Hotărârea nr. 99/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145 NUMĂR CADASTRAL 148054, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iaşi pentru construire locuinţa pe teren proprietate privată, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ZONA BUCIUM T145 NUMĂR CADASTRAL 148054,

întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința pe teren proprietate privată, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 982 din 07.04.2016 eliberat de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 103417 din 13.10.2016 si nr. 8453 din 26.01.2018 prin care PRISACARU ADRIAN, DROBOTA ELENA CRISTINA si DROBOTA VALERIU PETRISOR solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ZONA BUCIUM T145 NUMĂR CADASTRAL 148054, întocmit în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința pe teren proprietate privată, persoane fizice ;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 550 din 04.08.2016;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 14.07.2017;

Având în vedere avizul unic nr. 4/PUZ/2018 emis de Consiliul Judetean Iasi ;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 29 din 15.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 16150 din 14.02.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ZONA BUCIUM T145, NUMĂR CADASTRAL 148054, în vederea extinderii intravilan municipiul Iași pentru construire locuința pe teren proprietate privată persoane fizice.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1150,00 mp, este detinut de PRISACARU ADRIAN, DROBOTA ELENA CRISTINA si DROBOTA VALERIU PETRISOR conform contractului de vânzare cumpărare nr. 2013/17.10.2014.

Prevederi P.U.Z.- R.L.U.:

UTR: LL 1 - locuințe individuale cu maxim P+1 niveluri, în regim de construire cuplat; LI 1- Subzona din locuințe mici și individuale realizate pe baza unor lotizări anterioare care au prevăzut fie un regim cuplat cu locuințe standard P (parter), fie un regim izolat sau cuplat cu regim de inaltime P - P+1.

Utilizari permise: locuinte unifamiliale, in regim de construire discontinuu; Locuinte izolate sau cuplate;

Utilizari permise cu conditionari:functiuni comerciale siservicii profesionale cu

condiția ca suprafața acestora să nu depășească 200 mp ADC și să nu afecteze liniștea, securitatea și salubritatea zonei; se recomandă ca acestea să fie dispuse la intersecții și să se considere că au o arie de servire de 250 m;

Regimul de aliniere principal este la distanța de minim 5,00 m de la limita de proprietate si minim 9,50 m față de axul drumului DE 14067;

•    retragerile laterale: lateral dreapta - la distanța de minim 3,00 m față de limita de proprietate si lateral stanga - la distanța de minim 3,0 m fata de limita de proprietate;

•    retragerea posterioară la distanța de minim 5,00 m față de limita de proprietate;

Indicatori urbanistici:UTR- POT=30%, CUT=0,9mp/ADCmp,

Regim de înălțime: P+2E, Hmax.=11,0 m (măsurat de la CTN la coama);

Anexa U2 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuință.

Art.4 In conformitate cu Plansa U5 (Proprietate asupra terenurilor), terenurile proprietate privata cu destinatia de drum (cale de acces) si daca este cazul retelele edilitare aferente, pot fi preluate in domeniul public al municipiului Iasi, cu acordul proprietarilor. In acest sens, se va prezenta de catre proprietari, cartea funciara in care sa fie inscris drumul (calea de acces), documentatia cadastrala aferenta, oferta de donatie care va fi supusa aprobarii (acceptarii) Consiliului Local Iasi si se va incheia actul de donatie in forma autentica cu suportarea costurilor taxelor notariale de catre proprietari.

Art.5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi;beneficiarilor PRISACARU ADRIAN si DROBOTA ELENA CRISTINA și DROBOTA VALERIU PETRISOR și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Direcția Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 99 din 28 februarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 99 din 28 februarie 2018