

 

 

 

Bucuresti, 27.11.1997

Nr.210