JUDEȚUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEȘTI CONSILIUL LOCAL

PROCES -VERBAL

Încheiat azi, 27.11.2008, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Pitești.

Ședința a fost convocată de primarul municipiului Pitești, convocatorul fiind înregistrat sub nr. 74216/24.11.2008.

La ședință participă de drept:

 • - dl. Tudor Pendiuc                   - primarul municipiului Pitești;

 • - dl. Iosiv Cerbureanu                - secretarul municipiului Pitești.

Participă ca invitați: directorii executivi ai direcțiilor și șefii compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, directorii și reprezentanții societăților comerciale aflate sub autoritatea consiliului local.

La ședința consiliului local participă reprezentanți ai mass - media locală.

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu face prezența consilierilor, constatându-se:

 • - consilieri în funcție - 23;

5                     7

 • - consilieri prezenți - 20;

 • - consilieri absenți -   3 ( doamna consilier Anitte Ionescu și domnii

consilieri Vasile - Dorin Voicu și Dumitru Tudosoiu).

Președinte de ședință este domnul consilier Sevastian Tudor.

Se supune la vot motivarea absenței domnului consilier Radu - Valeriu Perianu de la ședința ordinară a consiliului local din data 29.10.2008, absență motivată în unanimitate de voturi.

De asemenea, se supune la vot motivarea absențelor domnului viceprimar Constantin - Cornel Ionică și a domnilor consilieri Mariean Neacșu, Radu - Valeriu Perianu, Adrian - Mihai Prodănel, Tudor Sevastian și Nicolae Zărnescu de la ședința extraordinară a consiliului local din data de 06.11.2008, absențe motivate în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune la vot aprobarea proceselor - verbale ale ședințelor consiliului local din data de 30.09.2008, din data de 16.10.2008, din data de 29.10.2008 și din data de 06.11.2008, care sunt aprobate în unanimitate de voturi.

Inițiatorul proiectului de hotărâre de la punctul 1 le aduce la cunoștință domnilor consilieri faptul că există modificări și faptul că punctul 24 a fost retras de pe ordinea de zi în vederea reanalizării, urmând să fie reintrodus pe ordinea de zi în următoarea ședință a consiliului local.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune la vot proiectul ordinii de zi, cu modificările propuse de către executiv, care este aprobat în unanimitate de voturi.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2008.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre se modifică și se completează, după cum urmează:

Preambulul se completează cu adresa Consiliului Județean Argeș nr. 11587/2008 prin care se comunică faptul că prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 80/2008 au fost repartizate cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală în anul 2008.

Astfel, Art. 1 va avea următorul cuprins:

„Nivelurile de venituri și cheltuieli ale bugetului municipiului Pitești pe anul 2008 se rectifică în sensul diminuării cu suma de 40 mii lei la partea de venituri reprezentând „Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” și cu suma de 40 mii lei la partea de cheltuieli la capitolul 74.02 „Protecția mediului”, subcapitolul 05 „Salubritate și gestiunea deșeurilor”, paragraful 02 „Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor”, titlul 20 „Bunuri și servicii”.”

Art. 1 devine art. 2, iar celelalte articole se renumerotează în mod corespunzător.

Anexele nr. 1 și nr. 7 se modifică și se completează în mod corespunzător.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Referitor la capitolul „Investiții -Reabilitare tabelă de marcaj și spațiul aferent acesteia - Stadion „Nicolae Dobrin” vă adresez o întrebare, și anume tabela de marcaj nu este nouă?”

Domnul primar Tudor Pendiuc explică faptul că tabela de marcaj a fost construită în urmă cu cinci ani iar aceste investiții se aduc în scopul realizării reviziei corespunzătoare.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ion Arabolu), devenind

Hotărârea nr. 220/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea bugetului Centrului Cultural Pitești pe anul 2008.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 221/27.11. 2008.

Sosesc domnii consilieri Dumitru Tudosoiu și Vasile - Dorin Voicu. Consilieri prezenți: 22.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea condițiilor și criteriilor de acordare a premiilor pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pitești precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 222/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 4 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 168/2008 referitoare la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2009.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 223/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 5 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 64/2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 224/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 6 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 207/2008 cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului Public „Creșe”, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 225/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 7 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea H.C.L. nr. 152/16.04.2008 referitoare la aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 226/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 8 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea prețurilor la apa potabilă produsă și transportată, în vederea redistribuirii, în localitățile Mărăcineni și Cotmeana.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În aceste localități prețul apei este mai mic. De ce există această diferență de preț, avându-se în vedere faptul că este vorba de apa produsă și transportată în stațiile de tratare din municipiul Pitești? Este vorba de o formă de protecție socială acordată locuitorilor din aceste localități?”

Domnul director general al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Gelu Mujea ia cuvântul și dă explicații referitoare la întrebarea domnului consilier: „Nu este vorba despre o formă de protecție socială acordată locuitorilor acestor localități, ci este vorba despre costurile aferente exploatării apei din interiorul orașului față de celelalte localități. Apa de la Uzina de Apă din Mărăcineni este transportată la granița de separație dintre Pitești și comunele limitrofe. Pentru zona Cotmeana există o singură treaptă de pompare iar pentru zona Mărăcineni există două trepte de pompare, acestea nefiind incluse în costurile aferente celor cinci stații de pompare existente în municipiul Pitești. De aici rezultă și diferența de preț.”

Domnul consilier Mariean Neacșu susține ideea practicării aceluiași preț pentru toate localitățile beneficiare.

Domnul director general al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Gelu Mujea: „Prețul apei din stația de tratare este același pentru toți utilizatorii, însă apar operațiuni suplimentare și anume, dacă pentru zona Mărăcineni apa este transportată din stația de tratare la Uzina de Apă Mărăcineni, iar aici există încă o treaptă de pompare, pentru Pitești apa ajunge în cele 5 stații de pompare, urmând să fie redistribuită. Deci, apar alte costuri de exploatare internă, de aici rezultând și diferența de preț.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În tariful practicat este cuprinsă și amortizarea investiției, cunoscut fiind faptul că ne aflăm într-o situație financiară mai delicată?”

Domnul director general al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Gelu Mujea:„ Amortizarea investițiilor aferente Uzinei de Apă Mărăcineni este cuprinsă în tariful practicat pentru ambele localități.”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Ce înseamnă „tarif pentru rest utilizatori”?”

Domnul director general al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Gelu Mujea: „Sintagma „rest utilizatori” se referă la persoanele juridice:”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Deci, tariful practicat pentru persoanele juridice este mai mic?”

Domnul director general al S.C. Apă Canal 2000 S.A. Gelu Mujea: „În tariful practicat pentru persoanele juridice nu este inclus TVA.”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel este de părere ca tariful practicat atât pentru locuitorii comunelor Mărăcineni și Cotmeana cât și pentru locuitorii municipiului Pitești să fie același.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi „pentru” și unul „împotrivă” (domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 227/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 9 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri pentru organizarea sărbătorilor de iarnă 2008 - 2009.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Ion Arabolu : „Nu avem un program de activități pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. Fac apel la decență în legătură cu efectuarea cheltuielilor, avându-se în vedere situația financiară actuală.”

Totodată, domnul consilier dorește să afle dacă sărbătorile de iarnă vor fi finanțate numai din sponsorizări sau și din bani publici.

Domnul primar Tudor Pendiuc explică faptul că sărbătorile de iarnă vor fi finanțate atât din sponsorizări cât și din bani publici.

Domnul consilier Ion Arabolu : „Proiectul de hotărâre se referă la susținerea cheltuielilor ocazionate de sărbătorile de iarnă din sponsorizări și, în completare, din venituri proprii, nu din bani publici.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Veniturile proprii, conform clasificației bugetare, sunt bani publici.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Toate veniturile proprii sunt venituri ale bugetului local, din acestea urmând să se efectueze cheltuieli. Situația este similară și în cazul veniturilor obținute din sponsorizări. Astfel, aceste din urmă venituri sunt venituri ale bugetului local iar plățile se fac din conturile respective. Numai taxa specială are destinație strictă.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 228/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 10 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea numărului de burse speciale de merit pentru elevii și studenții unităților de învățământ, cursuri de zi, din municipiul Pitești, finanțate de la bugetul local.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 229/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 11 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea „Strategiei post-aderare a municipiului Pitești în perioada 2007-2013.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 230/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 12 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind unele măsuri referitoare la orarul de funcționare al unităților de alimentație publică, precum și al locațiilor destinate recreerii și divertismentului.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință dă citire amendamentului formulat de comisia nr. 5, în cadrul ședințelor pe comisii, și anume, prevederile art. 11 alin. (2) din regulament să vizeze toate terasele.

Domnul consilier Nicolae Zărnescu: „Este vorba despre o prevedere care statua ca terasele din centrul Piteștiului să aibă jardiniere și pavimente din lemn. Comisia juridică recomandă ca această prevedere să vizeze toate terasele.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul formulat de comisia nr. 5, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 231/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 13 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 139/2000 referitoare la concesionarea prin atribuire directă a serviciului public de interes local privind activitatea de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Pitești și a bunurilor aferente prestării acestui serviciu.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 232/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 14 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea vânzării imobilului - teren situat în Municipiul Pitești, str. Câmpineanu nr. 8.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință dă citire amendamentului formulat de domnul consilier Ion Arabolu, și anume avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, însă conform planului anexat hotărârii judecătorești.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de către domnul consilier Ion Arabolu , care este aprobat cu 21 de voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Radu - Valeriu Perianu), devenind

Hotărârea nr. 233/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 15 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului - construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Sfânta Vineri nr. 33, către actualul chiriaș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel), devenind

Hotărârea nr. 234/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 16 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind cesiunea contractului de colaborare nr. 49694/11.09.2007.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 235/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 17 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unui contract de închiriere.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 236/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 18 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea proceselor -verbale de punere în funcțiune și de recepție la terminarea lucrărilor realizate de către S.C. Termoficare 2000 S.A., din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice, precum și din surse proprii.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi „pentru” și o „abținere” ( domnul consilier Ion Arabolu), devenind

Hotărârea nr. 237/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 19 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea unor lucrări suplimentare de studii și proiectare la obiectivul de investiții „Amenajare zona Turcești” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

- comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și 3 „abțineri” ( domnii consilieri Ștefan - Romeo Ciocănel, Radu - Cristian Nistor și Vasile - Dorin Voicu), devenind

Hotărârea nr. 238/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 20 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea contractului de concesiune nr. 894/6672/16.02.2001 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 239/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 21 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind rectificarea unor erori materiale din anexa la HCL nr. 414/28.11.2006 și din cuprinsul HCL nr. 207/29.10.2008.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 240/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 22 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Despot Vodă, fn.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr. 1 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

5      7

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 241/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 23 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Libertății, fn.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea motivează avizul negativ acordat de comisia nr. 2 proiectului de hotărâre pentru faptul că documentația a fost refăcută fără respectarea recomandării comisiei cu privire la regimul de înălțime, respectiv S+P+6E.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 21 voturi „împotrivăși o „abținere”(domnul consilier Radu - Valeriu Perianu).

Punctul 24 a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 25 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru un teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Ionescu Gion, fn.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu dorește să știe dacă este respectată legislația în vigoare cu privire la spațiul verde și la locurile de parcare.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Legislația în vigoare la care faceți referire nu privește spațiul proprietate privată, cu excepția situației în care acest spațiu face parte dintr-o zonă protejată de lege sau dintr-o zonă care este cu destinație de parc sau pădure. Această zonă este o zonă urbanistică în care se construiește fără să fie încălcate prevederile legii.”

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Care este deficitul de spațiu verde în Pitești, conform normelor europene?”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „În Pitești există un excedent de spațiu verde.”

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor: „Locuri de joacă pentru copii sunt prevăzute?”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Locurile de joacă pentru copii sunt realizate pe spații publice de către autoritățile administrației publice. Legislația nu obligă prevederea acestor spații în cadrul imobilelor de locuințe.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 21 de voturi „pentru” și unul „împotrivă”(domnul cosilier Radu - Cristian Nistor) devenind

Hotărârea nr. 242/27.11. 2008

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 26 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, pentru terenul proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Carpați, nr.1.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - nu este luat în discuție;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Cristian Gentea: „Comisia nr. 2 avizează favorabil proiectul de hotărâre doar cu condiția coborârii cu un etaj - S+P+6E - 7E.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările aduse de către comisia nr. 2, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 243/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 27 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului - construcție situat în intravilanul municipiului Pitești, str. I.C. Brătianu nr. 38, către actualul chiriaș.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 20 de voturi „pentru” și 2 „abțineri”( doamna consilier Anca - Ștefania Barbu și domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel) , devenind

Hotărârea nr. 244/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 28 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 245/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 29 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 404/31.10.2007 referitoare la aprobarea vânzării imobilului situat în municipiul Pitești, str. Crinului nr. 12, județul Argeș, către actualii chiriași.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 246/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 30 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea contractului de asociere în participațiune nr. 1029/22.02.2008 încheiat între S.C. Publitrans 2000 S.A. si Asocierea S.C. C.N.C.D. S.A. - S.C. Girexim Universal S.A.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință dă citire propunerii formulate de către domnul consilier Mariean Neacșu în cadrul ședințelor pe comisii, și anume proiectul de hotărâre să fie discutat în contextul noului Regulament de Asociere.

Domnul consilier Mariean Neacșu: „În urmă cu două luni de zile s-a stabilit să se prezinte în fața consiliului local, în termen de 30 de zile, proiectul noului Regulament de Asociere. După cum se constată, acest termen a fost depășit. Consider că era indicat ca acest proiect de hotărâre să fie discutat în contextul noului regulament.”

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Dacă cele 15 autobuze reprezintă un procent de mai puțin de 2%, rezultă că, pentru a se realiza procentul de 100%, mai este nevoie de 750 de autobuze, iar în Pitești există 80 de autobuze. Nu cumva este subevaluată valoarea acestor autobuze?”

Domnul director S.C. Publitrans 2000 S.A.: „În contractul de asociere sunt stipulate clar cazurile în care se fac aceste modificări de aport, iar valoarea de aport a mașinilor a fost evaluată de către un evaluator autorizat și a fost aprobată în consiliul local.”

Domnul consilier Mariean Neacșu: „Contractul de asociere nu are un regulament la bază. Noul regulament poate aduce modificări contactului.”

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Aceste autobuze aparțin consiliului local. Ne obligă cineva să le concesionăm către S.C. Publitrans 2000 S.A.?”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Aceste autobuze au fost în proprietatea consiliului local și au fost date inițial în folosință S.C. Publitrans 2000 S.A. Acum se află în proprietatea S.C. Publitrans 2000 S.A. și vor constitui un aport în asociere.”

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Este vorba despre două societăți comerciale asociate pentru a desfășura un serviciu public. Numărul de autobuze cedat de consiliul local aduce un procent prea mic la capitolul „câștiguri”. Consider că este mai bine să închiriem aceste autobuze celor două societăți.”

Domnul consilier Ștefan - Romeo Ciocănel: „Aș vrea să știu dacă aceste autobuze au fost anul trecut amortizate de către consiliul local.”

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor: „Autobuzele nu au fost amortizate.”

Domnul secretar Iosiv Cerbureanu: „Autobuzele nu puteau fi înmatriculate de către consiliul local întrucât legea nu permitea acest lucru, fiind date inițial în folosință gratuită S.C. Publitrans 2000 S.A. și ulterior fiind incluse în capitalul social al societății, situație în care au devenit proprietatea acestuia. Soluțiile de mai sus au fost aprobate prin hotărâre a consiliului local. Neaprobarea proiectului de hotărâre ar conduce la o situație inadmisibilă și anume, aceea ca veniturile realizate din exploatarea lor să nu fie incluse la aportul la asociere a S.C. Publitrans 2000 S.A. Ar mai fi o soluție și anume aceea de a se proceda la o nouă expertizare a acestora, în situația în care se apreciază că expertiza făcută este necorespunzătoare.”

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu propune reevaluarea aporturilor pentru cei doi asociați, S.C. Publitrans 2000 S.A. și Asocierea S.C. C.N.C.D. S.A. -S.C. Girexim Universal S.A., precum și prezentarea acesteia într-o viitoare ședință a consiliului local.

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu: „Consider că cele 15 autobuze nu reprezintă doar un procent de 1,91% din câștiguri. Consiliul local câștigă prea puțin prin acest aport de 15 autobuze.”

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor propune retragerea proiectului de hotărâre în vederea reevaluării aporturilor celor doi asociați.

Domnul consilier Mariean Neacșu solicită prezentarea consiliului local a Regulamentului de Asociere cu privire la contractul de asociere în participațiune nr. 1029/22.02.2008 încheiat între S.C. Publitrans 2000 S.A. și Asocierea S.C. C.N.C.D. S.A. - S.C. Girexim Universal S.A.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu consideră inacceptabil modul de redactare a proiectului de hotărâre.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 13 voturi „pentru” și 9 „abțineri” (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu și domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan - Romeo Ciocănel, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Mariean Neacșu, Radu - Cristian Nistor, Radu - Valeriu Perianu, Vasile - Dorin Voicu) devenind

Hotărârea nr. 247/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 31 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind scoaterea la licitație publică, în vederea închirierii a unor spații comerciale și terenuri situate în piețele și Târgul Săptămânal al Municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 248/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 32 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere spații comerciale și terenuri în piețele municipiului Pitești și Târgul Săptămânal.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu solicită completarea materialului cu prețul actual de închiriere și prețul cu care se va închiria.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările propuse de către domnul consilier Mariean Neacșu, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 249/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 33 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea unui spațiu comercial situat în Piața Găvana - Corp B.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 250/27.11. 2008.

Domnul consilier Adrian - Mihai Prodănel părăsește sala de ședintă. Consilieri prezenți: 21.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 34 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind închirierea fără licitație publică a unei suprafețe de teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești în condițiile prevederilor Legii recunoștinței față de eroii - martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează negativ proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează negativ proiectul de hotărâre.

Comisia nr. 2 propune reanalizarea sau retragerea proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi.

Comisia nr. 4 propune rediscutarea proiectului de hotărâre după efectuarea recepției lucrării.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este respins cu 3 voturi „pentru” (doamna viceprimar Liliana - Angela Gagiu, domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică și domnul consilier Sevastian Tudor) și 18 „abțineri”(doamnele consilier Ana Badea, Anca - Ștefania Barbu, Ecaterina Popescu și domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan - Romeo Ciocănel, Gheorghe Codrescu, Iulian Corbu, Gheorghe Frătoaica, Cristian Gentea, Silviu Marinescu, Mariean Neacșu, Radu - Cristian Nistor, Gheorghe Oprea, Marcel -Bogdan Pandelică, Radu - Valeriu Perianu, Dumitru Tudosoiu, Vasile - Dorin Voicu, Nicolae Zărnescu.)

Domnul președinte de ședință acordă cuvântul domnului Deaconu Gheorghe, având calitatea de revoluționar remarcant prin fapte deosebite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 341/2004, domnia sa explimându-și dezacordul referitor la respingerea proiectului de hotărâre.

Domnul consilier Iulian Corbu părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 20.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 35 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de oportunitate, Contractului cadru, Caietului de sarcini, Fișei de date și a Regulamentului, pentru desfășurarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public și/sau privat al municipiului Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică: „Este vorba despre o acțiune delicată pe care am inițiat-o în urmă cu câțiva ani. Având în vedere circulația din Pitești, cu referire la nerespectarea semnelor de circulație, atitudinea conducătorilor auto față de agenții de poliție, parcarea în mod haotic a autovehiculelor și îngreunarea traficului, consider că se impune să luăm atitudine, în mod gradual, începând cu mașinile care sunt staționate neregulamentar de foarte mult timp. În situația în care cineva va dori să preia această activitate, v-am propus încheierea unui contract pe doi ani, în condițiile în care noi impunem o dotare specifică.”

Domnul consilier Radu - Valeriu Perianu consideră că această acțiune de ridicare a vehiculelor și/sau remorcilor staționate neregulamentar pe domeniul public și/sau privat al municipiului Pitești nu este oportună în situația actuală, avându-se în vedere lipsa locurilor de parcare din municipiul Pitești. Totodată, domnul consilier este de părere că această acțiune nu se va realiza în mod gradual, întrucât, dacă acest serviciu va fi concesionat unei societăți comerciale, aceasta va urmări obținerea de profit.

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică consideră că această acțiune este foarte benefică, luându-se în considerare faptul că pe foarte multe străzi din Pitești traficul este blocat din cauza mașinilor staționate neregulamentar. De asemenea, domnul viceprimar propune ca durata contractului să fie de patru ani.

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu: „Această acțiune de ridicare a mașinilor implică o grijă deosebită întrucât autovehiculele nu trebuie sub nicio formă să fie avariate. Consider că trebuie să privim lucrurile prin prisma a două proceduri distincte, și anume, pe de o parte, o procedură pentru mașinile care au fost abandonate de foarte mult timp și îngreunează traficul, iar pe de altă parte, pentru celelalte mașini, ar trebui să se procedeze la blocarea roților. Este o procedură mult mai simplă și poate aduce venituri la bugetul local, prin aplicarea unor amenzi persoanelor care au staționat neregulamentar autovehiculele.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „În ceea ce privește mașinile abandonate există o pocedură, și anume, dacă deținem două declarații de la doi martori, care atestă faptul că autovehiculul este abandonat de o perioadă mai mare de un an, se va proceda la ridicarea imediată a acestuia. În caz contrar, se va identifica vehiculul și se vor transmite somații, recurgându-se în final la ridicarea autovehiculului. Referitor la procedura de blocare a roților, nu consider că este o soluție bună deoarece nu presupune ridicarea autovehiculelor care îngreunează traficul. Cea mai bună soluție o reprezintă ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar. În acest sens, vă propun încheierea contractului pe o perioadă de 4 ani.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea propusă de către inițiator, care este aprobat cu 19 voturi „pentru” și o „abținere” (domnul consilier Ion Arabolu) , devenind

Hotărârea nr. 251/27.11. 2008.

Domnul consilier Marcel - Bogdan Pandelică părăsește sala de ședință. Consilieri prezenți: 19.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 36 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea lucrărilor suplimentare pentru obiectivul de investiții „Modernizare zona Codrii Cosminului” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Mariean Neacșu : „Lucrările au fost executate sau se solicită executarea lor? Lucrările sunt solicitate de Direcția Tehnică și de Urbanism sau aceste lucrări se realizează în baza unei dispoziții de șantier sau a unei documentații cerute de constructor?”

Domnul viceprimar Constantin - Cornel Ionică explică faptul că proiectul a fost executat parțial întrucât lucrarea din zona Codrii Cosminului prezintă o complexitate deosebită. Lucrările suplimentare au apărut ca urmare a modificărilor ulterioare aduse proiectului.

Domnul consilier Mariean Neacșu : „Aceste lucrări sunt lucrări neprevăzute care au apărut ulterior? Cine solicită aceste lucrări?”

Domnul primar Tudor Pendiuc explică faptul că aceste lucrări sunt ulterioare, ca urmare a apariției unor situații neprevăzute și se încadrează în reglementările legale în această materie.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 16 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu și domnii consilieri Ion Arabolu, Radu - Valeriu Perianu) , devenind

Hotărârea nr. 252/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 37 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale vestiare Stadion Nicolae Dobrin” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

Domnul consilier Radu - Cristian Nistor face mențiune asupra faptului că avizul acordat de comisia juridică este favorabil dar îl apreciază ca fiind neoportun. Totodată, domnul consilier își exprimă dezacordul cu privire la alocarea unor sume de bani pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale vestiare Stadion Nicolae Dobrin” din municipiul Pitești.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor: „Clubul FC Argeș este un club de mare referință, iar pentru a putea face performanță trebuie să aibă dotări moderne. Pentru a intra în circuitul internațional, trebuie să aibă, pe lângă vestiare, și pistă de atletism, pistă care trebuie refăcută.”

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu 13 voturi „pentru” și 6 „abțineri” (doamna consilier Anca - Ștefania Barbu și domnii consilieri Ion Arabolu, Ștefan - Romeo Ciocănel, Radu - Cristian Nistor, Radu - Valeriu Perianu, Vasile - Dorin Voicu) , devenind

Hotărârea nr. 253/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 38 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Modernizare pistă de atletism Stadion Nicolae Dobrin” din municipiul Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 254/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 39 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr. 183/29.10.2008 privind aprobarea unor tarife pentru prestări de servicii efectuate de Administrația Piețelor Municipiuli Pitești.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

- comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat cu unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 255/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 40 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea tarifului de intrare, precum și a tarifului pentru închirierea de patine, la patinoarul situat în pădurea Trivale - zona cunoscută sub denumirea de „Grotă”.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 256/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 41 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea unui contract de concesiune având ca obiect cabinetul medical „Dr. Fulgeanu Bogdan” situat în Pitești, cartier Popa Șapcă, str. Mihai Eminescu nr.1.”

Se prezintă raportul serviciului de specialitate.

Sunt cerute avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local:

 • - comisia nr.1 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.2 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.3 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.4 - avizează favorabil proiectul de hotărâre;

 • - comisia nr.5 - avizează favorabil proiectul de hotărâre.

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

Domnul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre, în forma propusă de inițiator, care este aprobat în unanimitate de voturi, devenind

Hotărârea nr. 257/27.11. 2008.

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor supune dezbaterii punctul 42 de pe ordinea de zi: „Informare privind situația juridică a terenului aferent sediului S.C. Publitrans 2000 SA Pitești”

La acest punct de pe ordinea de zi nu au fost consemnate dezbateri.

S-a luat la cunoștință cu privire la conținutul informării.

DIVERSE

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu prezintă propunerea făcută de către domnul inginer Mircea Pungoci referitoare la înființarea unui muzeu al Simfoniei Lalelelor întrucât, de-a lungul anilor, au fost strânse numeroase documente care reliefează, în evoluție, această manifestare de tradiție pentru municipiul Pitești. În prezent aceste materiale sunt depozitate în condiții improprii la sediul Administrației Domeniului Public Pitești.

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Cunosc această inițiativă a domnului Mircea Pungoci. Nu știu dacă vom face un muzeu în adevăratul sens al cuvântului dar, oricum, ne-am gândit să amenajăm o secție sau un spațiu expozițional fie la Casa Cărții, fie vom achiziționa un imobil vechi, reprezentațiv pentru Pitești, fie în cadrul secției de Științe ale Naturii din cadrul Muzeului Județean. Vom analiza aceste opțiuni.”

Doamna consilier Anca - Ștefania Barbu: „Consider că domnul Mircea Pungogi, care a avut o contribuție deosebită în ceea ce privește Simfonia Lalelelor, merită un răspuns, având în vedere faptul că au trecut peste 30 de zile de când a solicitat un punct de vedere în acest sens.”

Domnul primar Tudor Pendiuc: „Domnul Mircea Pungoci cunoaște răspunsul meu. Am discutat cu dânsul de multe ori pe tema aceasta. De altfel, eu i-am și recomandat să scrie o carte a Simfoniei Lalelelor.”

Domnul președinte de ședință Sevastian Tudor declară închise lucrările ședinței.

Drept pentru care am încheiat prezentul proces- verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Sevastian Tudor

SECRETAR,

Iosiv Cerbureanu

Red. SAM

1 ex.