Hotărârea nr. 160/1997

HOTARAREnr. 160 din 1997-09-04 HOTARIRE numar 160 din 09/04/1997 privind constituirea grupului de lucru pt. realizarea sistemului integrat de transport public in Bucuresti si aria sa metropolitana
HOT. 160 04/09/1997
HOTARIRE numar 160 din 09/04/1997

HOTARIRE numar 160 din 09/04/1997

privind constituirea grupului de lucru pt. realizarea sistemului integrat de transport public in Bucuresti si aria sa metropolitana

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                  H O T A R A R E

     privind constituirea grupului de lucru pentru realizarea sistemului

     integrat de transport public in Bucuresti si aria sa metropolitana

 

 

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      In temeiul art.20, lit."l" si art.28 din Legea nr.69/1991 republicata privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                            H o t a r a s t e:

 

      Art.1- Se aproba constituirea grupului de lucru pentru realizarea sistemului integrat de transport public in Bucuresti si aria sa metropolitana (S.I.T.P.).

 

      Art.2- Se aproba regulamentul de organizare si functionare al “grupului de lucru” precum si componenta sa, asa cum sunt prezentate in anexele 1 si 2.

 

      Art.3- "Grupul de lucru" va informa semestrial Consiliul General al municipiului Bucuresti asupra activitatii sale.

 

 

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA

                              Gabriel Toma

 

 

 

Bucuresti, 04.09.1997

Nr.160

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                

                                     ANEXA 

                                                                                                                             

                            LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                                                    Nr.160/04.09.1997

 

 

 

           REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

                     A GRUPULUI DE LUCRU

      PENTRU REALIZAREA SISTEMULUI INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC

             IN BUCURESTI SI ARIA SA METROPOLITANA (S.I.T.P.)

 

 

 

 

      1. Scopul grupului de lucru:

      Promovarea unei strategii de realizare si dezvoltare a unui "SISTEM INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC IN BUCURESTI SI ARIA SA METROPOLITANA (S.I.T.P.)" in vederea cresterii calitatii vietii cetatenilor acestei aglomerari urbane, prin sporirea activitatii transportului public, respectiv descurajerea transportului individual cu masina proprie, reducerea numarului de accidente, reducerea poluarii, realizarea de facilitati pentru persoane cu deficiente locomotorii, imbunatatirea legaturilor intermodale, conservarea caracterului social al transportului public, politici tarifare etc;

      In acest scop, grupul va actiona pentru:

      1.1. Coordonarea studiilor si proiectelor de dezvoltare a diferitelor moduri de transport si ale noduriloe intermodale, componente ale S.I.T.P., corelate intre ele functie de perspectivele de dezvoltare urbana si suburbana a zonei;

      1.2. Coordonarea intocmirii, pe baza acestor studii, a unui Plan de dezvoltare a sistemului integrat de transport public de calatori in Bucuresti si aria sa metropolitana "Orizont - 2020" cu etape pe termen mediu si lung;

      1.3. Orientarea studiilor de scheme directoare pentru dezvoltarea sistemului de transport urban si regional in spiritul reglementarilor Uniunii Europene si a asigurarii interconexiunii acesteia cu reteaua de transport europeana - RTE.

      1.4. Prezentarea spre aprobare la forurile competente, Guvern Ministerul Transporturilor si Primariei Capitalei a programelor de dezvoltare.

      1.5. Colaborarea cu organismele de specialitate ale Uniunii Europene sau cu organisme similare din alte tari cu traditie in domeniu.

      1.6. Elaborarea de propuneri in vederea promovarii cadrului legislativ necesar creerii ariei metropolitane a Capitalei si a sistemului public regional, precum si  pentru finantarea coordonata a studiilor si investitiei, a exploatarii S.I.T.P. si a asumarii legate de aceste activitati;

      1.7. Adaptarea conceptiei de organizare a S.I.T.P. si a legislatiei specifice la exigentele reglementarilor organismelor specializate ale Uniunii Europene

 

      2.Componenta grupului de lucru:

      Grupul de lucru reuneste delegati competenti, cu putere de decizie, din organismele si institutiile abilitate in eleborarea strategiilor de dezvoltare urbana si a sistemelor de transport din cadrul institutiilor publice guvernamentale si ale administratiei locale, de invatamant superior, operatori de trafic etc.(vezi Anexa 2).

      La lucrarile grupului, pot participa, ca invitati,si alte persoane, infunctie de necesitati, cu aprobarea presedintelui grupului.

 

      3. Cadrul institutional:

      In conformitate cu prevederile Legii 69/1996 si a H.G.437/1995, activitatea grupului de lucru se va desfasura sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se va colabora permanent cu Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera din cadrul Ministerului Transporturilor.

      Grupul de lucru isi desfasoara activitatea in afara oricaror presiuni, indiferent de sursa, punand la dispozitia responsabililor politici informatii si argumente tehnice si economice necesare luarii unor decizii corecte.

 

 

      4.Conducerea grupului de lucru:

      Conducerea grupului de lucru va fi asigurata de un colectiv format din:

 

      (  Presedinte       - Viorel Lis                 - Primarul General al Capitalei

      (  Vicepresedinte - Adrian Marinescu         - Secretar de Stat la 

                                                   Ministerul Transporturilor

      (  Vicepresedinte - Paul Popovat             -Viceprimar al Capitalei

      (  Vicepresedinte - Peter Derer              - Arhitect sef  P.M.B.

      (  Secretar       - Octavian Udriste         - Director tehnic "INCERTRANS"

      (  Membrii                                   - Reprezentantii organismelor

                                                   implicate (conform anexei 2).

 

 

 

    5. Modul de lucru:

      5.1.Grupul de lucru isi va desfasura activitatea prin reuniuni lunare pe baza unui program de lucru semestrial si prin reuniuni extraordinare stabilite in functie de exigentele etapei.

      5.2 In cadrul grupului de lucru se analizeaza numai materiale scrise, difuzate anticipat de secretariat, cu cel putin 3 zile inainte de data tinerii reuniunii.

      5.3. In cazul in care presedintele grupului de lucru apreciaza ca este necesara aprobarea prin vot a unor materiale supuse analizei plenului, acestea se considera aprobate daca intrunesc majoritatea simpla a cel putin doua treimi din numarul membrilor.

      5.4. Grupul de lucru isi va incepoe activitatea prin reinventarierea studiilor si proiectelor intocmite pana in prezent, avand ca tema probleme legate de:

      - URBANISM

      - CIRCULATIA GENERALA

      - SISTEME DE TRANSPORT PUBLICE DE CALATORI

si va stabili nivelul de actualitate a datelor initiale care au stat la baza elaborarii lor, respectiv, a gradului in care pot servi scopului propus pentru S.I.T.P.

      Documentatiile retinute ca fiind corespunzatoare vor fi folosite ca atare sau vor fi reactualizate si puse in concordanta cu legislatia si obiectivele S.I.T.P.

      5.5. Grupul de lucru va stabili temele pentru studiile necesare definirii conceptiei de dezvoltare, in ordinea prioritatii, va stabili sursele de finantare si va aviza graficele de lucru.

      5.6. Grupul de lucru poate sa initieze contacte si relatii de colaborare cu organismele similare din tara si strainatate.

      5.7. Cheltuielile pentru functionarea grupului de lecru ( procurarea de documentatii, traduceri, multiplicari de materiale, elaborari de materiale de sinteza sau de prezentare etc.) vor fi asigurate dupa caz, de catre Departamentul Economic al Consiliului General al Municipiului Bucuresti si / sau de unitatile economice implicate in dezvoltarea S.I.T.P.

     

 

         6.  Dispozitii finale

      6.1. In cazul unor modificari organizatorice, organismele afectate vor asigura inlocuirea persoanelor respective cu altele, cu acelasi nivel de competenta.

      6.2.  Grupul de lucru va informa cel putin semestrial atat Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cat si Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera, asupra modului de desfasurare a activitatii sale.

 

     

 

     

 

 

 

         ANEXA  2     LA HOTARAREA C.G.M.B.                                                                                        Nr.160 /04.09.1997

 

                             COMPONENTA GRUPULUI DE LUCR

 

Nr.Crt.  Nume si prenume               Functia          Denumirea institutiei

 

                    Conducerea grupului:

 

1.  Viorel Lis                          Presedinte      C.G.M.Bucuresti

2.  Adrian Marinescu                    Vicepresedinte  Secretar de Stat M.T.

3.  Paul Popovat                        Vicepresedinte  C.G.M.Bucuresti

4.  Peter Derer                         Vicepresedinte  Arhitect sef P.M.B.

5.  Octavian Udriste                    Secretar        Director Executiv  

                                                           "INCERTRANS"

                     Membrii:

6.MLPAT                               - Directia Servicii Gospodarie Comunala

7.                                         Prefectura Bucuresti

8.                                         Consiliul Judetean Ilfov

9.                                         S.N.C.F.R.

10.                                        METROREX

11.                                        RATB

12.                                        CGM - Comisia de Transporturi

13.                                        Uniunea Romana de Transport Public

14.                                        Departamentul Servicii Publice - PMB

15.                                        DUAT - PMB

16.                                        AND

17.                                        UCB - Facultatea de Drumuri

18.                                        Institutul de Arhitectura - Urbanism

19.                                     Agentia Municipala de Protectia Mediului

20.                                        RENEL