Hotărârea nr. 95/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR FN, NUMAR CADASTRAL 155550, Intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR FN, NUMAR CADASTRAL 155550, Intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia De Amenajare a Teritoriului si Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 409 din 17.02.2017 (valabilitate 30.12.2018) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 105897 din 24.10.2017 prin care LAZARESCU SORIN SI LAZARESCU EUGENIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA DEALUL ZORILOR FN, NUMAR CADASTRAL 155550, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 710 din 31.05.2017;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 07.12.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 38 din 15.02.2018 ;

Avand in vedere avizul unic nr. 7 /PUZ/2018 emis de Consiliul Județean ;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17162/15.02.2018 intocmită de

Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA DEALUL ZORILOR FN, NUMAR CADASTRAL 155550, intocmit in vederea construirii unei locuinte unifamiliale si imprejmuire proprietate, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.345,00 mp, detinut de LAZARESCU SORIN SI LAZARESCU EUGENIA conform: act de vanzare cumparare 3426 din 21.09.2016 si act de alipire 154 din 13.01.2017;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 12,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime

D+P+1E+M;

•    POT max = 35 %;

•    CUT max = 1,00 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 11,0 m respectiv 6,00 fata de limita terenului;

Alinierea constructiei -2,0 m fata de limita Nord, lateral stanga; Alinierea constructiei -11,00m fata de limita Vest;

Alinierea construcției - 6,0 m fata de limita Sud,lateral dreapta .

Alinierea constructiei - 5,0m fata de limita Est, posterior

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta

din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective cu spatii comerciale la parter pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor LAZARESCU SORIN si LAZARESCU EUGENIA și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier

Florentin Traian Ciobotaru


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

24

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 95 din 28 februarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 95 din 28 februarie 2018