Hotărârea nr. 94/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, NUMAR CADASTRAL 151717, Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, NUMAR CADASTRAL 151717,

Intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie

2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2562 din 17.08.2016 (valabilitate 17.08.2018) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 66137 din 28.07.2017 prin care ANDRESE ELENA SI PORUMB VLAD solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, FUNDAC URSULEA NR. 9, NUMAR CADASTRAL 151717, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 603 din 16.12.2016;

Avand in vedere Avizul unic nr. 6/PUZ/2018 emis de Consiliul Judetean ;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 08.09.2017.

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 37 din 15.02.2018 ;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 111248 din 07.11.2017 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba Planul Urbanistic Zonal IASI, FUNDAC URSULEA NR. 9, NUMAR CADASTRAL 151717, intocmit in vederea construirii unei locuinte pe teren proprietate si imprejmuire, persoane fizice.

(2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 829,00 mp, detinut de ANDRESE ELENA și PORUMB VLAD conform: act de vanzare cumparare 1077 din 22.09.2015;

INDICATORI URBANISTICI:

•    H max = 10,00 m masurat de la CTN la cornisa, regim de inaltime

D+P+1E+M;

•    POT max = 30 %;

•    CUT max = 1,2 mp.ADC/mp.teren;

Aliniament stradal 6,00 m de la limita de proprietate ;

Alinierea constructiei -2,00 m fata de limita de proprietate Vest; Alinierea constructiei -3,00m si 3,80 m fata de limita de proprietate Est;

Alinierea construcției - 5m fata de limita posterioara, Sud.

Anexa U2 plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din

prezenta hotarare.

Volumetria constructiei, proportia POT, CUT si Regimul de inaltime nu poate varia la autorizatia de construire.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta pe teren proprietate, persoane fizice.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Consiliului Judetean lasi; Directiei Arhitectura si Urbanism; Oficiului pentru Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor ANDRESE ELENA si PORUMB VLAD și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5.:Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Arhitectura si Urbanism - Serviciul Autorizare Constructii.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 94 din 28 februarie 2018

3 / 3 la H.C.L. nr. 94 din 28 februarie 2018