Hotărârea nr. 143/1997

HOTARAREnr. 143 din 1997-09-04 HOTARIRE numar 143 din 09/04/1997 privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de salubrizare
HOT. 143 04/09/1997
HOTARIRE numar 143 din 09/04/1997

HOTARIRE numar 143 din 09/04/1997

privind modificarea cuantumului taxei locale speciale de salubrizare

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                H O T A R A R E

                          privind modificarea cuantumului

                        taxei locale speciale de salubrizate

 

 

      Avand in vedere expunerea de motve a primarului general al municipiului Bucuresti si raportul comun de specialitate al Departamentului Economic si al Departamentului Servicii Publice;

      Vazand avizele comisiilor de specialitatre ale Consiliului General al municipiului Bucuresti;

      Tinand seama de prevederile Legii nr. nr. 27/1994 privind taxele si impozitele locale speciale de salubritate publica pe teritoriul municipiului Bucuresti si ale H.C.G.M.B. nr. 47/27.03.1997;

      In temeiul art. 20, lit."f", art.28, art.96 si art.97 din Legea nr. 69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al municipiului Bucuresti

 

                                  H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Incepand cu data de 1 octombrie 1997, cuantumul taxei locale speciale de salubritate publica aprobat prin Hotararea Consiliului General al municipiului Bucuresti nr. 47/27.03.1997, se modifica si se stabileste astfel:

 

      a) 3500 lei/luna/persoana pentru persoanele fizice care locuiesc pe raza municipiului Bucuresti inclusiv pentru cei care fac parte din asociatiile de locatari;

      b) 3500 lei/luna/salariat pentru societatile comerciale, regiile autonome, asociatiile familiale, asocialtiile agricole, institutiile publice, alte persoane juridice care au sediul sau functioneaza pe raza administrativ teritoriala a municipiului Bucuresti.

 

      Art.2- Diferenta dintre veniturile stabilite conform prevederilor art.1 si costurile reale ale serviciului de salubritate publica, va fi asigurata de la bigetul C.G.M.B.

 

      Art.3- Se aproba modificariel si completarile la "Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubritate publica pe teritorului municipiului Bucuresti" aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 47/27.03.1997 cuprinse in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

      Art.4- In termen de 60 de zile, Executivul impreuna cu REBU vor prezenta C.G.M.B. un raport asupra activitatii desfasurate in domeniul salubrizarii municipiului Bucuresti.

 

 

 

                                         PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                              Gabriel Toma

 

Bucuresti, 04.09.1997

Nr. 143

 

                                                                                                             

                                     ANEXA NR.1

                                                                                        

                                 LA HOTARAREA C.G.M.B.

                                                                                                   

                                   NR. 143/04.09.1997

 

 

 

 

                 MODIFICARI SI COMPLETARI LA REGULAMENTUL

            PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRITATE

              PUBLICA PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

      I. Art.4 se completeaza cu un nou aliniat avand urmatorul continut:

            "Pentru persoane juridice, inclusiv cele ce desfasoara activitati organizate in baza Decretului Lege nr.54/1990, sau alte acte normative specifice ce pot functiona fara sa aiba personal angajat, taxa minima se determina la nivelul corespunzator unui numar de 2 salariati".

 

      II. Art.15 se completeaza si va avea urmatorul continut:

            "Activitatea de salubritate publica se realizeaza pe baza de contracte de prestari servicii, incheiate intre Primaria municipiului Bucuresti si agentii economici ce au acest obiect de activitate, conform caietului de sarcini aprobat".

 

      III. Art.17 se completeaza si va avea urmatorul continut:

            "Incasarea taxei locale speciale de salubritate publica se realizeaza de catre un agent incasator desemnat in conformitate cu prevederile legale privind achizitiile publice (licitatie, selectie de oferte, etc.). Taxa colectata de agentul incasator se varsa intr-un cont special deschis pe numele Primariei municipiului Bucuresti"

 

      IV. Se introduc art.18 si 219 avand urmatorul cuprins:

            Art.18- "Prestatorul serviciului, se angajeaza sa efectueze in bune conditii serviciul de salubrizare, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, care va fi pus de acord cu fondurile alocate asigurand asftel conditiile de salubritate necesare contribuabilului".

            Art.19- "Finalizarea colectarii, transportului si depozitarii deseurilor de orice fel inclusiv a celor menajere, produse de persoanele juridice  care functioneaza ca agenti economici (inclusiv cele care nu utilizeaza personal angajat), institutii publice si organizatii de orice fel avand sediul social, filiale sau subunitati componente amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti, se realizeaza prin contracte de prestari servicii incheiate intre acestea si prestatorii de servici de salubritate, autorizati, conform regulamentului in vigoare.