Hotărârea nr. 93/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren aferent) avand destinatie de “camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie + teren

aferent) avand destinatie de “camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in str. Petre Andrei nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 18999/22.02.2018, întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 19024/22.02.2018 a Liceului cu Program Sportiv Iasi; Având în vedere Contractul de administrare nr. 118172/21.12.2012, incheiat intre

Municipiul Iasi si Liceul cu Program Sportiv Iasi.

Având în vedere HCL 154/2017 privind însusirea inventarului domeniului public al

Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere Legea 213/1989 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iași in administrarea Directiei Exploatare Patrimoniu, a imobilului (constructie cu suprafata la sol de 337 mp + teren aferent) avand destinatie de “camin internat”, proprietatea Municipiului Iasi, situat in Iasi, str. Petre Andrei nr. 2.

Art.2. Preluarea imobilului (constructie+teren aferent) din administrarea Liceului cu Program Sportiv Iasi, se va face pe baza de proces verbal.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari modifica in mod corespunzator inventarul domeniului public al Municipiului Iasi si respectiv Contractul de administrare nr. 118172/21.12.2012, incheiat intre Municipiul Iasi si Liceul cu Program Sportiv Iasi.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei Generale Economice si de Finante Publice Locale; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directia Exploatare Patrimoniu; Directia Generala Economica si de Finante Publice Locale; Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana;

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana Ionașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 93 din 28 februarie 2018

2 / 2 la H.C.L. nr. 93 din 28 februarie 2018