Hotărârea nr. 107/1997

HOTARAREnr. 107 din 1997-06-26 HOTARIRE numar 107 din 06/26/1997 privind finantarea unui program de lucrari de reabilitare a retelei de alimentare cu apa potabila prin metode de escavatii minime
HOT. 107 26/06/1997
HOTARIRE numar 107 din 06/26/1997

HOTARIRE numar 107 din 06/26/1997

privind finantarea unui program de lucrari de reabilitare a retelei de alimentare cu apa potabila prin metode de escavatii minime

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

    privind finantarea unui program de lucrari de reabilitare a retelei de

           alimentare cu apa potabila prin metode cu escavatii minime

 

      Avand in vedere raportul comun al Directiei Servicii Publice si al Deprtamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii procedurii de finantare propuse;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor Legii nr.72/1996 si a Legii nr.91/1993, completata cu Ordonanta Guvernului nr.36/1995;

      In conformitate cu prevederile art.20, lit."c", "l" si "m" si ale art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                H o t a r a s t e:

 

      Articol unic - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor cuprinse in studiul de fezabilitate prezentat in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare si proiectul de contract pentru creditele prezentate la art.2 din Hotararea C.G.M.B. nr.68/1997, privind programul de lucrari pentru reabilitarea retelelor de alimentare cu apa potabila prin metode cu escavatii minime, care urmeaza a fi finantate in baza unui imprumut contractat de Regia generala de apa Bucuresti cu DEN DANSKE BANK A/S si BANCOREX, conform ofertei Danpipe a/s.

 

 

                                         PRESEDINTE DE SEDINTA,      

                                            Radu Lucian

 

Bucuresti, 26.06.1997

Nr.107

 

 

                  ANEXA LA HOTARAREA NR.107/26.06.1997

 

Sheet  1(6)

RGAB

 

                              DEVIZ GENERAL

    privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului:

   LUCRARI DE REABILITARE A RETELEI DE DISTRIBUTIE A APEI POTABILE IN

          MUNICIPIUL BUCURESTI PRIN METODE CU ESCAVATII MINIME

VARIANTA 2 - EXECUTIA LUCRARILOR PRIN METODE "NO DIG"

________________________________________________________________________________

Nr.            Denumirea          Valoarea totala (mii lei)    Din care supusa

crt.   capitolelor de cheltuieli  (1$=7237 lei la 16.06.97)       licitatiei

_______________________________________________________________________________

                           PARTEA I - CAPITOLUL 1

       Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea  terenului

 

1.1. Obtinerea terenului

1.2. Amenajarea terenului

1.3. Amenajarea pentru protectia mediului,

inclusiv refacerea cadrului natural dupa

terminarea lucrarilor

TOTAL CAPITOLUL 1                                                        0

 

                                       CAPITOLUL 2                   

 

      Cheltuieli pentru realizarea infracstructurii obiectivului (retele de      

                      racord, utilitati exterioare incintei)

 

TOTAL CAPITOLUL 2                                   0

 

 

                                      CAPITOLUL 3

 

              Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

 

3.1. Studii de teren, geo, topo, hidro             4052387

3.2.Cheltuieli pentru avize,acorduri,autorizatii

si alte cheltuieli de aceeasi natura in

sarcina investitorului                             1273607             20261933

3.3.Proiectare si engineering (inclusiv know-how)  8104773

3.4.Cheltuieli privind organizarea licitatiilor

pentru executia lucrarilor                           57891

3.5.Consultanta si asistenta tehnica, inclusiv

plata personalului de supraveghere pe

parcursul realizarii obiectivului.                 8104773

                TOTAL CAPITOLUL 3                 21593432

 

                                      CAPITOLUL 4

                          Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1.Cladiri si constructii speciae, instalatii

aferente constructiilor si retele de utilitati

in incinta                                        115782476

 

4.2.Montaj utilaje tehnologice,inclusiv retelele

aferente

4.3.Utilaje si echipamente de transport

4.4.Utilaje, echipamente tehnologice si

functionale cu montaj

4.5.Dotari, inclusiv utilaje si echipamente

independente cu durata mae de serviciu

                 TOTAL CAPITOLUL 4                 115782476

                                     CAPITOLUL 5

                   Alte cheltuieli

 

5.1.Organizare de santier                             425506

5.2.Comision, taxe, etc.                             1557419

5.3.Cheltuieli diverse si neprevazute                6599601

               TOTAL CAPITOLUL 5                    12412026

 

 

                                     CAPITOLUL 6

                         Cheltuieli pentru darea in exploatare

 

6.1.Pregatirea personalului de exploatare

6.2.Probe tehnologice, incercari, rodaje,

expertize la receptie                                1157825

 

            TOTAL CAPITOLUL 6                        1157825

 

 

TOTAL:                                             150945759

 

           din care: C + M                         125623986

 

                                     PARTEA  II

 

                     Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor

                   fixe existente incluse in cadrul obiectivului

                                 ce se construieste

 

 

                                      PARTEA III

 

                     Fondul de rulment necesar pentru primul

                                 ciclu de productie

 

 

TOTAL GENERAL :                          150945759

 

 

    din care : C + M                     125623986

 

 

                PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

Pentru investitia: Lucrari de reabilitare a retelei de distributie a apei      

                            potabile in MunicipiulBucuresti

                     prin metode cu escavatii minime (Varianta 2)

 

 

Nr.        INDICATORI             UM   Situatia existenta    Situatia

crt.    TEHNICO-ECONOMICI                    A           (investitia noua)  B

5.1.  Valoarea totala, din care

        Constructii - montaj    mii lei                                150945760

                                mii lei                                125623987

5.2.Esalonarea investitiei (INV/C+M)

                                mii lei                      150945760/125623987

 

          anul I   (40%)        mii lei                        60378304/50249595

 

          anul II  (60%)        mii lei                        90567456/75374392

5.3.Durata de realizare a investitiei

                                  luni                                    24

5.4.Capacitati in unitati fizice

    Artere existente                 km              572

    Reabilitare de artere            km                                  19.65

   Conducte de serviciu existente    km             1483

Reabilitare de conducte de serviciu  km                                   21.35

6.Costuri totale anuale de exploatare   mii lei    305844276

 

Aferente lucrarilor proiectate          mii lei                           12562

7.Volumul anual de apa facturat         mii mc     324000

Distribuit de lucrarile proiectate      mii mc                             6464

8.Costul apei = (R 6/R7)                lei/mc      944

9.Profitul net anual pentru activitatea mii lei   18867533                  775

10.Rata profitului net = (R 9/R6)x100     %         6.17                   6.17

11.Valoarea anuala a amortismentelor

pentru activitatea "apa"                mii lei    3168000               2512480

12.Durata de recuperare a investitiei din

profitul net + amortismente =

R5.1 / (R9 + R11)                         ani                                50

13.Locuri de munca nou create              nr.

 

 

      NOTA: Indicatorii tehnico-economici de mai sus sunt calculati pe baza valorilor de deviz general, fara a lua in considerare costurile creditelor, care se evidentiaaza separat.

            Datele privind productia, costurile si profitul sunt conform "Fisei de fundamentare a tarifului", anexa la scrisoarea Oficiului Concurentei nr.60189/28.02.1997 de aprobare a tarifelor actuale.

            Valorile in mii lei sunt valabile la data de 16.06.1997 (1$ = 7237 lei).

 

 

 

            DIRECTOR ECONOMIC,                  DIRECTOR FINANCIAR,

          Ing.V.Dumitrescu               Ec.P.Tiganus

 

SHEET 12

 

                 CALCULUL COSTURILOR TOTALE ALE PROIECTULUI

                     (INCLUZAND SI COSTURILE CREDITELOR)

 

 

 

 

 

                                                 DKK        $       MII LEI

                                                        = 6.5 DKK    1$=7237

1 LUCRARI DE REABILITARE=CREDIT            85000000      13076923    94637692

2 LUCRARI DE BAZA=95.7% (FARA TAXE)        81345000      12514615    90568272

3 VALOARE IMPORTURI 50% *(95.7%)           40672500       6257308    45284136

4 VAMA 16%                                  6507600       1001169     7245462

5 COMISON VAMAL 0.5%                         325380         50058      362273

6 TOTAL LUCRARI DE BAZA                    88177980      13565843    98176006

7 TVA 18%                                  15813468       2432841    17606472

8 TOTAL LUCRARI DE BAZA + TAXE            103991448      15998684   115782478

9 ORGANIZARE DE SANTIER= 3.5%*L.BAZA        3639701        559954     4052387

10 PROBE, EXPERTIZE = 1% L.BAZA             1039914        159987     1157825

11 ASISTENTA TEHNICA, ENGINEERING,

KNOW - HOW, PROIECTARE = AVANS             15000000       2307692    16700769

12 TVA 18%                                  2700000        415385     3006138

13 ASISTENTA TEHNICA, ENGINEERING,

KNOW - HOW, PROIECTARE + TVA               17700000       2723077    19706908

14 TOTAL AVANS + CREDIT + TAXE            126371063      19441702   140699598

15 IDEM FARA TAXE                         100000000      15384615   111338462

16 RAPORT 14 / 15                             1.264         1.264       1.264

17 COST TOTAL CONFORM DEVIZ GENERAL       135573776      20857504   150945756

18 CREDIT DEN DANSKE BANK REFINANTAT       85000000      13076923    94637692

19 CREDIT DIRECT BANCOREX                  50573776       7780581    56308064

20 CREDIT BANCOREX INVALUTA                 1500000       2307692    16700769

21 SUME IN LEI PLATITE DIRECT DE RGAB      35573776       5472889    39607295

22 COSTURI LINII DE CREDIT BANCOREX

   VALUTA                                                 8954983           

23 COSTUL LINIEI DE CREDITE IN LEI

24 CREDITE IN VALUTA + COSTURI CREDITE                   24339598

25 COST TOTAL PROIECT(INCL.COST CREDIT                   29812487   215752968

26 SUME NECESARE PENTRU PROIECT                          24339598    39607295

 

 

                                    CONTRACT CADRU

 

      Acest contract a fost incheiat la data de 28.06.1996

     

      intre

 

      Regia General de Apa Bucuresti

      str.Aristide Demetriad nr.2

      Bucuresti, 70448, sector 1

      Romania

      (mai jos numit Employer)

 

      si

 

      Danpipe a/s

      Industrikrogen 4B

      2635 Ishoj

      Danemarca

      (mai jos numita  Contractor)

 

      La cererea Employer - ului ca unele lucrari de reabilitare a conductelor sa fie executate de Contractor, si anume reabilitarea principalelor conducte de transportare a gazului si a apei in Bucuresti, Romaia, precum si a conductelor de canalizare si prin Scrisoarea de Intentie din 28.06.1996, s-a acceptat prin prezenta incheierea unui contract pentru executarea unor astfel  de lucrari in valoare de

 

        100 000 000 DKK

 

      (o suta milioane coroane daneze)

      (mai jos numita Pretul contractului)

     

      Danpipe a/s are experienta in reabilitarea conductelor de presiune, precum si a celor de canalizare. Tehnologia de care dispune Danpipe a/s include sistemul Phoenix, sistemul Slipling si Compact pipe, PI-Hose, Pipe Cracking si Insituform iar Danpipe a/s va pune aceste metode la dispozitia RGAB / Municipalitatea Bucuresti.

 

      Acest contract cadru va asigura ca necesitatea Emploier - ului de reabilitare a sistemelor de conducte va fi satisfacuta in cadrul economic al Contractului cadru.

      Acest contract cadru va fi valabil pentru toate subproiectele care impreuna alcatuiesc contratul complet.

      Fiecare subproiect ales in prezent de RGAB in scopul reabilitarii va fi analizat ca proiect de sine statator, iar cotarea va fi inaintata pentru fiecare subproiect, pentru a fi acceptat de RGAB / Municipalitatea Bucuresti.

 

      S-au stabilit urmatoarele:

 

      1. Termenii acestui contract cadru vor fi valabili pentru fiecare subproiect, reprezentand contractul complet.

      2. Cuvintele si expresiile contractului vor avea sensurile stabilite in conditiile contractului la care ne referim.

      3. Urmatoarele documente vor fi considerate parte a acestui acord. Documentele vor fi enumerate in ordinea prioritatilor, astfel incat punctul (a) va fi prioritar punctului (b), punctul (b) va fi prioritar punctului (c), etc.

 

      (a) Prezentul contract cadru

      (b) Scrisoarea de Intentie a Employer-ului

      (c) Procedeele de coordonare si executare

      (d) Preambului (FIDIC Cartea galbena editia 1987)

      (e) Conditiile contractului-partea a doua (FIDIC Cartea galbena editia 1987)

      (f) Conditiile contractului-partea intai (FIDIC Cartea galbena editia 1987)

      (g) Brosura companiei Danpipe* privind metodele si prezentarea diferitelor sisteme de reabilitare.

      (h) Schemele Employer-ului si alte materiale. A se livra pentru primul subproiect pana la data de 04.07.1996.

      4. Contractorul va furniza, executa si furniza lucrarile si va corecta deficientele conform dispozitiilor Contractorului.

      5. Emploier-ul va plati Contractorul tinand seama de dispozitii, executarea si terminarea lucrarilor si remedierea lipsurilor innaceasta privinta, pretul contractului in DKK sau alta suma de acest fel care poate fi achitata conform dispozitiilor prezentate in contract si in maniera ceruta de acest contract.

 

      Avansul de 15% din valoarea stabilita in contract la 100 000 000 DKK va acoperi urmatoarele lucrari pentru subproiectele reprezentand contractul complet:

            Planificarea proiectului

            Consultanta in domeniul engineering-ului si tehnicii in timpul executarii

            subproiectelor.

      6. Executarea si acceptarea finala a proiectului trebuie finalizate pana la data de 31.10.1997. Achitarea ultimei facturi se va face pana la data de 15.12.1997.

      7. Termenii contractului, punctul 3, literele c-g, prezentat anterior, trebuie sa fie acceptati in totalitate pana la 01.09.1996.

      Cele doua parti au incheiat acest contract la data mentionata.

 

 

 

 

 

      Data : 10.07.1996                   Data : 28.06.1996

      cu Addendum nr. 1

 

      Pentru Emploier                     Pentru Contractor

 

 

      Semnatura                           Semnatura