Hotărârea nr. 106/1997

HOTARAREnr. 106 din 1997-06-26 HOTARIRE numar 106 din 06/26/1997 privind strategis serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri din municipiul Bucuresti, in perioada 1997-2000.
HOT. 106 26/06/1997
HOTARIRE numar 106 din 06/26/1997

HOTARIRE numar 106 din 06/26/1997

privind strategis serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri din municipiul Bucuresti, in perioada 1997-2000.

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

                                   HOTARARE

privind strategia serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri

          din municipiul Bucuresti, in perioada 1997 - 2000

 

 

      Avand in vedere propunerea de strategie a RGAB si raportul comun al Departamentului Servicii Publice si al Departamentului Economic, privind oportunitatea si necesitatea aprobarii si aplicarii strategiei propune;

      Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului general al municipiului Bucuresti;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."c" si "l" si ale art.28 din Legea nr.69/1991 republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul general al municipiului Bucuresti

 

                                  H o t a r a s t e :

 

      Art.1- Se aproba strategia serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri din municipiul Bucuresti, in perioada 1997 - 2000, conform prevederilor din anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

     

      Art.2- In termen de 90 de zile de la aprobarea prezentei hotarari, primarul general va supune analizei si aprobarii Consiliului general al municipiului Bucuresti solutiile de finantare ale programelor necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri din municipiul Bucuresti, in perioada 1997 - 2000, din surse proprii ale bugetului local, surse proprii ale Regiei generale de apa Bucuresti, precum si din alte surse.

 

      Propunerile de solutii de finantare vor cuprinde mai multe alternative (variante) si vor avea la baza evaluarea impactului aplicarii lor asupra tarifelor serviciilor de apa si canaliare.

 

 

 

 

                           PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Radu Lucian

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 26.06.1997

Nr.106

 

                     ANEXA LA HOTARAREA CGMB privind strategia                                                                                                                                       serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri din municipiul Bucuresti, 

                            in perioada 1997  -  2000

                               nr. 106/26.06.1997

 

STRATEGIA SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU APA,

CANALIZARE SI LACURI 1997 - 2000

DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

 

            CAP.I. SCOPURILE SI OBIECTIVELE STRATEGIEI

 

      I.1. CRESTEREA PERFORMANTELOR IN FUNCTIONAREA SISTEMELOR DE

                     ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI LACURI

 

      I.1.1. ALIMENTAREA CU APA

      A.1. Asigurarea permanenta a apei la toti consumatorii, prin reducerea pierderilor de apa si cresterea productiei de apa potabila;

      A.2. Asigurarea calitatii apei potabile la un nivel apropiat de prevederile standardelor europene, prin introducerea sistemului de asigurare a calitatii si adoptarea unor tehnologii adecvate de tratare a apei;

      A.3. Reducerea costurilor de operare, prin modernizarea tehnicilor de exploatare si aplicarea principiilor unui management eficient;

      A.4. Cresterea sigurantei in exploatare a instalatiilor, prin masuri de reducere a numarului si duratei intreruperilor in furnizarea apei, datorate avariilor;

      A.5. Imbunatatirea facturarii si stimularea reducerii consumului de apa prin contorizarea acestora, la bransamentele tuturor consumatorilor;

      A.6. Minimalizarea consumurilor specifice ( in principal de energie electrica si reactivi ), prin introducerea de noi tehnologii si instalatii performante, precum si prin dispecerizare si automatizare;

      A.7. Extinderea accesului la serviciile de alimentare cu apa a locuitorilor din zonele periferice ale orasului, prin extinderea retelelor de distributie a apei in zonele nealimentate;

      A.8. Reducerea consumului de apa potabila pentru nevoi industriale si cresterea sigurantei acestor consumatori, prin modernizarea sistemului  de apa industriala;

     

      I.1.2. CANALIZAREA

      C1. Modernizarea tehnicilor de exploatare a retelei de canalizare;

      C2. Reducerea numarului de infundari pe canalele publice si anexele acestora prin executia de lucrari de inlocuire a diverselor tronsoane imbatranite;

      C3. Cresterea performantei si a fiabilitatii statiilor de pompare a apelor uzate;

      C4. Atragerea fondurilor financiare pentru finalizarea statiei de epurare a apelor uzate deversate in raul Dambovita, in aval de Bucuresti;

      C5. Extinderea retelelor de canalizare in zonele periferice ale orasului.

 

      I.1.3. LACURILE

      L1. Modernizarea tehnicilor de exploatare a lacurilor;

      L2. Revitalizarea lacurilor in vederea asigurarii unui microclimat si agrement corespunzator orasului.

 

      I.2. MODERNIZAREA GESTIUNII GLOBALE

            (RESTRUCTURAREA RGAB - Etapa 1)

      Modernizarea gestiunii gobale a sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri in vederea cresterii sanatatii financiare a RGAB, cresterea capabilitatii acesteia de a participa din ce in ce mai mult la efortul financiar pentru sustinerea programelor investitionale proprii.

 

 

      I.3. OPTIMIZAREA CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND ACTIVITATEA

            RGAB  IN  MUNICIPIUL BUCURESTI

 

      Elaborarea si promovarea unor initiative legislative (la nivel de C.G.M.B.) in vederea completarii si optimizarii cadrului legislativ de desfasurare a activitatii RGAB in Municipiul Bucuresti.

 

      I.4. STRATEGIA DE REABILITARE SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE

            CANALIZARE SI LACURI IN MUNICIPIUL BUCURESTI

 

      I.4.1. CANALIZAREA

 

      Scopul studiului este de a se proiecta eliminarea disfunctiunilor actuale ale sistemului de canalizare cat si liniile directoare de extindere a acestuia in functie de necesitatile urbanistice.

      Obiective principale:

A) Realizarea unui plan general de reabilitare si extindere etapizat pentru sistemul de canalizare, pe termen scurt, mediu si lung, care sa asigure reabilitarea si dezvoltarea sistemului de canalizare, in mod durabil, in cel mai scurt termen si cu costuri minime  prin evitarea generarii de noi probleme si prin utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare.

B) La reabilitarea si dezvoltarea sistemului de canalizare se vor determina solutiile tehnologice adecvate care sa contribuie la eliminarea deficientelor actuale din sistem si sa permita in viitor imbunatatirea serviciului.

C) Asigurarea fundamentarii, intr-o prima faza a investitiilor ce se vor implementa pana in anul 2000 (studiul de fezabilitate care va fi realizat dupa planul Master).

D) Elaborarea documentatiilor pentru punerea in tema si pentru atragerea investitorilor in conditii avantajoase pentru oras.

 

      I.4.2. LACURILE

 

      Scopul studiului este de a proiecta reabilitarea lacurilor raului Colentina, astfel incat sa se asigure imbunatatirea calitatii mediului pentru locuitorii Bucurestiului, sa se valorifice superior (calitativ si cantitativ) potentialul de agrement, sa se prezerve eficient functiile de tranzit controlat al debitelor si viitura si sa se asigure apa (industriala) pentru utilizatori.

      Obiectivul principal il constituie realizarea unui plan general de reabilitare, etapizat, care sa asigure imbunatatirea calitatii mediului aferent lacurilor Colentinei, in mod durabil, in termene rezonabile cu costuri minime si prin utilizarea eficienta a resurselor umane, materiale si financiare.

 

      I.5. PROIECTAREA RESTRUCTURARII PE TERMEN LUNG A SERVICIILOR DE

            ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE SI LACURI DIN BUCURESTI

 

      Scopul final al studiului este proiectarea cresterii calitatii si eficientei serviciilor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri asigurate de RGAB, prin mijloace institutionale si manageriale.

      Principalele obiective sunt:

A) Management performant si planificarea eficienta a resurselor umane, financiare si materiale disponibile

B) Obtinerea capacitatii de autofinantare treptata si evolutiva a modernizarilor si dezvoltarii necesare;

C) Obtinerea unei atitudini comerciale performante in relatiile contractuale, luand in considerare cerintele actuale si de perspectiva de protectie a consumatorilor, conform normelor europene;

D) Implementarea principiilor calitatii totale si de management al mediului conform ISO 9000 si ISO 14000;

E) Institutional structura sa devina atractiva pentru investitii de capital privat;

F) Proiectarea de relatii functionale, efective, eficiente si stabile cu autoritatile locale si centrale si reprezentantii acestora in teritoriu, precum si cu furnizorii de apa bruta, energie, materiale si servicii;

G) Integrarea activitatii la necesitatile comunitatii locale, cu ale carei aspiratii trebuie sa se armonizeze.

 

     

 

            CAP.II PROGRAMELE NECESARE PENTRU ATINGEREA

                        OBIECTIVELOR

 

      II.1. ALIMENTAREA CU APA

 

      II.1.1. Realizarea lucrarilor programului de urgenta confinantat de BIRD   -   50 mil.US$

Lucrarile cuprind: reabilitare statii de filtre Arcuda si Rosu, reabilitare statii de clorare Arcuda si Rosu, dotare apeducte principale si noduri cu stavilare, reabilitare statii de pompare de baza si ( 80 Km de retea de distributie a apei.

      Lucrarile propuse in programul de urgenta au fost stabilite ca necesare obiectiv in SF finantat de Banca  Mondiala si sunt destinate sa asigure siguranta minima necesara functionarii sistemului de alimentare cu apa.

                              Termen : 31.12.1999

 

      II.1.2. Finalizare lucrari si punerea in functiune a statiei de tratare Crivina - Ogrezeni  - 75 mil. US$ - in parteneriat de capital public si privat cu recuperare pe termen lung in comun a instalatiilor.

      Statia de tratare Crivina - Ogrezeni, cu o productie in prima etapa de 250.000 mc/zi este destinata sa asigure decompensarea statiilor de tratare Arcuda si Rosu in vederea intrarii in normalitate din punct de vedere al parametrilor tehnologici, sa imbunatateasca calitatea apei potabile distribuite si sa completeze deficitul actual de debit.

                              Termen : Trim.IV 1999

 

      II.1.3. Cresterea productiei de apa din sursele subterane 12 - 15 mil.US$

      Reabilitare fronturi subterane Ulmi - Vest, Arcuda, Bragadiru si forajele din intravilan pana la atingerea unui debit exploatabil normal de 170 - 180.000 mc/zi, care sa reprezinte minimum 15% din debitul total pentru imbunatatirea calitatii apei in ansamblul sau si preluarea echilibrata a variatiei de temperatura datorata surselor de suprafata.

                              Termen : Trim.IV 1999

 

      II.1.4. Executia unor programe de reducere a pierderilor de apa in instalatiile publice de distributie a apei (prin inlocuirea conductelor degradate), in afara programului BIRD aflat in derulare,     ( 30km/an.

      Finantare mixta din alocatii bugetare si cedite externe.

      4 ani  x  9 mil.US$/an =  36 mil.US$

                              Termen : Trim.IV 2000

 

      II.1.5. Finalizarea pana la finele 1999 a contorizarii consumurilor : cladiri private, blocuri, agenti economici (in afara programului BIRD) - 3,8 mil.US$

      Contorizarea este unica operatie ceruta de catre toate organismele internationale pentru a reduce risipa de apa.

                              Termen : Trim.IV 1999

 

      II.1.6. Demararea unor investitii importante cu un pronuntat caracter social.

 

      II.1.6.1. Reabilitare retele de distributie secundare aval de statiile de hidofor - 25 mil.US$

      Apare ca necesitate obiectiva atat pentru reducerea consumurilor energetice, cat si pentru asigurarea permanenta a apei intr-o serie de ansambluri cu deficiente majore in etapa actuala.

                              Termen  : Trim.IV 2000

 

      II.1.6.2. Extinderea retelei de distributie a apei potabile cu 240 km - 75 mil.US$

      Lucarea va asigura apa potabila pentru 180  -  200.000 locuitori ai Bucurestiului, care nu dispun de sursa centralizata.

                              Termen : Trim.IV 2000

 

      II.1.7. Modernizarea statiilor de repompare si hidrofor - 15 mil.US$;

      Lucrarea cuprinde 50 de statii de repompare si hidrofor de zona, la care se impune inlocuirea utilajelor pentru reducerea consumului de energie si reabilitarea rezervoarelor pentru asigurarea rezervei de apa pentru compensare, avarie si incendiu.

 

      II.1.8. Lucrari de urgenta pentru reabilitarea sistemului de apa industriala Cernica - Pantelimon (70 km retele)  -  35 mil.US$;

      Reabilitarea retelei de distributie a apei industriale este necesara pentru eliminarea pericolelor date in stabilitatea unor  terenuri si cladiri si reducerea consumurilor in scopul disponibilizarii apei potabile consumate de agenti economici.

                              Termen : Tim.IV 1998 (5)

 

TOTAL    APA    (   330 mil.US$

 

      II.2. CANALIZARE SI EPURARE

 

      II.2.1. Dotarea exploatarii canalizare cu 50 autocuratitoare COMBI, echipament de inspectie televizata si curatire mecanica a canalizaii - 10.mil.US$.

      Datorita starii  retelei de canalizare, posibilitatile de interventie actuale sunt limitate si deficientele care apar in exploatarea sistemului se agraveaza oadata cu trecerea timpului. In acest cadru, dotarea cu utilaje se impune ca o necesitate obiectiva.

 

      II.2.2. Reabilitarea   retelelor   secundare   de   canalizare  in  programe  anuale  de  20  km/an  -

4 mil.US$: 15 mil.US$.

      Sunt peste 100 km de retea secundara de canalizare intr-o stare degradata datorita efectelor chimice ale apelor uzate si eroziunii suspensiilor din apa. Reabilitarea acestor retele va elimina o serie de disfunctiuni ale sistemului de canalizare in zonele luate in consideratie.

 

      II.2.3. Modernizarea statiilor de pompare ape uzate  - 3 mil.US$.

      Lucrarile se refera la inlocuirea utilajelor de pompare si reabilitarea constructiilor bazinelor si anexelor.

 

      II.2.4. Finalizarea lucrarilor la Statia de Epurare Glina - 75 mil.US$ prin parteneriat public si privat cu recuperarea prin exploatarea pe termen lung in comun a instalatiilor.

 

      II.2.5. Extinderea retelei de canalizare 210 km - 50 mil.US$.

      Ca problema sociala, pentru salubrizarea orasului este absolut necesar sa se extinda reteaua de canalizare in zonele care nu dispun de aceasta facilitate.

 

TOTAL CANALIZARE  (  150 mil.US$         Termen  :  2000

 

      II.3. LACURILE

 

      Executia lucarilor de modernizare a constructiilor hidrotehnice, decolmatarea cuvelor lacurilor, asigurarea debitelor de primenire a apei lacurilor, dispecerizarea exploatarii  -  70 mil.US$.

      Unele lucrari la stavilare, baraje si ecluze sunt in stare avansata de degradare, tinand seama de faptul ca nici un fel de investitie majora nu s-a facut in domeniu. Exista pericolul surparii sau cedarii unor CH, cu efecte grave economice si sanitare.

 

TOTAL APA + CANALIZARE + LACURI = 500 mil.US$

 

      II.4. MODERNIZAREA GESTIUNII GLOBALE (RESTRUCTURAREA RGAB-ETAPA I)

 

      II.4.1. ( Realizarea PLANULUI DE REDRESARE FINANCIARA PE TERMEN SCURT; - Anexa 1.

      II.4.2. ( Continuarea si finalizarea programelor de asistenta pentru reabilitarea si modernizarea functiilor:      - management  - planificare;

            - financiar  -  contabila;

            - comerciala (BIRD);

            - tehnica si de exploatare (BIRD);

            - resurse umane (si de formare profesionala);

            - relatii cu publicul si mass media (BIRD);

      II.4.3. ( Introducerea sistemului de asigurare a calitatii in RGAB;

      II.4.4. ( Asigurarea gradelor de libertate si responsabilitate suplimentare Exploatarilor (unitatilor operative de exploatare a instalatiilor), pentru o activitate mai eficienta;

      II.4.5. (Transformarea RGAB in societate comerciala cu capital de stat;

      II.4.6. ( Privatizarea unor activitati din cadru sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si lacuri, in scopul atragerii de capital si experienta profesionala pentru realizarea lucrarilor de investitii necesare si pentru o exploatare moderna:

            1. activitatea de prestare servicii de canalizare la populatie si agenti economici;

            2. activitatea de curatiri si intretinere guri scurgere;

            3. finalizarea investitiei statiei de epurare Glina, cu surse de finantare externe si

                recuperarea acestora din exploatarea pe termen lung a instalatiilor (B.O.T.);

            4. IDEM pentru statia de tratare Crivina - Ogrezeni (B.O.T.);

            5. IDEM pentru retehnologizarea statiilor de tratare Rosu si Arcuda (B.O.T.);

            6. contracte de "AFFERMAGE" -  GESTIUNE DELEGATA, pentru exploatarea

                performanta a instalatiilor de distributie a apei, a canalizarii si lacurilor impreuna cu

                parteneri straini cu experienta si putere financiara adecvate.

 

      II.5. OPTIMIZAREA CADRULUI LEGISLATIV (initiative legislative la nivelul C.G.M.B.)

 

      II.5.1. ( regulamentul serviciilor de alimentare cu apa in Municipiul Bucuresti;

      II.5.2. (regulamentul serviciilor de canalizare in Municipiul Bucuresti;

      II.5.3. ( modificarea DECIZIEI 733/1991 A C.L.M.B.;

      II.5.4. ( modificarea NORMEI nr.23/1992 privind activitatile RGAB;

      II.5.5. ( preluarea in coordonare de catre RGAB, a activitatii de reparatii si intretinere a instalatiilor interioare de alimentare cu apa a populatiei prin contracte de asociere cu societati cu capital privat;

      II.5.6. ( contractul de prestari servicii dintre P.M.B. si viitoarea societate comerciala (imediat dupa transformarea regiei in societate comerciala).

 

      II.6. REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE CANALIZARE SI

              LACURI DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

 

      Scopul si obiectivele principale ale actiunii sunt prezentate la punctul I.5. al strategiei. Prima etapa o constituie studiul de master - plan, pentru care sunt deja elaborati termenii de referinta.

 

      II.7. RESTRUCTURAREA PE TERMEN LUNG A SERVICIILOR DE ALIMENTARE CU

              APA SI CANALIZARE DIN MUNICIPIUL BUCURESTI

 

      Scopul si obiectivele principale ale actiunii sunt prezentate la punctul I.5. al strategiei. Prima etapa o constituie studiul de master - plan, pentru care sunt deja elaborati termenii de referinta.