Hotărârea nr. 91/2018

HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a HCL 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a HCL 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17970/20.02.2018, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de S.C. GRUP CINCI S.R.L., pentru următoarele imobile aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „G. Coșbuc”, a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 29, a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 9, a Grădiniței cu Program Normal nr. 3 și a Scolii Gimnaziale “Mihai Codreanu”;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de ing. Casmet Anca, pentru Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de ing. Hogaș Horațiu Iulian, pentru Școala Gimnazială „I. Ghica”;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de S.C. SURVONE S.R.L., pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 22;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilelor întocmite de ing. Suciu Gheorghe pentru Școala Primară Costache Negri, Școala Primară „Costache Conachi”, Grădinița cu Program Prelungit nr. 15;

Având în vedere planul de amplasament și delimitare a imobilelor întocmit de ing. Hurjui Daniela, pentru Grădinița cu Program Prelungit nr. 8;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea Anexei 9 (Unități de învățământ) a H.C.L. nr. 154/2017 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, astfel:

a)    elementele de identificare ale imobilelor aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „Carmen Sylva” în care își desfășoară activitatea structurile - Grădinița cu Program Prelungit nr. 9 și Grădinița cu Program Normal nr. 3, sunt cele prevăzute în Anexa 1,

b)    elementele de identificare ale imobilelor, aflate în administrarea Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, sunt cele prevăzute în Anexa 2,

c)    elementele de identificare ale imobilelor situate in str. Prof. I. Simionescu nr. 16, în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială „G. Coșbuc”, sunt cele prevăzute în Anexa 3,

d) elementele de identificare ale imobilelor aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „I. Ghica”, sunt cele prevăzute în Anexa 4,

e) elementele de identificare ale imobilelor aflate în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 22, sunt cele prevăzute în Anexa 5,

f) elementele de identificare ale imobilelor aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „Mihai Codreanu”, sunt cele prevăzute în Anexa 6,

g) elementele de identificare ale imobilelor aflate în administrarea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 29, sunt cele prevăzute în Anexa 7,

h) elementele de identificare ale imobilelor aflate în administrarea Școlii Gimnaziale „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, în care își desfășoară activitatea structurile - Școala Primară Costache Negri (Școala 30 - Corp C), Școala Primară „Costache Conachi” (Școala 18 -Corp D) și Grădinița cu Program Prelungit nr. 15, sunt cele prevăzute în Anexa 8,

i) elementele de identificare ale imobilelor situate in str. Lascar Catargi nr. 36, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 8 sunt cele prevăzute în Anexa 9;

Art.2. Anexele 1-9 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin HCL 154/2017 și, respectiv, contractele de administrare incheiate cu unitățile de invățământ menționate la art. 1.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Evidență Patrimoniu Public și Privat; Școlii Gimnaziale "Carmen Sylva" nr. 8; Seminarului Teologic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare"; Școlii Gimnaziale "George Coșbuc" nr. 26; Școlii Gimnaziale "Ion Ghica" nr. 24; Grădinitei cu Program Prelungit nr. 22; Școlii Gimnaziale „Mihai Codreanu”; Grădiniței cu Program Prelungit nr. 29; Școlii Gimnaziale „Bogdan Petriceicu Hașdeu”; Grădiniței cu Program Prelungit nr. 8 si Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de: Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat; Școala Gimnazială "Carmen Sylva" nr. 8; Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Vasile cel Mare"; Școala Gimnazială "George Coșbuc" nr. 26; Școala Gimnazială "Ion Ghica" nr. 24; Grădinița cu Program Prelungit nr. 22; Grădiniței cu Program Prelungit nr. 29; Școala Gimnazială „Mihai Codreanu”; Școala Gimnazială „Bogdan Petriceicu Hașdeu”;Grădinița cu Program Prelungit nr. 8.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR

Consilier    Denisa Liliana lonașcu

Florentin Traian Ciobotaru

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 91 din 28 februarie 2018

4 / 4 la H.C.L. nr. 91 din 28 februarie 2018