Hotărârea nr. 123/1997

HOTARAREnr. 123 din 1997-07-10 HOTARIRE numar 123 din 07/10/1997 privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu privind amplasarea unor constructii definitive pe doeniul privat al mun. Bucuresti
HOT. 123 10/07/1997
HOTARIRE numar 123 din 07/10/1997

HOTARIRE numar 123 din 07/10/1997

privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu privind amplasarea unor constructii definitive pe doeniul privat al mun. Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

     privind aprobarea unor planuri urbanistice de detaliu privind

                  amplasarea unor constructii definitive

                pe domeniul privat al municipiului Bucuresti

 

 

      Avand in vedere expunerea de motive a primarului general al municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea unor planuri urbanistice de  detaliu in municipiul Bucuresti;

      Tinand seama de avizele obtinute prin:

      - Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului - DGUAT;

      - Comisia de urbanism, lucrari publice si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      Vazand prevederile art.2, alin.2 ale anexei la Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor si ale Ordinului nr.91 din 25.10.1991 al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarea Teritoriului - Departamentul pentru urbanism si amenajarea teritoriului;

      In temeiul art.20, alin.2, lit."m" si art.28, alin.2 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                     H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba planurile urbanistice de detaliu pentru constructii definitive amplasate pe domeniul privat al municipiului Bucuresti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, cu exceptia documentatiilor pentru terenurile pe care au fost realizate constructii cu incalcarea legilor in vigoare.

 

 

 

                            PRESEDINTE DE SEDINTA,

                                  Vasile Olaru

 

 

Bucuresti, 10.07.1997

Nr.123

 

 

Anexa la Hotararea nr.123/10.07.1997

 

 

                                   T A B E L

   CU PLANURILE URBANISTICE DE DETALIU PENTRU  CONSTRUCTII DEFINITIVE

     AMPLASATE PE DOMENIUL PRIVAT/PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

_______________________________________________________________________________

Nr               Denumirea                Functiune            Aviz         Aviz

crt.             lucrarii                                     CTUAT       CULPAT

_______________________________________________________________________________

                                    SECTOR 1

1   PUD - Piata Romana            monument Lupoaica Capitolina  13M/9/97 2256/97

 

                                    SECTOR 2

 

1  PUD - Str.Balotului nr.1A              comert+birouri        15M/8/97 2258/97

2  PUD - Bd.Lacul Tei-Parc Tei           sala sport UTCB       3CA8/4/97 2262/97

 

                                    SECTOR 4

 

1  PUD -Str.Brancoveanu-Alunisului    prestari servicii+firma  3CA6/10/97 257/97

 

                                    SECTOR 5

 

1  PUD - Str.Teodor Dragu Nr.23              sediu firma       15M/9/97  2259/97

 

 

     ARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCURESTI                    INTOCMIT,

           dr.arh.PETER DERER                              sing.MARIANA HOREA