JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL

Încheiat azi, 28.08.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 54827 din 28.08.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc          - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu        - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass-media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

 • - consilieri prezenți - 22;

 • - consilieri absenți - 1 (domnul consilier Corbu Iulian).

Președinte de ședință este domnul consilier Perianu Radu - Valeriu.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu supune la vot procesele-verbale ale ședințelor consiliului local din 15.05.2008, 22.05.2008, 19.06.2008 și 17.07.2008, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Se supune la vot motivarea absențelor doamnei consilier Anitte Ionescu și a domnilor consilieri Radu Cristian Nistor, Radu - Valeriu Perianu și Adrian Mihai Prodănel de la ședința ordinară a consiliului local din data de 17.07.2008, care este aprobată în unanimitate de voturi.

Executivul retrage de pe ordinea de zi punctul 56 și anume, Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind asocierea Municipiului Pitești la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș.

Domnul consilier Neacșu Mariean propune renumerotarea ordinii de zi în sensul dezbaterii punctului 54 - Proiectul de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populației de către S.C. Termoficare 2000 S.A și costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării conform O.G. nr. 36/2006 - la punctul 27. Proiectul de hotărâre numerotat cu nr. 27 devine nr. 28 pe ordinea de zi și toate celelalte puncte se renumerotează corespunzător.

Domnul primar Tudor Pendiuc este de acord cu propunerea domnului consilier Neacșu Mariean.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi : „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 61/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Neacșu Mariean : „Consultând lista obiectivelor de investiții, la Amenajare zona centrală - Etapa a III -a apare ca valoare totală actualizată suma de 17.600 lei, iar valoarea inițială a licitației, din câte îmi amintesc, a fost de 12.000 lei; s-a adăugat ca investiție suma de 3.500 lei pentru fântânile arteziene, de aici rezultând un total de 15.500 lei și o depășire a valorii inițiale de 200 lei. Al doilea spect ar fi că la cele patru fantani arteziene prevăzute a fi realizate s-a facut receptia anul trecut unde era prevăzută suma de 1.700 lei, iar acum mai erau de executat 3 fântâni arteziene și observ că valoarea totală în lista de investiții este de 4.664 lei. Nu înțeleg de ce.

De asemenea, aș vrea să propun ca luna viitoare să se prezinte în ședința consiliului local lista investițiilor aprobate de acesta, și anume investiții a căror valoare depășește suma de 1 milion lei, precum și evidențierea valoarii aprobate și valoarea cu care s-a finalizat lucrarea respectivă”.

În continuare domnul consilier Neacșu Mariean, prezintă diferențe de preț între investițiile din Craiova și Pitești.

aprobată. De altfel, valoarea aprobată include toate actualizările și suplimentările făcute în condițiile legii. În consecință, nu se poate deconta o sumă mai mare decît cea aprobată în consiliul local”.

Domnul consilier Neacșu Mariean insistă asupra prezentării în consiliul local a listei de investiții referitoare la cele menționate mai sus.

Domnul primar Tudor Pendiuc precizează că aceasta va fi prezentată fără probleme.

Domnul consilier Frătoaica Gheorghe își exprimă tot respectul pentru anumite sporturi și sportivi, mai ales pentru cel ce a fost Nicolae Dobrin, dar consideră că s-au alocat foarte mulți bani pentru stadion, iar județul nostru are și alți oameni de cultură care nu beneficiază de acest privilegiu, precum și alte instituții cum ar fi Poliția Comunitară și Filarmonica care sunt private de alocarea unor fonduri mai mari necesare desfășurării activității.

Domnul primar Tudor Pendiuc explică faptul că echipa de fotbal nu-și poate desfășura activitatea decât pe stadion și acesta trebuie amenajat la anumite standarde obligatorii cerute de forurile naționale și internaționale de specialitate. Motivul pentru care fondurile repartizate anul acesta Poliției Comunitare sunt mai mici, se explică prin faptul că pentru sediul acesteia se așteaptă avizul conform de schimbare a destinației imobilului de la Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, pentru Filarmonică, fondurile vor fi suplimentate substanțial anul viitor, dar deocamdată, nu s-a găsit un spațiu adecvat construirii sediului acesteia.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în cu 14 voturi „pentru” și 8 „abțineri”( d-nii consilieri Nistor Radu Cristian, Cicănel Romeo Ștefan, Frătoaica Gheorghe, Voicu Vasile Dorin, Neacșu Mariean, Perianu Radu Valeriu, Arabolu Ion și doamna consilier Anca Barbu Ștefania) devenind

Hotărârea nr. 62/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.2 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.3 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.4 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune la Organigrama Aparatului de specialitate următoarele modificări :

 • 1. Biroul Managementul Proiectelor se subordonează direct Agenției de Dezvoltare Municipală.

 • 2. Compartimentul Transport Local devine Biroul Transport Local.

De asemenea, inițiatorul propune modificări și la Statul de funcții al Aparatului de specialitate, după cum urmează:

 • 1. O funcție publică de referent, clasa III, gradul superior devine post contractual de referent, treapta IA.

 • 2. Numărul de posturi de la Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice se reduce cu 1, și crește cu 1 numărul de posturi de la Serviciul Energetic și Îndrumare Asociații de Proprietari.

 • 3. Se rectifică punctul 1. Funcții publice în sensul că sunt 22 posturi de șef serviciu și 9 posturi de șef birou în loc de 19 posturi de șef serviciu și 11 posturi de șef birou.

Domnul consilier Neacșu Mariean propune ca cele patru compartimente de control intern să fie comasate într-unul singur în subordinea directă a primarului. De asemena, propune înființarea unui Birou de Prețuri și Tarife.

Domnul primar Tudor Pendiuc : „Comasarea acestor compartimente de control intern era și ideea mea, dar pentru că există Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 946/2005 privind aprobarea codului controlului intern, am decis să rămână în structura aceasta. Activitatea propusă de dumneavoastră se regăsește la Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice”.

Doamna consilier Barbu Ștefania Anca întreabă ce înseamnă RMI ?

Domnul secretar Cerbureanu Iosiv : „ RMI înseamnă Responsabil Management Integrat al Calității ”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 64/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Comunitare a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabilproiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

Amendamentatul Comisiei nr. 1 în vederea creării unui post de purtător de cuvânt pentru Poliția Comunitară a Municipiului Pitești nu mai este valabil deoarece, consultând organigrama și statul de funcții al instituției s-a constatat că, acest post există în cadrul Serviciului Control și Relații cu Publicul.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că acest post ar putea să se înființeze doar prin modificarea altuia, în nici un caz prin mărirea numărului de personal.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 65/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Prodănel Adrian Mihai solicită modificarea proiectului în sensul că domnia sa o fie reprezentantul consiliului local în consiliul de administrație și în comisia de evaluare și asigurare a calității educației la Școala nr. 3 „Ion Pilat”, iar doamna consilier Ionescu Anitte o fie reprezentantul consiliului local la Școala nr. 6 „N. Bălcescu”, doamna consilier fiind de acord cu acestă modificare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 122/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea și sancționarea contravențiilor privind asociațiile de proprietari”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 66/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constatarea și sancționarea unor contravenții”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 67/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 18/2008 privind stabilirea nivelului tarifului maximal de distanță pentru serviciul de transport public local în regim de taxi în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Neacșu Mariean propune un amendament în sensul că tariful maximal de distanță practicat în afara localității declarat la autoritatea de autorizare să se afișeze în exteriorul autovehiculului, la loc vizibil pentru clienți.

Se supune la vot amendamentul propus, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul primar Tudor Pendiuc propune ca acest tarif să se afișeze și în interiorul și în exteriorul autovehiculului, vizibil pentru clienți.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul aprobat, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 68/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 24/30.01.2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 69/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifelor pentru accesul la spectacolele susținute de Filarmonica Pitești în stagiunea 2008 - 2009”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 70/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei la HCL nr. 194/02.09.1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabilproiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 71/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea anexei nr. 1 a HCL nr. 156/2000 referitoare la darea în administrare unităților de învățământ preuniversitar a bunurilor preluate la domeniul public al municipiului Pitești în baza O.U.G. nr. 30/2000”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizeaz ă favorabil proiectul de hot ă râre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 72/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri referitoare la vânzarea spațiilor cu destinația de cabinete medicale”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 73/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Listei spațiilor aflate în patrimoniul privat al municipiului Pitești, cu destinația de cabinete medicale, care se vând actualilor deținători sau codeținători”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 74/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a comisiei de contestație”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Propuneri pentru membrii titulari în comisia de vânzare a spațiilor medicale : doamna consilier Anitte Ionescu și domnul consilier Frătoaica Gheorghe.

Propuneri pentru membrii supleanți în comisia de vânzare a spațiilor medicale : domnii consilieri Nistor Radu Cristian și Marinescu Silviu.

Propuneri pentru membrii titulari în comisia de contestație de vânzare a spațiilor medicale : doamna consilier Popescu Ecaterina și domnul consilier Tudor Sevastian.

Propuneri pentru membrii supleanți în comisia de contestație de vânzare a spațiilor medicale : domnii consilieri Zărnescu Nicolae și Prodănel Adrian Mihai.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 139/2000 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a serviciului public de interes local privind activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Neacșu Mariean solicită prezentarea unei liste cu sumele alocate de Guvernul României municipiului Pitești pentru activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 75/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor verbale de punere în funcțiune și de recepție la terminarea lucrărilor realizate de către SC Termoficare 2000 SA, din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și din surse proprii”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 76/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Dacia (fost nr. 23) ”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Voicu Vasile Dorin precizează faptul că avizul favorabil al Comisiei nr. 2 este dat sub condiția respectării locurilor de parcare conform HCL nr. 428/2007.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae precizează faptul că avizul negativ al Comisiei Juridice este dat în urma constatării nerespectării locurilor de parcare conform HCL nr. 428/2007.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 15 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă” ( d-nii consilieri Zărnescu Nicolae, Perianu Radu Valeriu și Nistor Radu Cristian) și 4 „abțineri” ( d-na consilier Barbu Anca Ștefania, d-nii consilieri Arabolu Ion, Voicu Vasile Dorin și Neacșu Mariean) devenind

Hotărârea nr. 77/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 77B”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 78/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiul Pitești, strada 9 Mai, fost nr. 3”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

-comisia nr.2-avizează negativ proiectul de hotărâre (refacerea documentației privind locurile de parcare );

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Voicu Vasile Dorin precizează că avizul negativ al Comisiei nr. 2 s-a transformat în aviz favorabil deoarece, între timp, solicitantul a refăcut documentația cu privire la locurile de parcare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă”(d-nii consilieri Zărnescu Nicolae, Perianu Radu Valeriu și Nistor Radu Cristian), devenind Hotărârea nr. 79/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Grigorești nr. 2T”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 80/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Fântânii, nr. 43”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și 3 voturi „împotrivă” (d-nii consilieri Zărnescu Nicolae, Perianu Radu Valeriu și Nistor Radu Cristian), devenind

Hotărârea nr. 81/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 24 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Basarabia, nr. 1A”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

modificarea și completarea HCL nr. 139/2000 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a serviciului public de interes local privind activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 83/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor prețuri ce vor fi practicate de SC Termoficare 2000 SA la producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru populația din municipiul Pitești și a nivelului subvenției ce se acordă de la bugetul local pentru acoperirea diferențelor de prețuri la energia termică”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Neacșu Mariean : „Termoficarea nu înregistrează pierderi reale pentru prețul de producție care este 186,59 lei. De fapt, pierderi reale se înregistrează pe serviciul de transport, distribuție și furnizare și acestea sunt în procent de 46%. Valorile numerice care s-au transmis, adică 69,86 lei și 56,95 lei nu acoperă pierderile cu care se confruntă S.C. Termoficare 2000 S.A. În concluzie, prețul real de producție a Gcal la data actuală este de 484 lei, cu 171 lei mai mare decât prețul propus spre aprobare ce e de 313,40 lei. Dacă SC Termoficare 2000 SA ar fi transmis datele corecte cu toate pierderile la ANRE și ANRSCE, aceștia trebuie să ne aprobe prețul de 484 lei. Prețul de livrare la populație este de 176,10 lei/Gcal, subvenția la combustibil pe care o acordă Guvernul este de 61,16 lei/Gcal iar subvenția de la bugetul local este de 76,14 lei/Gcal; toate acestea, însumate fac 313,40 lei, iar diferența, până la 484 lei, se repercutează asupra S.C. Termoficare 2000 S.A.

Propunerea mea este ca prețul corect și anume cel de 484 lei și nu cel de 313,40 lei, să fie facturat către populație și acționarea ANRE și ANRSCE în judecată pentru recuperarea sumelor ce reprezintă diferențele de preț solicitate și cele aprobate”.

Domnul primar Tudor Pendiuc : „ Îmi pare rău, dar domnul Neacșu Mariean nu-și amintește că toate datele reale au fost transmise către ANRSCE și ANRE însă, de fiecare dată aceștia au diminuat din preț. M-am deplasat personal la ANRSCE și ANRE cu toate documentele, dar din păcate, rezultatul este cel pe care îl discutăm acum. Sunt de acord cu acționarea în judecată a ANRSCE - ului și ANRE -ului.”

Domnul consilier Neacșu Mariean : „Dacă ANRSCE - ul și ANRE-ul aprobau prețul real și nu ne-ar fi sprijinit, toate pierderile trebuiau susținute de la bugetul local”.

Domnul președinte de ședință atrage atenția asupra faptului că discuțiile s-au abătut de la obiectul proiectului de hotărâre propus spre aprobare și anume majorarea prețului local al energiei termice iar referitor la acționarea în judecată aceasta este o discuție adiacentă.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae: „Consiliul local nu poate acționa în judecată ANRSCE și ANRE, deoarece în conformitate cu Legea privind serviciile publice de alimentare cu energie termică, aceștia sunt autoritate de reglementare pentru noi. Normele lor sunt obligatorii pentru Consiliul Local, dar Asociația Municipiilor sau dumneavoastră ca cetățean, domnule Neacșu, puteți acționa în instanță ANRSCE și ANRE”.

Domnul consilier Nistor Radu Cristian solicită să explice această situație domnul director Richițeanu Iulian, prezent în sală.

Domnul director Richițeanu Iulian a explicat faptul că SC Termoficare 2000 S.A. a transmis ANRE-ului documentația cu toate datele reale, dar aceștia nu recunosc pierderile din rețeaua primară și secundară de distribuție.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru” , 5 voturi „împotrivă”( d-nii consilieri Nistor Radu Cristian, Ciocănel Romeo Ștefan, Frătoaica Gheorghe, Voicu Vasile Dorin și Neacșu Mariean) și 3 „abțineri” (d-na consilier Anca Barbu Ștefania și d-nii consilieri Perianu Radu Valeriu, Arabolu Ion), devenind

Hotărârea nr. 84/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea datelor tehnice legate de cantitatea de energie termică livrată populației de către S.C. Termoficare 2000 S.A. și costurile aferente acesteia, necesare fundamentării compensării conform O.G. nr. 36/2006”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 14 voturi „pentru” , 1 vot „împotrivă” (d-nul consilier Neacșu Mariean) și 7 „abțineri” (d-nii consilieri Nistor Radu Cristian, Ciocănel Romeo Ștefan, Frătoaica Gheorghe, Voicu Vasile Dorin, Perianu Radu Valeriu, Arabolu Ion și d-na consilier Anca Barbu Ștefania) devenind

Hotărârea nr. 85/28.08.2008.

Domnul primar Tudor Pendiuc : „Stimați consilieri, sunt de acord cu propunerile dumneavoastră. În afara faptului că sunteți împotrivă, ce vreți să modificăm în aceste hotărâri. Care este propunerea dumneavoastră. Sunteți împotrivă, dar de ce. Au fost ședințele pe comisii unde ați dat avize favorabile, iar acum în ședință sunteți împotrivă”.

Domnul director Richițeanu Iulian mai explică încă o dată problema datelor transmise de către SC Termoficare 2000 SA ANRE-ului.

Domnul consilier Neacșu Mariean propune ca prețul de facturare la populație să fie de 484 lei, iar diferența dintre această sumă și prețul aprobat de consiliul local de 313,40 lei să fie subvenție de la bugetul local.

Domnul consilier Prodănel Adrian Mihai : nu există cadru legal pentru această propunere.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 86/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Regulamentului și Caietului de Sarcini ale serviciului de iluminat public din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 88/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 49/17.07.2008”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 89/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Pitești și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Pitești în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a unei suprafețe de teren, necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții „ Varianta de ocolire a Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 90/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind preluarea la domeniul privat al Municipiului Pitești a suprafeței de 244 m.p. teren, situat în str. Crinului nr. 12 B”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 91/28.08.2008

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 80/2007, privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale de alimentație publică, de producție și de prestări servicii, situate în Piața Calea București Corp B, etaj I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 92/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 280/2006, privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale, situate în Piața Calea București”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 93/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 230/2007 privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unor spații comerciale de alimentație publică și de prestări servicii, situate în Piața Smârdan”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Comisia nr. 1 retrage amendamentul propus întrucât prețul de pornire al licitației este aprobat printr-o hotărâre de consiliu anterioară.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 94/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unor spații comerciale și terenuri situate în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 95/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea fuziunii prin absorbție dintre S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitești și S.C. Apă Argeș S.A.”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu prezintă raport;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Zărnescu Nicolae, președintele Comisiei nr. 5, propune următoarele amendamente :

 • 1. „ Titlul hotărârii se modifică astfel : „ Aprobarea, de principiu, a fuziunii prin absorbție dintre S.C. Apă Canal 2000 S.A. Pitești și S.C. Apă Argeș S.A. ” ;

 • 2. Art. 1 se modifică și se completează în concordanță cu titlul hotărârii : „Se aprobă, în principiu, fuziunea prin absorbție (...). ”

 • 3. Art. 3 - la alin. (1) se radiază sintagma „ propriu- zisă” ;

Art. 3 se completează cu alin. (2) care va avea următorul cuprins : „ Procedurile prevăzute la alin. (1) pot fi declanșate numai sub condiția obținerii acordului Uniunii Europene ” ;

- alin. (2) devine alin. (3). ”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 96/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unui schimb de imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Nistor Radu Cristian : „Fiind în asentiment cu colegii mei din PDL, părerea mea este că nu văd oportunitatea acestui schimb de terenuri. Comisia juridică a avizat favorabil acest proiect de hotărâre în sedință deoarece, din punct de vedere legal, este foarte bine întocmit, în schimb nu ni se pare oprtun și benefic acest schimb pentru municipiul Pitești”.

Domnul viceprimar Cornel Constantin Ionică :„ Pe terenul primit în schimb intenționăm să construim sediul Filarmonicii.”

Domnul consilier Perianu Radu Valeriu nu înțelege cum de 909 m.p. în cartierul Craiovei au aceeași valoare cu 909 m.p. în str. Frații Golești.

Domnul viceprimar Ionică Constantin Cornel explică posibilitatea acestui lucru având în vedere că zonele sunt foarte aproape una de cealaltă.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 14 voturi „pentru” și 8 „abțineri” ( d-na consilier Anca Barbu Ștefania, d-nii consilieri Perianu Radu Valeriu, Arabolu Ion, Nistor Radu Cristian, Ciocănel Romeo Ștefan, Frătoaica Gheorghe, Voicu Vasile Dorin și Neacșu Mariean).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind declararea ca locuință de serviciu a unei garsoniere și repartizarea acesteia Filarmonicii Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 97/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului „ Centrală de cogenerare în cartierul Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct, inițiatorul propune următoarele modificări în titlul proiectului de hotărâre și în cuprinsul Caietului de Sarcini, după cum urmează :

 • 1. Documentația pentru desemnarea operatorului economic în vederea atribuirii contractului de concesiune de lucrări publice (proiectare, construire, operare și întreținere) pentru realizarea obiectivului „Centrala de cogenerare în cartierul Trivale din municipiul Pitești, județul Argeș”.

 • 2. Secțiunea a II-a, Caietul de sarcini, Capitolul 4: Date Tehnice Ale Investiției, punctul: Racordarea la Sistemul Energetic National (SEN) va avea următorul cuprins:

„ Evacuarea energiei electrice în Sistemul Energetic Național se va face la Stația Pitești Vest de 110/20 KV, aflată la circa 4 km, prin două LEA (cablu), unde există două celule disponibile.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 98/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea documentației pentru desemnarea operatorului economic în vederea atribuirii contrac tului de concesiune de lucrări publice pentru realizarea obiectivului „ Centrală de cogenerare în cartierul Trivale, municipiul Pitești, județul Argeș”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 99/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 43 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite prin A.N.L., situate în municipiul Pitești, Aleea Căminelor nr. 25 și Aleea Negoiu nr. 5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 100/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 44 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul Municipiului Pitești, strada Unirii nr. 5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - s-a deplasat la fața locului, după ședința comisiei și a avizat favorabil proiectul de hotărâre.

 • - comisia nr. 5 - avizează negativ proiectul de hotărâre

Comisia nr. 2 propune următoarea modificare :

„ Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru terenul în suprafață de 370 m.p, situat în intravilanul municipiul Pitești, strada Unirii nr. 5, proprietatea domnului Rădulescu Aurel, cu domiciliul în Pitești, strada Unirii nr. 5, sub condiția refacerii documentației tehnice, în sensul retragerii construcției cu 3 m de la limita proprietății, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae : „Nu se respectă dispozițiile H.C.L. 428/2007. Pe rampa de acces a automobilelor din subsolul acestei clădiri era poziționat un loc de parcare, ceea ce incomoda ieșirea celorlalte mașini din parcare”.

Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, strada C.A. Rosetti nr. 5”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Voicu Vasile : „ Documentația este incompletă. ”

Domnul consilier Gentea Cristian : „Pornind de la aceste avize diferite date de comisiile nr. 2 și nr. 5, o să creăm confuzie în rândul consilierilor care nu fac parte din aceste două comisii”.

Domnul consilier Zărnescu Nicolae : „Noi ne pronunțăm numai în ceea ce privește legalitatea actelor ce vin în fața consiliului local. Nu ne pronunțăm din alte puncte de vedere cum ar fi de exemplu dacă clădirea se încadrează în stilul arhitectural al zonei sau din cadrul municipiului Pitești. Acest proiect, din punct de vedere legal întrunește condițiile de a fi avizat favorabil. Orice aviz dat în cadrul comisiei nu este o prerogativă ci și o obligație. Ne-am consultat și cu dl. Glogojeanu Cristian - Șef Birou Amenajare Teritoriu și cu dl. arhitect Staicu Anton.

Domnul consilier Gentea Cristian : „ La acest proiect de hotărâre locurile de parcare nu erau prezentate și din acest motiv Comisia nr. 2 a avizat negativ”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 2 voturi „pentru”, 19 voturi „împotrivă” ( d-nele consilier Gagiu Liliana Angela, Ionescu Anitte, Badea Ana, Popescu Ecaterina și d-nii consilieri Ciocănel Ștefan Romeo, Codrescu Gheorghe, Frătoaica Gheorghe, Gentea Cristian, Ionică Constantin Cornel, Marinescu Silviu, Neacșu Mariean, Oprea Gheorghe, Pandelică Marcel Bogdan, Perianu Radu Valeriu, Prodănel Adrian, Tudor Sevastian, Tudosoiu Dumitru, Voicu Vasile Dorin și Zărnescu Nicolae) și 1 „abținere” (Nistor Radu Cristian).

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 46 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, Aleea Seneslau, (fost nr. 2)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 102/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 47 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenurile proprietate privată, situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Profesor Ion Angelescu, (zona Tancodrom - Turcești)”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 103/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 48 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor imobile”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

-comisia nr. 4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Inițiatorul propune modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 privind datele de identificare ale imobilelor ce se transmit în administrarea Poliției Comunitare a Municipiului Pitești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 104/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 49 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unei împuterniciri”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 105/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 50 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 192/16.04.2008 referitoare la aprobarea Acordului de Cooperare dintre Municipiul Pitești - România și Orașul Borlange - Suedia”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 106/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 51 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii, a unui spațiu comercial, situat în Piața „Calea București”, corp A, etaj I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 107/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 52 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții „Amenajare Platou Prundu” din municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 108/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 53 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al personalului din cadrul Serviciului Public „Creșe”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 109/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 54 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 91/2003 referitoare la constituirea Comisiei de organizare a circulației în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 solicită suplimentarea componenței Comisiei de organizare a circulației în municipiul Pitești cu un număr de 2 consilieri locali.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul propus de Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5, care este însușit de executiv.

Domnul consilier Oprea Gheorghe propune în această comisie pe domnii consilieri Pandelică Marcel Bogdan și Prodănel Adrian Mihai.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 55 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind constituirea unui colectiv de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Oprea Gheorghe propune în această comisie pe domnii consilieri Codrescu Gheorghe, Gentea Cristian, Neacșu Mariean și Tudosoiu Dumitru.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 56 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul consilier Marinescu Silviu se abține de la vot.

5

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Marinescu Silviu), devenind

Hotărârea nr. 110/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 57 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 6/19.06.2008 privind aprobarea numărului și denumirea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 111/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 58 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 27/2002, referitoare la stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității, precum și sancționarea faptelor ce constituie contravenții, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 113/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 60 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor oportune de delegare a gestiunii serviciului de producere, transport și distribuție a energiei termice în municipiul Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 114/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 61 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul Pitești în anul 2008 prin Programul Termoficare 2006-2015 căldură și confort”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 116/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 63 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al personalului din cadrul Administrației Piețelor Municipiului Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 117/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 64 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea HCL nr. 52/2008 privind aprobarea documentației pentru organizarea și desfășurarea licitației de vânzare a unor active aparținând Centralei Electrice de Termoficare Pitești Sud I”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu precizează că sunt modificări cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, astfel:

-Preambulul se modifică și se completează cu:

„Adresele nr.5572/18.08.2008 și nr.5725/25.06.2008 ale S.C. Publitrans 2000 S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Pitești sub nr.53895/19.08.2008 și, respectiv sub nr. 54928/25.08.2008”

-Art.1 va avea următorul cuprins:

„Tariful mediu pentru serviciul public de transport local de persoane, efectuat prin curse regulate se determină conform fișei de fundamentare pentru stabilirea tarifelor, potrivit următoarei formule de calcul:

V(t)

T(cm) =---------------------------(lei/călătorie),   unde:

N(estimat căl.)

T(cm) - tariful mediu pentru același gen de transport -(lei/călătorie);

V(t) - veniturile totale specifice activității - (lei);

N(estimat căl.) - numărul estimat de călătorii - (nr. călătorii).”

Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifelor este prezentată în anexa nr.1 -Art.2, alin (2) va avea următorul cuprins:

“ În cazul în care subvenția stabilită în conformitate cu prevederile alin.(1) nu acoperă costurile aferente activității supuse obligației tarifare, valoarea subvenției pentru activitatea respectivă este egală cu diferența dintre costurile și veniturile activității respective.”

-Art.2, alin.(4) va avea următorul cuprins:

“Cheltuielile lunare cu combustibilul consumat de autobuzele BMC-250-SLF aduse ca aport în asocierea în participațiune de Asocierea S.C.CNCD S.A.-S.C. Girexim Universal S.A. vor fi calculate conform Raportului de încercare nr.0358/IC-310/31.10.2007, întocmit de Laboratorul IC-310 al S.C. INAR S.A. Brașov și Raportului de determinare a consumului de combustibil pentru autobuzele BMC-250-SLF, întocmit de S.C.PUBLITRANS 2000 S.A. Pitești

Raportul de încercare nr. 0358/IC-310/31.10.2007 și Raportul de determinare a consumului de combustibil sunt prevăzute în anexele nr.2 și nr.3

-Art.2. alin (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Calculul cheltuielilor lunare de combustibil se face în baza consumului normat de

31 l la100km echivalenți.”

-Art.2. alin (6) va avea următorul cuprins:

“Consumul normat prevăzut la alin. (5) se majorează cu un procent mediu de 5% în cazul folosirii instalațiilor de aer condiționat și de încălzire.”

-Art.2.alin(5) devine art.2 alin(7).

-Art.3. va avea următorul cuprins:

“Nivelurile tarifelor pentru legitimațiile de călătorie - bilete și abonamente- aplicabile serviciului public de transport local de persoane practicat în municipiul Pitești sunt cele din anexa nr.4. ”

Anexele nr.1, nr.2, nr.3 și nr.4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Domnul consilier Neacșu Mariean : “Aș fi dorit ca la această ședință să fie prezent și CNCD - SC GIREXIM SA, asociatul majoritar al SC Publitrans 2000 SA. Nu voi vota această majorare de tarif pentru că sunt anumite lucruri neexplicate și anume consumul de combustibil al mașinilor de transport călători a crescut de la 24 l/100km la 32l/100km.

Ar trebui să mai amânăm o perioadă de timp pentru a vedea care este rezultatul în noua situație în care asociatul majoritar vinde biletele”.

Domnul primar Tudor Pendiuc : “Dacă vă uitați în documente observați că consumul pe suta de km este de 31 litri.”

Domnul consilier Neacșu Mariean: “Discutînd cu doamna director economic, Elena Berinde, aceasta motivează creșterea consumului de combustibil din cauza prelungirii traseelor și a mersului în gol al autobuzelor”.

Domnul consilier Prodănel Adrian Mihai: “Eu v-aș ruga să discutăm pe datele ce le avem în materiale și nu pe cele din mandatul anterior. Nu știu de când nu s-au mai facut majorări la tarife, dar prețul carburantului a crescut în mod semnificativ în ultima perioadă de timp”.

Domnul consilier Frătoaica Gheorghe explică modul de calcul al consumului de combustibil, reliefând faptul că este imposibilă o astfel de creștere a consumului de combustibil dacă se respectă formula de calcul.

Domnul viceprimar Ionică Constantin Cornel : “Nu ne referim la tarife care revin numai din consum ci și din alte consumabile cum ar fi mașini vechi în parc, bonuri de masă, salarii. Cred că 1,7 lei este un preț rezonabil”.

Domnul consilier Neacșu Mariean face o analiză asupra anexei nr. 1 de la proiectul de hotărâre, concluzionând că procentul specific cheltuielilor pentru alte consumabile este foarte mic.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat 14 voturi “pentru” și 8 voturi “împotrivă” ( doamna consilier Anca Ștefania Barbu și domnii consilieri Arabolu Ion, Perianu Radu Valeriu, Neacșu Mariean, Voicu Vasile Dorin, Frătoaica Gheorghe, Ciocănel Ștefan Romeo, Nistor Radu Cristian), devenind

Hotărârea nr. 119/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 66 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind transmiterea în folosință gratuită Universității a unui imobil”.

5

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Domnul primar Tudor Pendiuc propune ca data de 31.12.2009 să fie modificată cu data de 30.06.2009. De asemenea, domnul primar menționează că este de acord cu darea în folosință gratuită a imobilului sub condiția de a nu se perceape o chirie lunară studenților cazați în acet cămin ci doar cheltuielile de întreținere.

Doamna consilier Anca Ștefania Barbu precizează că acest imobil a fost renovat la standarde internaționale și nu este corect ca Universitatea din Pitești să nu-și poată recupera investițiile. De aceea, doamna consilier, consideră că această propunere nu este oportună.

Domnul primar Tudor Pendiuc își retrage propunerea de modificare a proiectului.

Domnul consilier Frătoaica Gheorghe menționează că investițiile se pot recupera din cheltuielile de întreținere pe care le achită studenții iar chiria percepută lunar ar fi un beneficiu în plus. Domnul consilier propune ca amendament perceperea unei chirii lunare studenților cazați în cămin.

Domnul președinte de ședință supune la vot amendamentul domnului consilier Frătoaica Gheorghe care a fost respins cu 3 voturi “pentru” și 19 voturi “împotrivă”.

Comisia pentru administrarea domeniului public și privat al municipiului, protecția mediului și turism propune ca : „Art. 3 se completează cu un nou alin. (2) care va avea următorul cuprins : Răspunderea pentru predarea în bună stare a imobilului, la încetarea folosinței gratuite, cade în sarcina Universității din Pitești”.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 120/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 67 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 509/21.12.2007 privind aprobarea unui tarif redus și a unui tarif special pentru transportul urban, în comun, de călători, efectuat de către S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești”.

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 121/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință propune să se treacă la desfășurarea procedurii de vot secret privind numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile de evaluare și asigurare a calității educației, ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Pitești.

/V

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul votului.

Nr.

Crt

Denumirea și adresa unității de învățământ preuniversitar

Unități de învățământ arondate

Numele și prenumele reprezentantului consiliului local

1.

ȘCOALA NR. 1 “NICOLAE SIMONIDE”

Str. 9 Mai, nr. 50

CORBU IULIAN

2.

ȘCOALA NR. 2 “ION MINULESCU”

Str. Exercițiu nr, 206

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’

GENTEA CRISTIAN

3.

ȘCOALA NR. 3 “ION PILAT”

Str. Intrarea Rahovei , nr. 6

PRODĂNEL ADRIAN

4.

ȘCOALA NR. 4 Str. Traian, nr. 35

TUDOR SEVASTIAN

5.

ȘCOALA NR. 5 “NICOLAE IORGA”

Str. Râurilor, nr. 5

NEACȘU MARIEAN

6.

ȘCOALA NR. 6 “N. BĂLCESCU”

Str. Nicolae Bălcescu, nr. 139

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „VALEA REA” Str. Balotești

IONESCU ANITTE

7.

ȘCOALA NR. 7

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’

PANDELICĂ BOGDAN

8.

ȘCOALA NR. 8

B-dul Republicii , nr. 204

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’

FRĂTOAICA GHEORGHE

9.

ȘCOALA NR. 9

Str. Negru Vodă, nr. 29

POPESCU ECATERINA

10.

ȘCOALA NR. 10 “MARIN PREDA”

Str. Nicolae Grigorescu, nr. 37

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

ZĂRNESCU NICOLAE

11.

ȘCOALA NR. 11 “MIHAI EMINESCU”

Str. Tineretului, nr. 4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 12

PERIANU RADU VALERIU

12.

ȘCOALA NR. 12 - TRIVALE

Str. Bradului , nr. 13

BADEA ANA

13.

ȘCOALA NR. 13 “MIRCEA CELBĂTRÂN”

Str. Zimbrului nr. 3

CIOCĂNEL ȘTEFAN

14.

ȘCOALA NR. 14 “AL. DAVILA”

Str. Făgăraș, nr. 10

OPREA GHEORGHE

15.

ȘCOALA NR. 15 “ADRIAN PĂUNESCU”

Str. Paltinului , nr. 2

ARABOLUION

16.

ȘCOALA NR. 16 “I.L. CARAGIALE”

Str. Intrarea Petrache Poenaru, nr. 4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

CODRESCU GHEORGHE

17.

ȘCOALA NR. 17

Str. Pescarilor, nr. 1

NISTOR RADU

18.

ȘCOALA NR. 18

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ’

TUDOSOIU DUMITRU

19.

ȘCOALA NR. 19

Str. Gheorghe Ionescu, nr. 5

MARINESCU SILVIU

20.

ȘCOALA NR. 20 “TUDOR VLADIMIRESCU”

Str. Călugăreni, nr. 3

VOICU DORIN

21.

COLEGIUL NAȚIONAL I.C. BRĂTIANU

Str. Armand Călinescu, nr. 14

OPREA GHEORGHE

22.

COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL

GENTEA CRISTIAN

“ZINCA GOLESCU” Str. Egalității, nr. 34

23.

COLEGIUL NAȚIONAL LICEAL “AL. ODOBESCU”

Str. Burebista, nr. 20

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15

ZĂRNESCU NICOLAE

24.

LICEUL TEORETIC “ION BARBU”

Str. Transilvaniei , nr. 6

TUDOR SEVASTIAN

25.

LICEUL DE ARTĂ “DINU LIPATTI”

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2 bis

IONESCU ANITTE

26.

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE DIMA”

Str. Războieni, nr. 35

VOICU DORIN

27.

GRUP ȘCOLAR “ION CANTACUZINO”

Str. 1 Decembrie 1918 , nr. 1

FRĂTOAICA GHEORGHE

28.

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCȚII MAȘINI DACIA Str. Henri Coandă, nr. 4

ARABOLUION

29.

GRUP ȘCOLAR “ASTRA”

Str. Stadionului, nr. 3

CORBU IULIAN

30.

GRUP ȘCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALĂ

B-dul Petrochimiștilor, nr. 23

TUDOSOIU DUMITRU

31.

GRUP ȘCOLAR „MIHAI VITEAZUL” Str. Stadionului , nr. 5

PANDELICĂ MARCEL

32.

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIALIZAREA LEMNULUI

Str. Pătrașcu Vodă , nr. 2

BARBU ANCA ȘTEFANIA

33.

GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL

CONSTRUCȚII NR. 2

Str. Eroilor, nr. 4-6

ȘTEFAN CIOCĂNEL

34.

GRUP ȘCOLAR DE INDUSTRIE UȘOARĂ “ARMAND CĂLINESCU”

Str. I.C. Brătianu, nr. 44

BADEA ANA

35.

COLEGIUL ECONOMIC “MARIA TEIULEANU”

B-dul Republicii , nr. 63

NEACȘU MARIEAN

36.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

B-dul Petrochimiștilor, nr. 31

MARINESCU SILVIU

37.

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL “ELIM”

Str. Războieni , nr. 35

PRODĂNEL ADRIAN

38.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 1

Str. General Cristescu, nr. 2

CIOCĂNEL ȘTEFAN

39.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 2

B-dul Republicii , nr. 84

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 20 GRĂDINIȚA CU PROGRAM prelunGit NR. 9

Str. I.C. Brătianu, nr. 27

OPREA GHEORGHE

40.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3

Str. I.C. Brătianu, nr. 50

PANDELICĂ BOGDAN

41.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 4

B-dul Republicii, nr. 92 - 65

NEACȘU MARIEAN

42.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

PERIANU RADU

NR. 5

Str. Craiovei , nr. 125

VALERIU

43.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6

Str. Frasinului , nr. 10

GENTEA CRISTIAN

44.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7

Str. Tudor Vladimirescu, bl. U7, sc. A, ap. 2,3,4

VOICU DORIN

45.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8

Str. Independenței, nr. 8

FRĂTOAICA GHEORGHE

46.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 10

Cartier Găvana II, str. Stejarului, nr. 11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18

Str. Stejarului, bl. B20, sc. D, ap. 1 și sc. E, ap. 1 și ap. 4

NISTOR RADU

47.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 11

Str. Negru Vodă, nr. 17

IONESCU ANITTE

48.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 13

Str. Câmpului , nr. 20

BADEA ANA

49.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 14

Str. Fundătura Banat , nr. 6-8

CODRESCU GHEORGHE

50.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

NR. 18

Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9

CODRESCU GHEORGHE

51.

GRĂDINIȚA + CREȘA RĂZBOIENI (arpechIm)

Str. Pescarilor, nr. 2

CORBU IULIAN

52.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR. 1

Str. Sf. Vineri, bl. P17/A1 bis - 2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 20

Str. Popa Șapcă, bl. D4, sc. A, ap. 1 și bl. Z1, sc. B, ap. 3

ZĂRNESCU NICOLAE

53.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 “ArLeCHINO”

B-dul Republicii, nr. 129

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR. 19

Str. Exercițiu, bl. PD2A, sc. B, ap.1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR. 6

Str. Tudor Vladimirescu

TUDOSOIU DUMITRU

54.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR. 4

Str. Dobrescu Argeș, nr. 4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2

Str. Exercițiu, bl. D22, sc. D, ap. 1

TUDOR SEVASTIAN

55.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7

Str. Găvana III, bl. A7, sc. A, ap. 1/bl. A4, sc. B, ap. 1/bl. A10/A1 și 2

POPESCU ECATERINA

56.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8

B-dul Petrochimiștilor bl. B28, sc. A, ap. 3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR. 10 B-dul

Petrochimiștilor bl. B14, sc. F, ap.1

MARINESCU SILVIU

57.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR. 11

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 9

BARBU ANCA

Cartier Trivale, bl. 41B, sc. A, ap. 2 și bl. 40, sc. F, ap. 3

Str. Teilor, bl. PS6, sc. A, ap. 1

58.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 16

Str. Gârlei, bl. P15, sc. A, ap. 2 - bl. P10A, sc. D, ap. 1

ARABOLUION

59.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 17

Str. Trivale, bl. 60, sc. A, ap. 2 - bl. 85, sc. A, ap. 2,3,6 - bl. 85, sc. B, ap. 5

PRODĂNEL ADRIAN

60.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 21 (BLOC ANL)

Str. Aleea Negoiu

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13

Str. Depozitelor, nr. 13 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 14

Str. Eremia Grigorescu, bl. P13, sc. C, ap. 1

POPESCU ECATERINA

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 122/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință propune să se treacă la desfășurarea procedurii de vot secret privind constituirea Comisiei de organizare a circulației în municipiul Pitești.

/V

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

PREȘEDINTE: CORNEL CONSTANTIN IONICĂ - Viceprimar

MEMBRI :

GHEORGHE OPREA           - Consilier local

RADU PERIANU               - Consilier local

IULIAN CORBU                - Consilier local

ADRIAN PRODĂNEL            - Consilier local

MARCEL BOGDAN PANDELICĂ  - Consilier local

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 123/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință propune să se treacă la desfășurarea procedurii de vot secret privind constituirea comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale, precum și a comisiei de contestație.

/V

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume :

Membrii titulari în comisia de vânzare a spațiilor medicale :

- Anitte Ionescu

 • - Frătoaica Gheorghe.

Membrii supleanți în comisia de vânzare a spațiilor medicale :

 • - Nistor Radu Cristian - Marinescu Silviu.

Membrii titulari în comisia de contestație de vânzare a spațiilor medicale :

 • - Popescu Ecaterina

 • - Tudor Sevastian.

Membrii supleanți în comisia de contestație de vânzare a spațiilor medicale :

- Ză rnescu Nicolae

- Prod ă nel Adrian.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 124/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință propune să se treacă la desfășurarea procedurii de vot secret privind constituirea unui colectiv de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii având ca obiect ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public al municipiului Pitești.

În urma votului exprimat, președintele comisiei de validare, domnul consilier Oprea Gheorghe, anunță rezultatul comisiei de validare și anume:

TUDOSOIU DUMITRU - consilier municipal

GENTEA CRISTIAN - consilier municipal CODRESCU GHEORGHE - consilier municipal

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 125/28.08.2008.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 68 de pe ordinea de zi: „Raport privind evoluția Fondului IID constituit în cadrul măsurii ISPA nr. 2003/RO/16/P/PE/026 „Reabilitarea stației de epurare a apelor uzate, a sistemului de canalizare și a rețelei de alimentare cu apă a municipiului Pitești”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 69 de pe ordinea de zi: „Raport privind activitatea asistenților prsonali ai persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2008”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 70 de pe ordinea de zi: „Raport privind Master Planul pentru transportul urban și implementarea sistemului de siguranță și ordine publică în municipiul Pitești”.

Domnul președinte de ședință supune la vot raportul, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 71 de pe ordinea de zi: „Punct de vedere referitor la procedura prealabilă formulată de S.C. Distrigaz Sud S.A. privind H.C. L. nr. 52/17.07.2008”.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință supune dezbaterii punctul 72 pe ordinea de zi: "Punct de vedere referitor la procedura prealabilă formulată de S.C. KA-MILK IMPEX S.R.L. privind H.C.L. nr. 52/17.07.2008"

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot punctul de vedere, care este aprobat cu 21 voturi pentru și 1 abținere (domnul consilier Nistor Radu Cristian).

DIVERSE

Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Ionescu Emil, președinte al Asociației pensionarilor

Domnul Ionescu Emil, având în vedere majorarea prețurilor la SC Publitrans SA și SC Termoficare 2000 SA , expune situația grea în care se află pensionarii în sensul că va fi aproape imposibil de suportat finaciar această situație ; de aceea propune anumite facilități financiare la transportul public pentru pensionarii care au împlinit vârsta de 60 de ani.

Domnul președinte de ședință îi recomandă să vorbească cu directorii societăților SC Publitrans 2000 SA și SC Termoficare 2000 SA pentru a lămuiri anumite date tehnice care au condus la majorarea prețurilor.

Doamna președinte de ședință Perianu Radu - Valeriu declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces - verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Perianu Radu - Valeriu

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red.RCG

1ex