Hotărârea nr. 195/1997

HOTARAREnr. 195 din 1997-10-23 HOTARIRE numar 195 din 10/23/1997 privind darea in folosinta gratuita, catre RATB a unui teren situat in Str. Barbu Lautaru
HOT. 195 23/10/1997
HOTARIRE numar 195 din 10/23/1997

HOTARIRE numar 195 din 10/23/1997

privind darea in folosinta gratuita, catre RATB a unui teren situat in Str. Barbu Lautaru

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                               H O T A R A R E

 

     privind darea in folosinta gratuita, catre RATB a unui teren situat in

                               Str. Barbu Lautaru

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general, prin care se propune darea in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 875 mp., situat in str. Barbu Lautaru catre RATB pentru construirea unei substatii electrice;

      Tinand cont de raportul comun al Departamentului Servicii Publice si Departamentul Economic;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.12, lit."b" din Legea nr.50/1991, privind autorizarea constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si art.86 din Legea 69/1991 republicata, privind administratia publica locala, modificata prin Ordonanta de urgenta nr.22/1997,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                     H o t a r a s t e :

 

 

      Articol unic - Se aproba darea in folosinta gratuita pe termen de 99 ani, catre RATB a unui teren in suprafata de 875 mp. situat in str.Barbu Lautaru conform planurilor de situatie anexate, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

                                PRESEDINTE DE SEDINTA

 

                                  Alexandru  Steliu

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 23.10.1997

Nr.195