Hotărârea nr. 114/1997

HOTARAREnr. 114 din 1997-07-03 HOTARIRE numar 114 din 07/03/1997 privind aprobarea bugetului CGMB pe anul 1997
HOT. 114 03/07/1997
HOTARIRE numar 114 din 07/03/1997

HOTARIRE numar 114 din 07/03/1997

privind aprobarea bugetului CGMB pe anul 1997

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                   HOTARARE

         privind aprobarea bugetului Consiliului General al Municipiului

                            Bucuresti pe anul 1997

 

      Analizand raportul si proiectul bugetului prezentate de primarul general al municipiului Bucuresti;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice nr.72/1996, Legii bugetului de stat nr.72/1997 si Hotararii C.G.M.B. nr.80/1997, privind repartizarea pe bugete componente a surselor totale ale bugetului local al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20 si 28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                 H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 1997 se stabileste, atat la venituri cat si la cheltuieli, la suma de 1.707.481.890,0.

      Art.2- Se aproba veniturile totale ale bugetului Consiliului general al municipiului Bucuresti in suma de 1.707.481.890,0 mii lei, in structura pe categorii, capitole, subcapitole si surse din anexa nr.1, astfel;

(1) 328.180.968,0 mii lei venituri proprii;

(2) 457.867.900,0 mii lei sume defalcate din impozitul pe salarii(de la bugetul de stat);

(3) 463.316.000,0 mii lei subventii de la bugetul de stat pentru asigurarea protectiei sociale

                               a populatiei pentru energia termica si transportul urban de calatori;

(4) 420.632.000,0 mii lei subventii de la bugetul de stat pentru investitii;

(5)  37.485.022,0 mii lei subventii de la bugetul de stat pentru investitii finantate partial din                                            imprumuturi externe.

      Art.3- Se aproba cheltuielile bugetului propriu al Consiliului general al municipiului Bucuresti, cu desfasurarea pe capitole si categorii de cheltuieli (titluri) din anexa nr.1, dupa cum urmeaza:

(1)   11.533.493,0 mii lei pentru autoritati publice, din care 8.948.493,0 mii lei cheltuieli                      curente (4.948.493,0 mii lei cheltuieli de personal si 4.000.000,0 mii lei                  cheltuieli materiale si servicii) si 2.585.000,0 mii lei de capital;

(2) 123.000.000,0 mii lei cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, reparatii curente si

                reparatii capitale aferente unitatilor de invatamant preuniversitar din

                municipiul Bucuresti, in subordinea Inspectoratului scolar al municipiului

                       Bucuresti;

(3) 155.000.000,0 mii lei cheltuieli pentru materiale si servicii (exclusiv medicamente si

                materiale sanitare) pentru unitatile sanitare din municipiul Bucuresti, in

                              subordinea Directiei sanitare a municipiului Bucuresti;

(4)  31.500.000,0 mii lei cheltuieli pentru institutii si actiuni de cultura,din care 27.000.000,0               mii lei  cheltuieli curente (cheltuieli personal, cheltuieli pentru materiale si              servicii si alocatii pentru institutii finantate partial din venituri proprii) si                          4.500.000,0 mii lei   cheltuieli de capital;  Suma de 26.620.000,0 mii lei                reprezentand alocatii pentru institutii de cultura finantate partial din venituri

               proprii (24.330.000,0 mii lei pentru cheltuieli curente si 2.290.000,0 mii lei                       cheltuieli de capital) se repartizeaza pe  unitati  prin  dispozitie  a  primarului                 general care aproba potrivit legii, bugetele acestor institutii;

(5)   30.508.460,0 mii lei din care 26.748.660,0 mii lei cheltuieli curente (9.749.360,0 mii lei

                cheltuieli de personal si 16.999.300,0 mii lei cheltuieli materiale si servicii)                    si 3.759.800,0 mii  lei  cheltuieli  de  capital  pentru  unitati  si  actiuni  de

                asistenta sociala;

(6) 706.040.737,0 mii lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte din care

                414.784.815,0 mii lei cheltuieli curente si 291.256.022,0 mii lei cheltuieli

                de capital. Din totalul cheltuielilor curente, 22.905.360,0 mii lei reprezinta

                cheltuieli de personal, 163.879.455,0 mii lei cheltuieli materiale si servicii,

                198.000.000,0 mii lei subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si

                tarif la energia termica livrata populatiei si 30.000.000,0 mii lei transferuri

                la fondul special pentru salubritate (20.000.000,0 mii lei) si fondul special                 pentru igienizare (10.000.000,0 mii lei);

(7) 642.231.000,0 mii lei pentru transportul in comun, din care 415.000.000,0 mii lei

                subventie pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si 227.231.000,0 mii

                lei cheltuieli de capital;

(8)     2.568.200,0 mii lei pentru alte actiuni, din care 473.600,0 mii lei cheltuieli de personal,

                1.494.600,0 mii lei cheltuieli materiale si servicii si 600.000,0 mii lei

                 cheltuieli de capital;

(9)     5.100.000,0 mii lei fond de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului general al

                municipiului Bucuresti.

      Art.4- Se aproba detalierea pe articole a cheltuielilor totale - din alocatii bugetare si din venituri proprii ale institutiilor de sub autoritatea Consiliului general al municipiului Bucuresti, potrivit anexelor nr. 2.1. - 2.1.09.

      Art.5- Se aproba cheltuielile pe ordonatori finantate din alocatii de la buget si din veniturile proprii ale institutiilor, conform anexelor nr. 3 - 3.26.

      Art.6- Se aproba utilizarea pentru investitiile ce se finanteaza de la bugetul Consiliului general al municipiului Bucuresti a sumei de 14.464.000,0 mii lei reprezentand 50% din soldul fondului de tezaur la data de 31.12.1996.

      Art.7- Se aproba cheltuielile pentru investitii pe ordonatori/beneficiari, in structura pe lucrari si dotari si surse de finantare cuprinse in anexele nr. 4 - 4.25.

      Art.8- Se aproba bugetul fondului special pentru salubritate publica in suma de 66.400.000,0 mii lei - venituri si cheltuieli - conform anexei nr.5.

      Art.9- Se aproba bugetul fondului special pentru igienizare publica, in suma de 25.600.000,0 mii lei - venituri si cheltuieli - conform anexei nr.6.

      Art.10 - Primarul general va prezenta Consiliului general al municipiului Bucuresti propuneri de rectificare a bugetului si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1997 ca urmare a modificarilor in evolutia si structura veniturilor si cheltuielilor, rectificarii bugetului de stat sau a altor cauze justificate.

 

                              PRESEDINTE DE SEDINTA

                              Radu Florin Dumbraveanu

Bucuresti, 03.07.1997

Nr.114