Hotărârea nr. 96/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22, NUMERE CADASTRALE 135514, 121314, 150987, Construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridical


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA NR. 22,

NUMERE CADASTRALE 135514, 121314, 150987,

Construire locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1364 din 08.05.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 103543 din 17.10.2017 prin care SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Iași, STRADA OANCEA NR. 22, NUMERE CADASTRALE 150987, 121314, 135514 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, studiul de insorire;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 780 din 22.03.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 10.01.2018.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 41 din 15.02.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6103 din 19.01.2018 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA OANCEA nr. 22, NUMERE CADASTRALE 150987, 121314, 135514 întocmit în vederea construirii de locuinte colective si imprejmuire teren proprietate, persoana juridica.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2463,00 mp, detinut de SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL detinut conform Contractului de vanzare-cumparare 1119 din 08.06.2015, Contractului nenumit nr. 1120/08.06.2015, Contractului de schimb nr. 1477 din 24.03.2017.

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 42,00 m la atic masurata de la cota cea mai inalta a terenului natutal (CTN) in aria construibila, regim de inaltime 2S+P+M+10E+Eth;

•    POT max = 50 %;

•    CUT max = 3,00 ADC/mp. teren;

Aliniament stradal (Sud) de minim 5,00 m si 0,00 m fata de limita

proprietatii si 10,50m fata de axul strazii Oancea in partea de SE.

Alinierea posterior (Nord) de minim 5,00 m fata de limita proprietatii; Alinierea lateral Est de minim 5,00 m si 3,60 m fata de limita

proprietatii;

Alinierea lateral Vest de minim 7,05 m si 7,30 m fata de limita

proprietatii.

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din

prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire construire locuinta, garaj autoturism, anexe si imprejmuire teren proprietate, persoana fizica.

Art.4.Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism - Biroul Dezvoltare Urbana si Monumente;Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; SC ART RESIDENCE DEVELOPMENT SRL și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

18

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 96 din 28 februarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 96 din 28 februarie 2018