Hotărârea nr. 35/2019

HCL privind aprobare documentatie canal Dimitrie Boteanu


JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu ”

Consiliul Local al Municipiului Pitești, întrunit în ședință ordinară ;

Având în vedere :

  • - Expunerea de motive a Primarului municipiului Pitești;

  • - Raportul nr. 7416/12.02.2019 al Direcției Tehnice;

  • - Avizele comisiilor de specialitate cuprinse în rapoartele nr. 8766/2019, nr. 8767/2019, nr.8771/2019, nr. 8772/2019, nr. 8773/2019;

Văzând prevederile art. 36 alin. (4) lit. “d“ din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare canal deschis strada General Dimitrie Boteanu” cu o valoare totală estimată, conform Devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției, de 576.529,83 lei, inclusiv T.V.A.

(2) Finanțarea obiectivului se va face din sume alocate de la bugetul local.

Art.2. Documentația de avizare pentru lucrări de intervenții prevăzută la art. 1 se arhivează la Serviciul Investiții.

Art.3. Direcția Tehnică și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, de către Secretarul Municipiului Pitești.

Pitești,

Nr. 35 din 21.02.2019