Hotărârea nr. 9/2018

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru luna februarie 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

30.01.2018;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economică și Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala, Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Pentru Tineret si Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Amendamentul inregistrat sub nr. 9093 din 29.01.2018 formulat, aprobat in plenul sedintei si consemnat in procesul verbal al sedintei de Consiliul Local;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5330 din 17.01.2018, intocmit de catre Biroul Diaspora ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din luna februarie 2018, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunii februarie, vor fi utilizate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 12.300 lei, din capitolul bugetar 54.50.00. 20.30.30 - Alte acțiuni “Diaspora” respectiv 78.800 lei din capitolul bugetar 54.50.00 - 20.01.30 - Alte servicii publice generale, poziția „Sărbători și alte evenimente publice desfășurate în municipiul Iași”.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Biroul Evenimente Publice, Biroul Diaspora, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Direcția Juridică, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Ateneul Tătărași, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democrație Participativă Locală și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4 : (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Biroul Diaspora, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Biroul de Organizare Evenimente Publice, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Ateneul Tătărași, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democrație Participativă Locală.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    Contrasemnează pentru legalitate,

Florentin Traian Ciobotaru    Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 9 din 30 ianuarie 2018

Total consilieri locali

27

Prezenți

25

Pentru

25

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. 9 din 30 ianuarie 2018

Calendarul evenimentelor din luna februarie 2018

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Simpozion științific “Al.

loan Cuza - abdicare și exil”

9-11 februarie

Complexul Muzeal

Național Moldova/

Primăria Iași

12.300 lei

2.

Gala de Excelență a Sportului Ieșean

februarie

Primăria Municipiului Iași

50.000 lei

3.

Colocviul Național de

Muzicologie, ediția a

XX-a

23-24

februarie

Universitatea Națională

de Arte “George Enescu”,Iași

8.800 lei

4.

Campania de sustinere Alexia si Matei ( finalisti

Eurovision 2018)

februarie

Primaria Iasi

20.000 lei

Presedinte de Sedinta Florentin Traian Ciobotaru

4 / 4 la H.C.L. nr. 9 din 30 ianuarie 2018