Hotărârea nr. 100/1997

HOTARAREnr. 100 din 1997-06-26 HOTARIRE numar 100 din 06/26/1997 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31 decembrie 1996 a RADET
HOT. 100 26/06/1997
HOTARIRE numar 100 din 06/26/1997

HOTARIRE numar 100 din 06/26/1997

privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la 31 decembrie 1996 a RADET

EMITENT:  Consiliul General Al PMB   

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

                                        HOTARARE

      privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere

      la 31 decembrie 1996 al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice

 

 

      Avand in vedere raportul de specialitate al Departamentului Economic;

      Vazand avizele cimisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

      In conformitate cu prevederile Normelor metodologice nr.145120/1997 ale Ministerului Finantelor, privind intocmirea, verificarea si centralizarea bilanturilor contabile ale agentilor economici pe anul 1996;

      In temeiul prevederilor art.20, lit."e" si art.28 din Legea nr.69/1991, republicata, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

H o t a r a s t e :

 

      Articol unic - Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere, incheiat la 31 decembrie 1996 al Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice, conform anexelor nr.1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                             Radu Lucian

 

 

 

 

Bucuresti, 26.06.1997

Nr.100

 

 

ANEXELE 1 SI 2 LA HOT.100/1997 POT FI CONSULTATE LA

SECRETARIATUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI