Hotărârea nr. 90/2018

HOTĂRÂRE privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Romano - Catolică Iaşi, a imobilului (construţie şi teren aferent) situat în Iaşi, Bdul Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 22-24, în prezent aflat în proprietatea privată a Statului Român şi administrat de Municipiul Iaşi


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Romano - Catolică

Iași, a imobilului (construție și teren aferent) situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 22-24, în prezent aflat în proprietatea privată a Statului Român și

administrat de Municipiul Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28.02.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 18800/21.02.2018 întocmită de Direcția Evidenta Patrimoniu Public si Privat si Directia Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere adresa nr. 11890/05.02.2018 a Episcopiei Romano-

Catolică;

Având în vedere prevederile Legii nr. 239/12.07.2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

Având în vedereprevederile Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea, fără plată, în proprietatea Episcopiei Romano-Catolică Iași, a imobilului (construție și teren aferent) situat în Iași, Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 22-24, județul Iași, în prezent aflat în proprietatea privată a Statului Român și administrat de Municipiul Iași și.având următoarele elemente de identificare:

-    clădire cu regim de înălțime S+P+1E+M, având suprafața construita la sol de 195 mp, suprafata utilă totală de 591,87 mp, aflata în proprietatea privată a Statului Român și înscrisa în CF 152482-C1, situat la adresa poștală Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 24;

-    teren construit cu suprafața de 195 mp, ocupat de clădire cu regim de înălțime S+P+1E+M, având suprafața utilă totală de 591,87 mp, aflat în proprietatea privată a Statului Român și înscris în CF 152482-C1, situat la adresa poștală Bdul

Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 24;

-clădire cu suprafața utilă de 83,22 mp, aflat în proprietatea privată a Statului Român și înscris în CF 126519-C1-U12 , situată la adresa poștală Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 22, etaj 1

-teren construit cu suprafața de 49,49 mp ( cota parte indiviză de 4,36%) aferent clădirii cu suprafața utilă de 83,22 mp, aflat în proprietatea privată a Statului Român și înscris în CF 126519-C1-U12 , situat la adresa poștală Bdul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 22, etaj 1;

Art. 2. Imobilul identificat la art. 1, nu poate fi înstrăinat și nu i se poate schimba destinația timp de 30 de ani de la data dobândirii dreptului de proprietate.

Art. 3. Actul de transmitere, cu titlu gratuit, se semnează de către Primar sau de către o persoană împuternicită prin dispoziția acestuia.

Art. 4. Cheltuielile aferente încheierii si autentificării actului de transmitere, care includ, dar nu se limitează la: onorariul notarului, tarife/taxe OCPI, sume plătite pentru eliberarea documentelor necesare perfectării transmiterii, vor fi suportate de către Episcopia Romano-Catolică Iași.

Art. 5. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcției Exploatare Patrimoniu; Direcției Economice și Finanțe Publice Locale; Episcopia Romano -Catolică Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Economică si de Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 90 din 28 februarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

3 / 3 la H.C.L. nr. 90 din 28 februarie 2018