Hotărârea nr. 149/1997

HOTARAREnr. 149 din 1997-09-04 HOTARIRE numar 149 din 09/04/1997 privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu pt. constructii definitive amplasate pe terenul domeniu privat al mun. Bucuresti
HOT. 149 04/09/1997
HOTARIRE numar 149 din 09/04/1997

HOTARIRE numar 149 din 09/04/1997

privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu pt. constructii definitive amplasate pe terenul domeniu privat al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

                              H O T A R A R E

           privind aprobarea planurilor urbanistice de detaliu

     pentru constructii definitive amplasate pe terenul domeniu privat

                               al municipiului Bucuresti

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unui plan urbanistic de detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea  locuintelor si ale Ordinului nr. 91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                      H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba planul urbanistic de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

 

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                                Gabriel Toma

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 04.09.1997

Nr. 149

 

 

 

 

 

                                                                                                    Anexa la Hotararea C.G.M.B.

                                                                                                              nr. 149/04.09.1997

 

 

 

 

 

                                       TABEL

                     PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU

                             CONSTRUCTII DEFINITIVE

                   AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI

                                         BUCURESTI

 

Nr.crtDenumirea lucrarii      Functiune               Aviz CTUATAviz CULPAT

     SECTORUL 3

1 PUD - Sos. Pantelimon      statie carburanti SHELL  16M/12/97     2313/97                              

     SECTORUL 5

1 PUD - Str.Sebastian nr.43  gradinita si birouri     3CA7/6/97     2308/97

 

 

 

                ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                            Dr.arh.PETER DERER       

 

                                               

                                                                INTOCMIT,

                                                          arh. ANDREEA TANASOIU