Hotărârea nr. 98/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387, Intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu" Iasi, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387,

Intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu" Iasi, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3223 din 27.09.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 117010 din 22.11.2017 prin care MUNICIPIUL IASI -SCOALA GIMNAZIALA " TITU MAIORESCU" solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387, intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu" Iasi, persoana juridica..

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 776 din 16.11.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 10.01.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 40 din 15.02.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 17415 din 19.02.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic de Zonal IASI, ALEEA DECEBAL NR. 10, NUMAR CADASTRAL 149387, intocmit in vederea construirii unei Sali de sport si anexe Scoala Gimnaziala " Titu Maiorescu" Iasi, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 9.070,00 mp, detinut de Municipiul Iasi, Domeniul Public conform: act administrativ nr. 328 bis din 12.05.2011, emis de Monitorul Oficial, Hotararea nr. 72/25.02.2011 emisa de Municipiul Iasi, anexa 8 la HCL 72/2011, adeverinta nr. 110562/2015 emisa de GIS Cadastru Iasi;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 11,00 m masurat de la CTN la atic, regim de inaltime

P+2E;

•    POT max = 45 %;

•    CUT max = 1,00 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 15,64 m fata de limita terenului spre Aleea

Decebal, NE;

Alinierea constructiei -3,0 m fata de limita Nord si 7,00m fata de axul

drumului;

Alinierea construcției - 8,48 m fata de limita Sud si 13,50m fata de

axul strazii;

Alinierea constructiei - 10,0m fata de limita Est si 14,50 m fata de axul strazii Aleea Decebal ;

Alinierea constructiei - 3,0m fata de limita Vest.

Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta

din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire sala de sport si anexe Scoala Gimnaziala "Titu Maiorescu", persoana juridica.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Scolii Gimnaziale " Titu Maiorescu" și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5.Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr.


98 din 28 februarie 2018


3 / 3 la H.C.L. nr. 98 din 28 februarie 2018