Hotărârea nr. 108/1997

HOTARAREnr. 108 din 1997-06-26 HOTARIRE numar 108 din 06/26/1997 privind regulamentul de bransare si utilizare a apei potabile din sistemul de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti
HOT. 108 26/06/1997
HOTARIRE numar 108 din 06/26/1997

HOTARIRE numar 108 din 06/26/1997

privind regulamentul de bransare si utilizare a apei potabile din sistemul de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                           HOTARARE

   privind regulamentul de bransare si utilizare a apei potabile din

         sistemul de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti

 

 

 

      Avand in vedere propunerea de regulament a RGAB si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea unei noi reglementari, prin care se propune prevenirea risipei de apa, asigurarea folosirii si intretinerii corespunzatoare a instalatiilor de distributie si consum al apei potabile, precum si sanctionarea contraventiilor savarsite in acest domeniu;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."k" si "l" si ale art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                             H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba regulamentul de bransare si utilizare a apei potabile din sistemul de alimentare al municipiului Bucuresti prevazut in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                           Radu Lucian

 

 

Bucuresti, 26.06.1997

Nr.108

 

 

 

 

         ANEXA LA HOT.CGMB nr.108/26.06.1997 privind

      Regulamentul de bransare si utilizare a apei potabile

        din sistemul de alimentare cu apa al mun.Bucuresti

 

 

                           REGULAMENTUL

            de bransare si utilizare a apei potabile

      din sistemul de alimentare cu apa a municipiului Bucuresti

 

 

CAPITOLUL   I

DISPOZITII GENERALE

 

      ARTICOLUL 1       OBIECTUL REGULAMENTULUI

      Prezentul regulament are ca obiect definirea conditiilor si modalitatilor de bransare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti.

      Prescriptiile prezentului regulament nu constituie un obstacol in respectarea ansamblului reglementarilor in vigoare.

     

      ARTICOLUL 2       OBLIGATII ALE PRESTATORULUI SERVICIULUI

      Prestatorului serviciului este persoana juridica care administreaza si exploateaza sistemul de alimentare cu apa potabila al municipiului Bucuresti, asigurand distributia apei potabile la utilizatori.

      Utilizatorul serviciului este persoana fizica care beneficiaza, pe baza de contract, de serviciile prestatorului.

      Prestatorul serviciului de alimentare cu apa potabila in municipiul Bucuresti este RGAB.

      Prestatorul serviciului are obligatia de a furniza oricarei persoane care a incheiat un contract de bransare si utilizare a apei potabile din sistemul de alimentare cu apa potabila al municipiului Bucuresti.

      Prestatorul serviciului are obligatia, cu exceptia cazurilor de forta majora sau de imposibilitate tehnica, de a asigura continuitatea serviciului; prestatorul are obligatia de a furniza apa potabila care sa prezinte in mod constant calitatile impuse de reglementarile in vigoare privind apa destinata consumului uman.

      Avand in vedere situatia actuala a sistemului de alimentare cu apa in municipiul Bucuresti, indicatorii minimi de calitate ai serviciului vor fi urmatorii:

a) distributia apei potabile va fi asigurata in municipiul Bucuresti in conditiile respectarii STAS 1342/1991;

b) presiunea minima in reteaua de joasa presiune va asigura minim 7 metri coloana de apa (mCA) la nivelul hidrantului, pe toata durata programului de pompare la capacitatea maxima.

c) durata maxima pentru remedierea unei defectiuni evidentiata in registrul de exploatare, va fi de 48 ore pentru artere, 72 ore pentru conducte si 96 de ore pentru bransamente, cu exceptia perioadelor cu fenomene hidrometeorologice deosebite.

      Prestatorul serviciului are obligatia de a asigura un tratament egal pentru toti utilizatori, cu exceptia cazurilor de forta majora, a unei imposibilitati tehnice sau a unor situatii prevazute in prezentul regulament.

      Prestatorul serviciului are obligatia respectarii regulilor generale ale serviciilor publice prevazute in HCGMB nr.54/1997.

 

      ARTICOLUL 3       MODALITATEA DE FURNIZARE A APEI

      Orice persoana fizica sau juridica din municipiul Bucuresti, potential utilizator, care doreste sa fie alimentat cu apa potabila, trebuie sa depuna la prestatorul seviciului o cerere de bransare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa al municipiului Bucuresti si prin aceasta este supus dispozitiilor prezentului regulament. Cererea va fi insotita de certificatul de urbanism, planul de incadrare la scara 1:500 si actul de proprietate sau de inchiriere.

      Furnizaea apei se face numai prin intermediul unui bransament la reteaua publica, echipat cu apometru.

      ARTICOLUL 4       DEFINIREA BRANSAMENTULUI

      Bransamentul este partea din reteaua de distributie care asigura legatura intre conducta publica si utilizator. Bransamentul se compune din:

      ( Priza de apa pe conducta de distributie publica;

      ( Robinetul cu dispozitiv de inchidere cu cheie, dupa caz;

      ( Conducta bransamentului dintre priza si robinetul sau vana de inchidere inainte de apometru;

      ( Robinetul sau vana de inchidere inainte de apometru;

      ( Apometrul plasat intr-un camin sau intr-un alt spatiu corespunzator;

      ( Caminul de bransament, acolo unde sunt conditii de amplasare.

      Daca este cazul, bransamentul va putea fi echipat cu un reductor de presiune, cu un robinet de purjare, cu un robinet de inchidere dupa apometru.

      Delimitarea intre instalatiile interioare de apa si reteaua publica se face prin apometru, care este ultima componenta a retelei publice.

      Caminul bransamentului de apa se amplaseaza in terenul aferent imobilului la 1 - 2 m de limita proprietatii sau a dreptului de folosinta, in raport cu strada pe care este amplasata reteaua de distributie a apei. Daca nu exista teren in jurul imobilului, contorul se va amplasa in interiorul acestuia.

 

      ARTICOLUL 5       CONDITII DE INSTALARE SI INTRETINERE A

                                                            BRANSAMENTULUI

      Acordul pentru un nou bransament se da numai in conditiile existentei disponibilului de apa in reteaua de alimentare, presupunand existenta unui bilant pozitiv al apei potabile pe ansamblul sistemului de alimentare cu apa potabila, in conditiile asigurarii apei potabile fara interuperi la utilizatorii existenti. Se excepteaza de la aceste prevederi potentialii utilizatori care au sursele existente de apa poluate sau care solicita bransamente cu diametrul maxim de 20 mm.

      Avand in vedere deficitul actual din sistemul de alimentare cu apa, disponibilitatile ce se vor crea vor fi utilizate cu prioritate pentru consumul menajer al populatiei si apoi, in functie de disponibilul ramas, pentru agentii economici, intre acestia prioritate avand cei ce solicita consumurile cele mai mici.

      Acelasi imobil nu are dreptul decat la un singur bransament echipat cu un singur apometru. Totusi, daca imobilul cuprinde mai multe parti independente (casa scarii in imobile colective, ateliere independente, spatii comerciale integrate intr-un imobil cu locuinte, etc.), prestatorul serviciului poate stabili un bransament pentru fiecare parte independenta, echipat fiecare cu un apometru.

      Prestatorul serviciului stabileste si dimensioneaza, pe baza elementelor de amplasament si a datelor de consum prezentate odata cu cererea pentru bransare si utilizare, traseul si diametrul bransamentului, ca si marimea si amplasarea apometrului, care trebuie sa fie situat cat mai aproape posibil de limita de proprietate.

      Prestatorul serviciului poate amana executia sau poate limita debitul bransamentului daca executia acestuia necesita realizarea unei reabilitari a conductei de distributie din reteaua publica.

      Daca din ratiuni de convenienta personale sau in functie de conditiile locale si particulare de amenajare a constructiei care va fi deservita, utilizatorul solicita modificari ale solutiilor tehnice stabilite de prestatorul serviciului, acesta ii poate satisface cererea, sub rezerva ca utilizatorul sa ia in sarcina sa suplimentul de cheltuieli de instalare si de intretinere care rezulta de aici. Prestatorul serviciului are totusi libertatea de a refuza aceste modificari daca ele nu sunt compatibile cu conditiile de exploatare si intretinere ale bransamentului.

      Prestatorul serviciului va putea desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fara ca utilizatorul sa aiba dreptul la despagubiri, in cazul in care se constata executarea unor lucrari publice de bransare la sistemul de alimentare cu apa fara aprobare, sau daca aceste retele nu indeplinesc conditiile tehnice si igienico-sanitare legale.

      Toate lucrarile de instalare a bransamentului sunt executate de prestatorul serviciului sau de un agent economic autorizat de acesta.

      Bransamentele, dupa cum sunt definite la articolul 4, sunt proprietatea Municipalitatii Bucuresti, si fac parte integranta din retea. Partea bransamentului situata in proprietatea abonatului este plasata sub paza si responsabilitatea acestuia. Bransamentele, dupa cum sunt definite la articolul 4, care au fost receptionate, se inscriu conform legii in evidenta mijloacelor fixe ca proprietate a CGMB, urmand ca exploatarea, intretinerea si aprobarea unor bransamente la instalatii noi interioare, la aceste retele, sa fie de competenta prestatorului serviciului.

      Lucrarile de intretinere si reconditionare a bransamentelor publice sunt executate de prestatorul serviciului. Intretinerea care revine in sarcina prestatorului serviciului nu cuprinde cheltuielile pentru deplasare sau pentru modificarea bransamentelor si cheltuielile pentru repararea avariilor cauzate de neglijenta utilizatorului; aceste cheltuieli vor fi facturate utilizatorului.

 

CAPITOLUL  II

CONTRACTE DE BRANSARE SI UTILIZARE A APEI POTABILE

 

      ARTICOLUL 6       CEREREA DE BRANSARE SI UTILIZARE

      Contractele de bransare si utilizare a apei potabile din reteaua de distributie a sistemului de alimentare cu apa al muncipiului Bucuresti, se incheie de prestatorul serviciului cu urmatoarele categorii de utilizatori ai apei potabile, in functie de modul de utilizare a apei si de tipul de habitat, astfel:

            ( agenti economici;

            ( institutii publice;

            ( asociatii de proprietari;

            ( persoane fizice.

      Contractele se incheie cu proprietarii de imobile, precum si cu chiriasii lor, sub rezerva ca cererea acestora din urma sa fie contrasemnata de catre proprietar sau beneficiar, care se constituie garant.

      Contractele de bransare si utilizare a apei potabile se incheie in baza avizarii, pe faze, a proiectului bransamentului de catre prestatorul serviciului, receptiei lucrarii de bransare si efectuarii platii conform articolului 17 de mai jos.

      In cazul spatiilor comerciale temporare (chioscuri), la depunerea cererii de bransare si utilizare este obligatoriu sa se pezinte si autorizatia de instalare acordata de Municipalitate.

      Contractele se incheie pe o durata nelimitata sau pe o durata determinata.

 

      ARTICOLUL  7            INCETARE - MUTARE - TRANSFER AL CONTRACTELOR

      In momentul incetarii contractului, bransamentul va fi inchis si contorul va fi ridicat. Cheltuielile de inchidere revin in sarcina utilizatorului, in conditiile prevazute la articolul 19, inclusiv sumele inscrise in ultima factura.

      In cazul schimbarii titularului de contract, indiferent de cauza, noul utilizator este substituit celui anterior, fara alte cheltuieli in afara celor legate, daca este cazul. de redeschiderea bransamentului si de instalarea contorului.

      Fostul utilizator, sau in caz de deces mostenitorii sai sau cei in drept, raman raspunzatori  fata de prestatorul serviciului pentru toate sumele datorate in virtutea abonamentului initial.

     

      ARTICOLUL  8            FACTURARE

      Consumurile reale, sau, in absenta contorizarii, consumurile normate conform reglementarilor in vigoare, se factureaza abonatilor in mod periodic, pe baza tarifelor in vigoare aprobate de catre Municipalitate.

      Factura include, pe langa plata furniturii de apa, si plata pentru canalizarea apelor uzate si pluviale, daca abonatul este de asemenea racordat si la reteaua de canalizare publica exploatata de prestatorul serviciului.

      La valoarea facturilor emise de prestatorul serviciului se adauga TVA in conditiile stabilite de administratia fiscala.

 

 

      ARTICOLUL  9            CONTRACTE PE DURATA DETERMINATA

      Contractele pe durata determinata (pentru antreprize de constructii, targuri, etc.) pot fi acceptate cu titlu exceptional, pe o durata limitata, sub rezerva de a nu cauza nici un inconvenient pentru distributia apei.

      Prestatorul serviciului poate conditiona realizarea de bransamente provizorii pentru contracte temporare de varsarea unui depozit de garantie, care urmeaza sa fie fixat pentru fiecare caz particular. In cazul cand, datorita caracterului temporar al necesitatilor de apa, amenajarea unei prize pe retea nu este justificata, o persoana particulara poate fi autorizata sa ia apa de la gurile de spalare (hidranti) prin intermediul unei prize speciale instalate de catre prestatorul serviciului.

      Conditiile de furnizare a apei, conform prezentului articol, determina incheierea unui contract pe durata determinata. Cheltuielile de instalare a acestor bransamente si prize temporare revin in sarcina solicitantului.

 

CAPITOLUL  III

BRANSAMENTE, APOMETRE SI INSTALATII INTERIOARE

 

      ARTICOLUL  10           PUNEREA IN FUNCTIUNE A BRANSAMENTELOR

                        INTERIOARE

      Punerea in functiune a bransamentelor poate avea loc numai dupa semnarea contractului de bransare si utilizare, urmare platii catre prestatorul serviciului a sumelor datorate, conform articolului 17 de mai jos.

      Apometrele sunt instalate si intretinute de catre prestatorul serviciului, sau de catre un agent economic autorizat. Apometrul trebuie sa fie usor accesibil in orice moment pentru agentii prestatorului sau agentului economic autorizat. Apometrul trebuie sa fie instalat intr-un camin cat mai aproape posibil de domeniul public. Daca apometrul este plasat intr-o cladire, partea de bransament situata in aceasta cladire in amonte de apometru trebuie sa fie vizibila si degajata, pentru ca prestatorul serviciului, sa poata verifica la fiecare vizita daca nu a fost efectuata nici o priza ilicita pe acest tronson de bransament.

      Tipul si marimea apometrelor sunt stabilite de catre prestatorul serviciului, tinand cont de necesitatea de apa anuntate de cate abonat. In cazul cand consumul unui abonat nu corespunde necesitatilor pe care acesta le-a anuntat, prestatorul serviciului, inlocuieste pe cheltuiala utilizatorului apometrul, cu alt aparat cu marimea corespunzatoare si daca este necesar inlocuieste si bransamentul .

      Utilizatorul trebuie sa semnaleze fara intarziere prestatorulu serviciului orice indiciu de functionare defectuoasa a bransamentului si apometrului.

 

      ARTICOLUL  11           INSTALATII INTERIOARE ALE UTILIZATORILOR  -

                        FUNCTIONARE  -  REGULI GENERALE

      Lucarile publice de alimentare cu apa se inscriu conform legii in evidenta mijloacelor fixe ca proprietate CGMB, urmand ca exploatarea, intretinerea si aprobarea unor bransamente si racorduri de instalatii noi interioare la aceste retele sa fie numai de competenta prestatorului serviciului,

      In cazul cand se constata executarea unor lucrari de bransare la sistemul de alimentare cu apa al orasului fara aprobare, prestatorul serviciului va putea desfiinta, busona sau bloca retelele respective, fara ca executantul sa aiba dreptul la despagubiri.

      Intretinerea instalatiilor interioare se face de catre proprietarii imobilelor.

      Toate lucrarile de montare si intretinere a instalatiei de dupa apometru sunt executate de catre instalatori autorizati de catre prestatorul serviciului, alesi de catre utilizator si pe cheltuiala acestuia.

      Prestatorul serviciului este in drept sa refuze instalarea sau deschiderea unui bransament daca instalatiile interioare sint susceptibile de a dauna functionarii normale a retelei de distributie. Utilizatorul este singur responsabil de toate daunele cauzate Municipalitatii sau tertilor in urma instalarii ca si a functionarii lucrarilor executate prin grija sa.

      Orice aparat care poate constitui un impediment pentru distributia apei sau un pericol pentru bransament, in special prin suprapresiune (lovitura de bebec), trebuie sa fie imediat inlocuit, in caz contrar utilizatorul risca inchiderea bransamentului sau. In special, robinetele trebuie sa aiba inchiderea suficient de lenta pentru a se evita suprapresiunea. In caz contrar, prestatorul serviciului poate impune instalarea unui dispozitiv contra loviturilor de berbec.

      Instalatiile interioare de apa nu trebuie sa fie susceptibile, prin conceptie sau realizare, de a permite, cu ocazia fenomenelor de retur al apei, poluarea retelei publice de apa potabila cu materii reziduale, ape nocive sau orice alte substante indezirabile.

      Utilizatorul autorizeaza in mod expres prestatorului serviciului sau alt serviciu autorizat de acesta sa verifice instalatiile interioare, in legatura cu efectele daunatoare pe care acesta le-ar putea avea asupra distributiei sau in legatura cu conformitatea lor la normele de igiena, ori de cate ori exista indicii in acest sens.

 

      ARTICOLUL  12           INSTALATII INTERIOARE ALE UTILIZATORULUI  -

                        CAZURI PATICULARE

      Orice utilizator care dispune in interiorul proprietatii sale de instalatii alimentate cu apa care nu provine de la reteaua de distributie publica, trebuie sa avertizeze prestatorul serviciului despre acest fapt. Este interzisa orice comunicare intre aceste instalatii si reteaua de distributie interioara dupa contor. Este interzisa utilizarea aparatelor care pot produce scaderea presiunii in reteaua publica, prin intermediul bransamentului. Din ratiuni de securitate, este strict interzisa utilizarea instalatiilor interioare si a bransamentului ca dispozitiv de punere la pamant pentru instalatiile si aparatele electrice ale utilizatorului.

      Nerespectarea prevederilor acestui articol antreneaza raspunderea utilizatorului si inchiderea bransamentului. Redeschiderea bransamentului, in cazul in care se face dupa inchiderea sa de catre prestator, pentru motive intemeiate prevazute in prezentul regulament, se va face numai dupa verificarea legalitatii bransamentului in conformitate cu Legea nr.50/1991 republicata in 1996, dupa receptia tehnica acceptata a prestatorului serviciului si dupa plata consultantei, asistentei tehnice si receptiei, precum si a eventualelor restante de plata si amenzi conform art.26 din prezentul regulament.

     

      ARTICOLUL  13           INSTALATII INTERIOARE ALE UTILIZATORULUI  -

                        INTERDICTII DIVERSE

      Utilizatorii, cu orice titlu, au obligatiile indicate mai jos:

a) Sa utilizeze apa numai pentru folosintele prevazute in contract. In cazul in care utilizatorii vor sa extinda folosintele de apa, in mod obligatoriu vor cere schimbarea contractului pentru includerea noilor folosinte in cadrul acestuia.

b) Sa mentina curatenia si sa intretina in stare corespunzatoare caminele de contor si caminele de racord de canalizare.

c) Sa execute lucrarile de intretinere si reparatii care le revin, potrivit dispozitiilor legale, la instalatiile interioare de apa si canalizare, pe care le au in folosinta, pentru a nu se produce pierderi de apa, iar functionarea lor necorespunzatoare sa nu creeze un pericol pentru sanatatea publica.

      Lucrarile de reparatii vor fi executate in termen de 72 de ore dupa producerea defectiunilor.

      Obligatiile prevazute in alineatul precedent se refera si la hidrofoare, rezevoare, instalatii de reciclare a apei, precum si la cele de tratarea apelor reziduale deversate la canalizare.

d) Sa se permita accesul delegatilor imputerniciti cu controlul instalatiilor interioare pentru verificarea starii de intretinere si functionare a acestora. In cladirile in care sint constituite asociatii de proprietari vizitarea apartamentelor se face impreuna cu delegatul asociatiei de proprietari.

e) Toti utilizatorii, fara deosebirea formei de proprietate, au obligatia de a asigura folosirea eficienta si rationala a apei preluata din reteaua publica prin incadrarea in normele de consum pe unitatea de produs sau puncte de folosinta, conform debitelor prevazute in strandardele in vigoare. De asemenea au obligatia sa instiinteze prestatorul serviciului in cazul modificarilor efectuate la instalatile interioare fata de solutiile avizate, in cazul instalarii de noi puncte de consum, cat si a schimbarii unor trasee, ca urmare a realizarii unor constructii pe amplasamentul acestora.

      Toti agentii economici, care utilizeaza in procesul tehnologic apa potabila sau industriala din retelele publice, sunt obligati ca pana la 30 noiembrie ale fiecarui an, sa comunice prestatoului serviciului necesarul de apa de consum pentru anul urmator, calculat in functie de consumul pe unitate de produs, gradul de reciclare al apei, precum si necesarul de apa acoperit de sursele proprii, daca acestea exista.

      Deasemenea, trebuie sa comunice, daca este cazul, cantitatea de apa ce se include in produs.

f) Detinatorii de surse proprii de apa potabila, care se alimenteaza si de la reteaua publica sunt obligati:

      - sa mentina in stare de functionare sursele proprii de apa potabila la capacitate maxima si la

        cererea prestatorului serviciului sa pompeze excedentul de apa al sursei fata de necesitati la

        reteaua publica, in conditiile stabilite in contract;

      - sa comunice prestatorului serviciului data punerii in functiune a surselor proprii, in vederea

        taxarii debitelor utilizate din acestea si deversate in canalizarea publica. In acest scop au

        obligatia de a instala apometre, sa tina la zi registrul de evidenta, pe baza caruia sa se poata

        calcula si verifica debitul surselor proprii;

      - sa foloseasca la capacitate maxima aceste instalati, dotate cu surse de energie automate, in

        cazul unor calamitati cum sunt cutremurele, accidente nucleare, etc.

 

 

      Sunt strict interzise urmatoarele:

g) sa utilizeze apa in alte scopuri decat folosinta sa personala, sa o puna la dispozitie, gratuit sau nu, unei alte persoane particulare sau unui intermediar, cu exceptia cazurilor de incendiu;

h) sa practice o racordare sau orice orificiu pe conducta de aductiune a bransamentului sau de la priza pe reteaua publica pana la apometru;

I) sa modifice indicatiile apometrului, sa-i influenteze functionarea, sa-i distruga sigiliile sau stampilele;

j) sa faca pe bransament orice alta operatiune in afara de inchiderea sau deschiderea robinetelor de purjare;

k) sa alimenteze spalatoare, toalete si alte rezervoare de apa, altefel decat prin sistemul de preaplin;

l) sa practice comunicari sau racorduri intre conductele de apa rece si conductele altor sisteme din locuinta (apa calda menajera, incalzire);

m) sa aiba pierderi de apa prin reteaua interioara a imobilului sau prin dispozitivele consumatoare de apa.

      Utilizatorul este responsabil de incidentele si pierderile de apa intervenite pe instalatia sa interioara.

 

      ARTCOLUL  14                    MANEVRAREA ROBINETELOR CU CHEIE SI DEMONTAREA

                        BRANSAMENTELOR

      Manevrarea robinetului cu cheie de pe fiecare bransament este rezevata strict serviciilor prestatorului serviciului si este interzisa utilizatorilor. In caz de pierdere de apa in instalatia interioara, utilizatorul trebuie sa se limiteze la inchiderea robinetului de dupa apometru.

      Demontarea partiala a bransamentului sau apometrului nu poate fi executata decat de catre prestatorul serviciului, pe cheltuiala solicitantului.

 

      ARTCOLUL  15            APOMETRE  :  CITIRE - FUNCTIONARE - INTETINERE

      Utilizatorul trebuie sa acorde prestatorului serviciului toate facilitatile necesare pentru citirea periodica a apometrului. Daca in momentul unei citiri, serviciul citirii consumului al prestatorului serviciului nu are acces la contor, se lasa un aviz de trecere pe care abonatul va trebui sa il completeze si sa il remita prestatorului serviciului in 5 zile. In caz de ne-transmitere a avizului corect completat, prestatorul serviciului este in drept sa procedeze la inchiderea bransamentului.

      In caz de functionare defectuoasa a apometrului, consumurile facturate sunt calculate pe baza mediei consumurilor citite in cursul anului precedent, sau, daca nu exista consumuri anterioare, pe baza normelor de consum.

      In cazul cand utilizatorul refuza sa permita efectuarea reparatiilor considerate necesare, la contor sau la robinetul sau vana de inchidere inainte de contor, prestatorul serviciului suprima imediat furnizarea apei.

      Utilizatorul are intreaga responsabilitate si trebuie sa ia toate masurile de precautie necesare pentru protejarea contorului sau contra inghetului, socurilor, furtului, vandalismului si accidentelor diverse.

      Nu vor fi reparati sau inlocuiti pe cheltuiala prestatorului serviciului decat contorii care au sufeit deteriorari in urma unei utilizari normale. Orice reparatie si orice inlocuire de contor al carui sigiliul a fost rupt si care a fost deschis sau demontat, sau a carui deteriorare se datoreaza unei cauze straine unei functionari normale (inghet, incendiu, furt, socuri exterioare, etc.) sunt efectuate de catre prestatorul serviciului, pe cheltuiala exclusiva a utilizatorului, caruia ii revine sarcina de a lua masurile necesare in vederea evitarii unor asemenea accidente. Cheltuielile astfel angajate de catre prestatorul serviciului in contul unui utilizator fac obiectul unei facturari si sint recuperate in aceleasi conditii ca si facturile pentru apa.

 

      ARTICOLUL  16           APOMETRE : VERIFICARE

      Prestatorul serviciului poate proceda la verificarea exactitatii indicatiilor unui apometru. In cazul cand acesta este defect, prestatorul va invita in scris utilizatorul la operatia de inlocuire, va fi inlocuit, cand se va citi si noul index. In situatia in care utilizatorul nu se prezinta la efectuarea operatiei, prestatorul va comunica acestuia in scris noul index. Utilizatorul are drept sa ceara in orice moment verificarea exactitatii indicatiilor apometrului sau.

      Verificarea defectarii apometrului poate fi efectuata pe loc sau in atelierele specializate si autorizate ale prestatorului serviciului sau ale unor terti, in prezenta reprezentantului prestatorului.

      Verificarea exactitatii indicatiilor apometrului se face numai la standuri autorizate de verificare, ale prestatorului serviciului sau ale unor terti, in prezenta reprezentantului prestatorului.

      Utilizatorul poate participa la aceste verificari.

      Daca apometrul raspunde prescriptiilor reglementare in materie fixate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML), cheltuielile de verificare sint in sarcina utilizatorului; in caz contrar, cheltuielile sint in sarcina prestatorului serviciului, care procedeaza si la o rectificare a facturarii incepand cu citirea precedenta. In caz de litigiu, se solicita arbitrajul BRLM.

 

CAPITOLUL  IV

PLATI

 

      ARTICOLUL  17           PLATA BRANSAMENTULUI

      Toate cheltuielile de proiectare, avizare, executie, asistenta tehnica, consultanta, receptie si punere in functiune revin in sarcina utilizatorului. Concomitent cu incheierea contractului si deschiderea bransamentului, utilizatorul va plati o anticipatie (garantie) reprezentand contravaloarea consumului de apa pe o perioada de 45 de zile calendaristice. Aceasta va fi actualizata la fiecare modificare de tarif.

      Conform art.10, furnizarea apei nu va vea loc decat dupa achitarea sumelor datorate prestatorului serviciului.

 

      ARTICOLUL  18           PLATA PENTRU FURNIZAREA APEI

      Valoarea facturilor pentru furnizarea apei este calculata prin aplicarea dispozitiilor tarifare in vigoare la cantitatile de apa consumate. Suma trebuie sa fie achitata intr-un interval de 15 zile dupa primirea facturii. Acest termen poate fi prelungit in caz de reclamatie scrisa, justificata, din partea utilizatorului. Nici o reclamatie referitoare la o factura nu se primeste atat timp cat utilizatorului nu si-a achitat sumele datorate conform facturilor anterioare. Nici o reducere de consum nu poate fi solicitata sub motivul pierderilor de apa din instalatia interioara a utilizatorului, deoarece acesta este singur responsabil de instalatia sa interioara.

      Facturile trebuie platite in 15 zile de la primirea lor. Depasirea termenului de 15 zile atrage dupa sine o majorare de tarif de 0,5% pentru fiecare zi intarziere, cu incepere din prima zi a inregistrarii facturii.

      La expirarea termenului de 45 de zile de la primirea facturii, prestatorul poate intrerupe alimentarea cu apa fara preavizare, pana la recuperarea integrala a facturii si a urmatoarelor cheltuieli: majorari de tarif pentru intarzieri, cheltuieli pentru somatii, taxe sau cheltuieli ocazionate de operatiunile de inchidere si redeschidere a bransamentelor.

      Prestatorul serviciului poate reduce cu pana la 25% consumurile de apa stabilite in sistem pausal, in zonele unde functionarea sistemului de alimentare cu apa prezinta discontinuitati.

      Prestatorul serviciului va aduce la cunostiinta utilizatorilor, prin mass-media, orice modificare de tarif.

 

      ARTICOLUL  19           CHELTUIELI DE INCHIDERE SI REDESCHIDERE

                        A BRANSAMENTULUI

      Cheltuielile de inchidere si redeschidere a bransamentului revin in sarcina utilizatoului. Valoarea fiecarei operatiuni este fixata la o suta (100) de ori contravaloarea pretului unui metru cub de apa, daca este vorba despre redeschiderea unui bransament inchis prin aplicarea articolului 13. Costul metrului cub de apa va fi cel in vigoare in ziua platii.

 

      ARTICOLUL  20           PLATA PRESTATIILOR SI FURNIZARII APEI IN BAZA

                        CONTRACTELOR CU DURATA LIMITATA

      Cheltuielile pentru pozarea si intretinerea conductelor si contorului, pentru contractele cu durata limitata, fac obiectul unor conventii speciale cu prestatorul serviciului si revin in sarcina utilizatorului.

      Furnizarea apei este facturata si se plateste in conditiile fixate de conventiile sus-amintite, sau in lipsa, prin aplicarea conditiilor fixate la articolul 19.

 

 

 

 

CAPITOLUL  V

INTRERUPERI SI RESTRICTII IN SERVICIUL DE DISTRIBUTIE

 

      ARTICOLUL  21           INTRERUPERI ALE APEI REZULTATE IN CAZ DE FORTA

                        MAJORA SI DE  LUCRARI

      Utilizatorul nu poate reclama nici o despagubire din partea prestatorului serviciului pentru intreruperile temporare ale funizarii apei cauzate de inghet, seceta, reparatii, constrangeri tehnice majore si in caz de forta majora. Prestatorul serviciului avertizeaza utilizatorii cu 24 de ore inainte, atunci cand procedeaza la reparatii sau lucrari de intretinere previzibile, care implica intreruperea furnizarii apei. Toate intreruperile la furnizarea apei potabile se comunica la dispeceratul prestatorului serviciului si se inscriu intr-un registru de evidenta separata.

 

      ARTICOLUL  22           RESTRICTII IN UTILIZAREA APEI SI MODIFICARI ALE

                        CARACTERISTICILOR DE DISTRIBUTIE

      In caz de fota majora, prestatorul serviciului are dreptul in orice moment sa interzica utilizarea apei de catre utilizator pentru alte folosinte decat cele menajere si sa limiteze consumul in functie de distributie.

 

      ARTICOLUL  23           SERVICIUL DE LUPTA CONTRA INCENDIILOR

      In caz de incendiu sau de exercitii de lupta contra incendiilor, abonatii trebuie sa se abtina de la utilizarea bransamentului lor, cu exceptia cazurilor de forta majora. In caz de incendiu si pana la sfarsitul sinistrului, conductele retelei de distributie pot fi inchise fara ca utilizatorii sa poata pretinde nici un drept de despagubire. Manevrarea robinetelor cu cheie si a gurilor de incendiu se executa de catre prestatorul serviciului si serviciile de paza contra incendiilor.

      In ceea ce priveste instalatiile particulare de lupta contra incendiilor, utilizatorul renunta de a trage la raspundere prestatorul serviciului, din orice motiv, in caz de functionare insuficienta a instalatiilor sale si in special a prizelor de incendiu; ii revine utilizatorului sa verifice, cat de frecvent este necesar, buna lor stare de functionare, inclusiv debitul si pesiunea apei, asa cum sunt definite in contractul sau.

      Utilizatorul trebuie sa-si conceapa instalatiile interioare de aparare contra incendiilor astfel incat sa evite orice incident de functionare a retelei publice.

      Atunci cand este prevazuta o testare a echipamentelor de incendiu, prestatorul serviciului trebuie sa fie avertizat despre aceasta cu trei zile inainte, astfel incat sa poata asista eventual si, dupa caz, sa invite sa asiste si serviciul de paza si lupta contra incendiilor.

 

CAPITOUL  VI

DISPOZITII DE APLICARE

 

      ARTICOLUL  24           SANCTIUNI

      Independent de dreptul pe care si-l rezerva prestatorul serviciului prin articolele precedente de a suspenda furnizarea apei si de a rezilia din oficiu contractul, fara sa fie nevoie de o somatie prealabila, utilizatorii pot fi sanctionati in situatia in care se constata existenta unei contraventii.

 

      ARTICOLUL  25           CONSTATAREA CONTRAVENTIILOR

      Nerespectarea prezentului regulament atrage dupa sine raspunderea contraventionala, iar pentru pagubele cauzate, persoanele fizice sau juridice vinovate pentru fapta contraventionala vor fi obligate si la plata despagubirilor legale.

      Sunt interzise:

a) lasarea deschisa a hidrantilor si a cismelelor publice;

b) spalarea vehiculelor si a altor obiecte la cismelele publice, sau in spatii neamenajate in acest scop (garaje, ampe, etc.);

c) folosirea apei potabile pentru stropitul stazilor;

d) legarea instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa fara autorizatia prealabila a prestatorului serviciului;

e) restabilirea, in orice mod, a legaturilor instalatiilor interioare de apa la retelele publice de apa in cazul in care intreruperea s-a facut de prestatorul serviciului;

f) executarea fara aprobarea prealabila a prestatorului serviciului de lucrari pentru modificarea sau amplificarea instalatiilor de apa, chiar daca consumul de apa se inregistreaza;

g) executarea de instalatii interioare de apa, prin persoane neautorizate de prestatorul serviciului pentru asemenea lucrari;

h) manevrarea armaturilor (vane, hidranti, robinete de concesie si altele asemenea) din reteaua publica de distributie a apei de catre alte persoane decat cele autorizate de prestatorul serviciului, cu exceptia deschiderii hidrantilor in vederea stingerii incendiilor.

I) deteriorarea sau distrugerea din culpa a instalatiilor publice de apa de orice fel ca: hidranti, apometre, vane, robineti, conducte de apa si alte anexe ale acestora.

j) blocarea caminelor pe retelele publice de alimentare cu apa, precum si executarea de lucrari pe traseul acestora care sa impiedice intretinerea si exploatarea in conditii normale;

k) aruncarea in anexele retelelor, interioare sau exterioare de apa (gunoi, pamant si altele) care sa impiedice exploatarea si intetinerea acestora;

l) amplasarea de alte instalatii subterane pe aceleasi trasee cu cele ale conductelor de apa, intre diversele retele subterane fiind obligatorie respectarea distantelor minime prevazute de STAS 8591/1-91;

m) deschiderea de santiere care afecteaza zone ale retelelor de apa, fara incheierea in prealabil a unui protocol de predare-primire si intretinere a retelelor edilitare din zona afectata si predarea in stare initiala catre detinator dupa executarea lucrarilor;

n) amplasarea de cai de rulare (tren, tramvai, macarale) pe traseul conductelor de apa;

o) amplasarea de constructii definitive sau provizorii peste conductele de apa;

p) plantarea de arbori pe traseele conductelor de apa;

r) extinderea retelelor publice de apa, executate prin investitii proprii de cate orice persoana fizica sau juridica, fara aprobarea prealabila a prestatorului serviciului.

 

      ARTICOLUL  26           SANCTIONAREA CONTRAVENTIILOR

      Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie si de sanctioneaza dupa cum urmeaza:

      1. cu amenda de la 100 de ori contravaloarea pretului unui metru cub de apa potabila pana la         300 de ori, contraventiile de la art.13 lit.a - f, m; art.25 lit.a, b, p;

     

      2. cu amenda de la 200 de ori contravaloarea pretului unui metru cub de apa potabila pana la

          500 de ori, contraventiile de la art.13 lit. g; art.25 lit. c, h, k, l;

     

      3. cu amenda de la 400 de ori contravaloarea pretului unui metru cub de apa potabila pana la

          800 de ori, contraventiile de la art.13 lit. j, k, l; art.25 lit. d, e, f, g, l, j, m, n, r;

     

      4. cu amenda de la 600 de ori contravaloarea pretului unui metru cub de apa potabila pana la

          1300 de ori, contraventiile de la art.13 lit. l; art.25 lit. o; Daca aceasta nu este desfiintata ca         urmare a procesului verbal incheiat, in termen de 20 de zile, amenda se va repeta la fiecare 5

          zile, la valoarea maxima, pana la desfiintarea constructiei;

     

      5. intarzierea platii amenzii cu mai mult de 20 (douazeci) zile de la data redactarii procesului

          verbal de contraventie va conduce la sporirea acesteia cu 1% pentru fiecare zi de intarziere.

 

      In afara amenzilor prevazute mai sus, contravenientii vor fi obligati sa plateasca despagubiri pentru pagubele cauzate prin faptele contraventionale constatate, care vor fi calculate dupa cum urmeaza:

      - pentru refacerea constructilor de alimentare cu apa distruse, refacerea bransamentelor de apa

        executate fara aprobare, precum si pentru inlocuirea capacelor si hidrantilor deteriorate,

        despagubirea se va calcula pe baza de deviz;

      - in situatiile de plata se va adauga costul apei piedute, precum si cheltuielile de curatire a

        canalelor colmatate ca urmare a faptei contraventionale.

 

      Contraventiile prevazute in prezentele norme se constata, iar sanctiunea se aplica prin proces verbal incheiat intre imputernicitii Primarului General al Municipiului Bucuresti, stabiliti din randul gardienilor publici, ofiterilor si subofiterilor de politie si din cadrul personalului primariilor si al prestatorului serviciului, propusi de catre conducatorii institutiilo din care acestia fac parte.

      Contraventiile prevazute in prezentele norme le sunt aplicate dispozitiile Legii nr.32/1968, privind procedura de constatare a contraventiilor, aplicarea sanctiunilor, exercitarea cailor de atac, executarea amenzilor si a despagubirilor, plangerilor, etc.

 

      ARTICOLUL  27           DATA DE APLICARE

     

      Prezentul regulament intra in vigoare incepand cu data de...............................

 

      Orice alte dispozitii contrare prezentului regulament se abroga.